CEF Barcelona

Curs Monogràfic sobre l'Elaboració dels Estats Financers del Pla General Comptable

CEF Barcelona

Curs
Distància
180 €

Descripció

La gran novetat en l'elaboració dels comptes anuals amb el Pla General de Comptabilitat de 2007 resideix en la incorporació dels nous estats financers . L'estat de canvis en el patrimoni net que es presenta en dos documents :  •     L'estat de despeses i ingressos reconeguts , i


  •     L'estat total de canvis en el patrimoni net .
L'objectiu del primer consisteix a recollir les despeses i ingressos meritats en l'exercici, diferenciant els imputats a directament a patrimoni així com els transferits de patrimoni a resultat . Per la seva banda, l'estat total de canvis en el patrimoni net reflecteix el conjunt de variacions produïdes en el patrimoni net durant l'exercici.L'estat de fluxos d'efectiu , per tal de mostrar la capacitat de generar efectiu o equivalents a l'efectiu i les necessitats de liquiditat de l'empresa degudament ordenades en tres categories : activitats d'explotació , inversió i finançament .

Veure més

Temari del curs

L'estat de fluxos d'efectiu:

     Antecedent.
     Concepte.
     Relació de l'estat de fluxos d'efectiu amb el cash flow i l'EBITDA.
     Fluxos de les activitats d'explotació.
     Fluxos de les activitats d'inversió.
     Fluxos de les activitats de finançament.
     Efecte de les variacions dels tipus de canvi.

L'estat de canvis en el patrimoni net:

     L'estat de despeses i ingressos reconeguts.
     Concepte i partides integrants.
     Ingressos i despeses imputades a patrimoni (comptes dels grups 8 i 9).
     Transferències d'ingressos a despeses a pèrdues i guanys (comptes dels grups 8 i 9).

L'estat total de canvis en el patrimoni net:

     Concepte i partides integrants.
Veure més

Destinataris

Professionals de la comptabilitat, directors financers, auditors, assessors fiscals i altres persones per als quals la comptabilitat és una eina fonamental del seu treball, que necessiten conèixer de forma pràctica l'elaboració d'aquests nous estats financers en el tancament dels comptes individuals de les empreses de l'any 2008.
Veure més

Preu

180 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic sobre l'Elaboració dels Estats Financers del Pla General Comptable

També et recomanem aquests cursos

Curs Monogràfic sobre l'Elaboració dels Estats Financers del Pla General Comptable