Cicle formatiu de grau superior en mecatrónica industrial

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Temari

Mòduls
sistemes mecànics
Sistemes hidràulics i pneumàtics.
Sistemes elèctrics i electrònics
Elements de màquines.
Processos de fabricació.
Representació gràfica de sistemes mecatrònics
Configuració de sistemes mecatrònics.
Processos i gestió de manteniment i qualitat.
Integració de sistemes.
Simulació de sistemes mecatrònics.
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de mecatrònica industrial
Formació en centres de treball

Competències per a les quals et prepara el curs

a) Obtenir les dades necessàries per programar el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics. b) Configurar sistemes mecatrònics industrials, seleccionant els equips i elements que els componen. c) Planificar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials: maquinària, equips industrials i línies automatitzades de producció, entre d'altres, definint els recursos, els temps necessaris i els sistemes de control. d) Supervisar i/o executar els processos de muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials, controlant els temps i la qualitat dels resultats. e) Supervisar els paràmetres de funcionament de sistemes mecatrònics industrials, utilitzant instruments de mesura i control i aplicacions informàtiques de propòsit específic. f) Diagnosticar i localitzar avaries i disfuncions que es produeixin en sistemes mecatrònics industrials, aplicant tècniques operatives i procediments específics, per organitzar la seva reparació. g) Elaborar els procediments

Durada

2000 hores 2 anys Fecha d'inici: 19 de setembre del 2016

Objectius

a) Identificar la informació rellevant, analitzant i interpretant documentació tècnica per obtenir les dades necessàries en el muntatge i manteniment. b) Dimensionar els equips i elements de les màquines i línies automatitzades de producció, aplicant procediments de càlcul i atenent a les prescripcions tècniques, per configurar i calcular la instal?lació o equip. c) Desenvolupar els plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador, per configurar les instal?lacions i les seves modificacions. d) Analitzar les tasques de muntatge i manteniment de les màquines, equips i línies automatitzades de producció, descrivint les seves fases, activitats i recursos, per planificar el muntatge i manteniment. e) Verificar les especificacions tècniques de les màquines, equips i línies automatitzades de producció, contrastant els resultats i fent proves de funcionament, per supervisar el muntatge i manteniment.

Titulació obtinguda

Técnic superior en mecatrónica industrial

Pràctiques

350 Hores de formació en centres de treball
Cicle formatiu de grau superior en mecatrónica industrial
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X