Implika Barcelona

Curs de Mecànica de l'automòbil + Certificat oficial de professionalitat de Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Implika Barcelona

Curs
Presencial
  • Barcelona

Descripció

Ensenyarem totes les tècniques d'automoció, eines, tipus de motors i els seus elements, els sistemes de refrigeració i lubricació, els elements de transmissió, la suspensió, frens i direcció, sabrem com identificar les rodes i pneumàtics.

Pel que fa a electricitat, coneixerem els circuits elèctrics de l'automòbil, el funcionament de cada un d'ells i les tècniques de reparació dels mateixos.

Temari del curs

Mecànica del vehicle:
• Eina, utillatge i grans equips
• Eines de mà
• Utillatge específic
• Maquinària i grans equips
• Normes de seguretat i higiene en l'ús de l'eina
• Motors
• Elements del motor
• Distribució
• Carter
• Principi de funcionament teòric del motor d'explosió de 4 temps
• Principis de funcionament teòric del motor dièsel de 4 temps
• Principis de funcionament pràctic dels motors de 4 temps
• Motors d'explosió de 2 temps
• Cilindrada
• Relació de compressió
• Nocions bàsiques de física
• Refrigeració
• Funcions de la refrigeració
• Tipus de refrigeració
• Elements que componen el circuit
• Calefacció
• Seguretat i higiene
• Lubricació
• Circuit de greixatge mixt
• Circuit de greixatge a pressió total
• Components del circuit
• Olis
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
• Sistemes bàsics d'alimentació i escapament
• Elements comuns dels sistemes d'alimentació
• Alimentació en els motors d'explosió
• Alimentació en els motors dièsel
• Sistemes d'injecció dièsel
• Sistema d'escapament
• Sobrealimentació
• Processos de desmuntatge, muntatge i manteniment
• Elements de la transmissió
• Embragatge
• Convertidor hidràulic de parell
• Embragatge electromagnètic
• Caixa de canvis
• Grup-diferencial
• Arbre de transmissió
• Paliers
• Buje
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
• Suspensió
• Sistemes de suspensió
• Suspensions convencionals
• Sistemes de suspensió més difosos
• Suspensió hidropneumàtica
• Suspensió intel·ligent
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
• Direcció
• Elements que componen el sistema de direcció
• Direcció assistida
• Direcció assistida amb control electrònic
• Alineació de la direcció
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
• Frens
• Elements de frenada
• Frens de tambor
• Frens de disc
• Sistema d'accionament hidràulic
• Fre d'estacionament
• servoasistencia
• Sistema de frens ABS
• Funció ASR
• Sistema ESP
• Distribució de la força de frenada electrònica. Funció EBD o EBV
• Assistents de frenada BAS i HBA
• Regulació del bat a retenció
• Assecat de discos de fre. Funció BSW, BDD
• Ajuda a l'arrencada en pendent. funció HHC
• Sistema electrònic d'estabilització de frenada. Funció ESBS, CBC
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
• Rodes i pneumàtics
• Elements que componen el pneumàtic
• Parts de la coberta
• Tipus de cobertes
• Cobertes sense càmera (tubeless)
• Vàlvules
• Identificació del pneumàtic
• Pressió d'inflat
• Aquaplaning
• Criteris d'equivalències de pneumàtics
• Etiqueta identificativa
• L'roda metàl·lica
• Disc
• Terminologia dimensional de la llanda
• Tipus de pneumàtics
• Anomalies en la roda
• Llandes d'aliatge
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment

Electricitat del Vehicle:
• Conceptes bàsics d'electricitat
• El corrent elèctric
• Flux d'electrons
• Materials conductors i aïllants
• Classes de corrent elèctric
• Magnituds principals del corrent elèctric
• Aparells de mesura
• Circuit elèctric bàsic
• Tipus de circuits
• Circuit tancat i obert
• Curtcircuit i tallacircuits
• Caiguda de tensió
• Retorn de corrent
• Exemples de circuits bàsics
• Identificació d'elements electrònics
• Procés per mesurar amb el polímer (multímetre)
• Exemples de circuits i mesurament dels mateixos
• Elements dels circuits elèctrics en l'automòbil
• Bateria
• Interruptors i commutadors
• Relés
• Llums
• Motor elèctric
• Fusible
• Caixa d'interconnexions
• Cablejat
• Connexions
• Esquemes elèctrics de funcionament
• Eines
• Normes de seguretat en les intervencions elèctriques
• Substitució d'un fusible
• Els residus del sistema elèctric de l'automòbil
• Procés de control i recàrrega d'un bateria
• Procés de encast de terminals
• Circuit d'enllumenat i maniobra
• Circuit d'enllumenat
• Identificació dels fars
• Fars
• Llums de fars
• Comandament de llums
• Dispositius limpiafaros
• Pilots
• Funcionament del sistema d'enllumenat
• Circuits de maniobra
• Processos de substitució de làmpades
• Procés de reglatge de fars
• Procés de desmuntatge d'un far
• Altres circuits elèctrics
• Circuit elèctric de limpialuneta i lavaluneta
• Circuit de alçavidres elèctric
• Circuit de tancament centralitzat
• Circuits elèctrics de vidre tèrmic
• Miralls exteriors amb regulació elèctrica
• Procés de comprovació del vidre tèrmic
• Procés de canvi de escombreta de l'eixugaparabrises
• Procés de desmuntatge i muntatge d'un motor alçavidres
• Circuit d'arrencada i circuit de càrrega
• Circuit d'arrencada
• Circuit de càrrega
• Procés de comprovació de la intensitat i tensió en buit del motor d'arrencada
• Procés de comprovació del motor d'arrencada
• Procés de canvi de la correu d'arrossegament

Circuits electrònics auxiliars del vehicle:
• Prevenció de riscos laborals en el manteniment de circuits elèctrics del vehicle
• Conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals
• Registres electrònics
• Interpretació d'esquemes elèctrics
• Fonaments bàsics per a la interpretació d'esquemes
• Esquemes elèctrics segons fabricants
• Xarxes multiplexadas en el vehicle. CAN Bus
• Fonaments bàsics de xarxes multiplexades
• Avantatges de les xarxes multiplexades en l'automòbil
• Principis d'electrònica digital aplicats a les xarxes multiplexades
• Components de les xarxes multiplexades
• Classificació de les xarxes multiplexades
• Topologia de xarxes
• Xarxa multiplexada CAN Bus
• Xarxes multiplexadas en el vehicle. FlexRay, VAN Bus, LIN Bus, MOST Bus i xarxes sense fils
• FlexRay
• VAN Bus
• LUN Bus
• MOST Bus
• Xarxes de comunicació sense fils
• Altres protocols de comunicació emprats en automoció
• Comparació entre les diferents xarxes multiplexades
• Precaucions i normes de seguretat durant la manipulació de vehicles amb xarxes multiplexades
• Elements i sistemes d'il·luminació en el vehicle
• Fonaments luminotècnics
• Fonts lluminosos
• Fars
• Fars de xenó
• Fars de xenó
• Fars de bixenó
• Fars amb tecnologia LED
• Fars do illuminació
• Fars de senyalització
• Normativa per fars
• Llums de corbes
• Sistemes d'il·luminació intel·ligent
• Sistemes de visió nocturna amb infrarojos
• Circuits d'enllumenat i senyalització
• Circuits d'enllumenat i senyalització
• Els enllumenats de posició, encreuament i carretera
• Circuits de posició, encreuament i carretera
• Encesa automàtica de llums
• Enllumenat antiboira
• Circuits d'il·luminació antiboira
• Intermitència i emergència
• Circuits de intermitència i emergència
• Llums de conducció diürna
• Llums de fre
• Llums de marxa enrere
• Il·luminació interior del vehicle
• Càlcul i dimensionat de circuits d'il·luminació
• Regulació de fars
• Diagnosi de circuits d'il·luminació del vehicle
• Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
• Sistemes de eixugaparabrises
• Sistemes d'alçavidres elèctrics
• Miralls retrovisors elèctrics
• Indicadors acústics
• Lluneta tèrmica
• Tancament centralitzat
• Circuits de control i senyalització
• Tipus d'indicadors
• Quadre d'instruments
• Ordinador d'abord
• Head-Up Display
• Indicadors més habituals del quadre d'instruments i / o de l'ordinador d'abord
• Diagnosi del quadre d'instruments
• Sistemes d'ajuda i assistència a la conducció
• Sistemes d'ajuda a la conducció
• Sistemes d'assistència a la conducció

Prevenció de Riscos Laborals:
• Seguretat i higiene en el treball
• Conceptes bàsics
• Normativa de la prevenció de riscos laborals
• Drets i deures bàsics en matèria de prevenció
• Accidents de treball i malalties professionals
• Accidents de treball
• Malalties professionals
• Altres patologies del treball
• Factors de risc derivats de les condicions del treball
• Anàlisi dels factors de risc derivats de les condicions de seguretat del treball
• Les condicions de seguretat del treball
• Factors de risc de les condicions del lloc de treball
• Factors de risc derivats de la càrrega de treball
• Factors de risc derivats de l'organització del treball
• Factors de risc derivats de les condicions de l'ambient de treball
• Factors de risc per agents químics
• Factors de risc per agent biològics
• Riscos específics per sectors
• Riscos específics del sector administratiu
• Riscos específics del sector agrari
• Riscos específics del sector de les arts gràfiques
• Riscos específics del sector de la construcció
• Riscos específics del sector de la fabricació mecànica
• Riscos específics del sector de l'hostaleria i turisme
• Riscos específics del sector de la imatge personal
• Riscos específics del sector de la fusta, el moble i el suro
• Riscos específics del sector del transport i manteniment de vehicles
• Prevenció de riscos laborals a les empreses
• Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball
• La gestió de la prevenció
• Tractament de la documentació
• Representació dels treballadors en la prevenció de riscos laborals
• Responsabilitats pel compliment de les normes de seguretat i salut
• Plans d'emergència i evacuació
• El pla d'autoprotecció:
• Mesures de protecció col·lectiva
• Equips de protecció individual (EPI)
• Senyals de seguretat
• Primers auxilis
• Primers auxilis
• Reanimació cardiopulmonar
• Hemorràgies
• Cremades
• Fractures
• Mobilització
• Gestió mediambiental
• Mòdul de sensibilització mediambiental
• La contaminació

Sistemes de càrrega i arrencada de vehicles i circuits electrotècnics bàsics:
• Electricitat, electromagnetisme i electrònica aplicats a l'automòbil.
• Manteniment del sistema d'arrencada del motor del vehicle.
• Manteniment del sistema de càrrega amb alternador.
• Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles.
• Manteniment de sistemes de seguretat i de suport a la conducció.
• Manteniment de sistemes de climatització.
• Muntatge i manteniment d'equips d'àudio, vídeo i telecomunicacions.
• Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles.
Circuits elèctrics auxiliars de vehicles:
• Manteniment de sistemes d'enllumenat i de senyalització.
• Manteniment dels dispositius elèctrics d'habitacle i cofre motor.
• Manteniment de xarxes multiplexades.
• Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles.
Veure més

Requisits

Per a la realització del curs cal estar en possessió del carnet B1.

Objetius

• Conèixer la mecànica de l'automòbil a nivell general.

• Saber detectar i reparar possibles errors mecànics en l'automòbil.

• Conèixer l'electricitat del vehicle a nivell general.

• Saber manejar els diferents circuits elèctrics, la seva funcionalitat i tècniques de reparació

Perspectives laborals

Tallers de reparació d'automòbils: mecànica i
electricitat.
Empreses de flotes.
Negocis de postvenda.
Sectors que requereixin treballs de manteniment
electromecànic de motors tèrmics de cicle Otto i
Diesel.

Promocions

Ajudes a l'estudi.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Mecànica de l'automòbil + Certificat oficial de professionalitat de Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Mecànica de l'automòbil + Certificat oficial de professionalitat de Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles