CEF Centro de Estudios Financieros

Curs Monogràfic sobre Contractació en el Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre)

CEF Centro de Estudios Financieros

Curs
Presencial | On-line
700 €

Descripció

Amb la nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol una sèrie de directives europees de febrer de 2014. Entre els objectius del text es troba reduir les càrregues administratives i agilitzar els procediments, a més que es generalitzin les declaracions responsables, de manera que s'eliminen traves burocràtiques i administratives.

L'entrada en vigor de la Llei està prevista per al 9 de març de 2018.

El Curs pretén tenir un enfocament essencialment pràctic que connecti l'anàlisi del text legal amb els problemes que es plantegen en la gestió diària, així com resoldre tots els dubtes pràctiques es plantegin per part dels assistents, en relació amb la matèria objecte d'estudi. Es mostrarà als assistents els diferents mecanismes de publicitat a través dels quals poden trobar o buscar licitacions d'interès, així com també analitzar quins conceptes indemnitzatoris es poden reclamar davant l'Administració per la falta de pagament en el termini legalment previst per a això de les factures o certificacions.
Veure més

Temari del curs

Mòdul I. Origen i qüestions generals sobre la nova llei de contractes del sector públic
• La nova Llei de Contractes del Sector Públic: visió general i necessitat de la reforma
• Qüestions generals sobre la nova llei i principals novetats de la mateixa
• L'àmbit subjectiu de la Llei. Diferents nivells d'aplicació de la Llei
• Els contractes regulats a la LCSP: Règim jurídic i fiscalització
• Els contractes subjectes a regulació harmonitzada i el recurs administratiu especial
Mòdul II. qüestions precontractuals
• Objecte, preu i garanties dels contractes
• Els plecs de condicions
• Les singularitats per a l'Administració Local
• El perfil del contractant i la publicitat dels contractes
• Especial referència a les novetats introduïdes per la nova Llei de Contractes.
Mòdul III. La tramitació dels expedients de contractació
• La tramitació dels expedients. Tipus de tramitació
• La preparació i adjudicació dels contractes. Les consultes preliminars del mercat. L'adjudicació per lots
• La selecció del contractista
• Novetats en matèria de criteris d'adjudicació dels contractes
• El contracte menor
• Procediments d'adjudicació dels contractes. Especial referència al procediment obert simplificat i al d'associació per a la innovació (eliminació del negociat per raó de la quantia)
Mòdul IV. Les mesures per a la racionalització de la contractació. L'organització de la contractació
• Els acords marc
• Els sistemes dinàmics de contractació
• Òrgans de contractació i registres de contractistes
• La plataforma de contractació del sector públic
Mòdul V. Els contractes típics
• Principals novetats introduïdes en els contractes típics
• Els contractes d'obres, de concessió d'obres i concessió de serveis
• Els contractes de subministrament i serveis
• La modificació dels contractes
Veure més

Metodologia

S'imparteix exclusivament en la modalitat presencial.

Durada

Barcelona: 16 de novembre de al 2020 (36 hores lectives).
Madrid: 3 de novembre de al 2020 (36 hores lectives).
València: 2 de novembre de al 2020 (36 hores lectives).

Objectius

• Presentar els aspectes més destacats de la regulació legal de la contractació pública actual així com les novetats més rellevants derivades de la imminent aprovació de la nova Llei de Contractes.

• El taller pretén tenir un enfocament essencialment pràctic que connecti l'anàlisi del text legal amb els problemes que es plantegen en la gestió diària, així com resoldre tots els dubtes pràctiques es plantegin per part dels assistents, en relació amb la matèria objecte d'estudi.

• Mostrar als assistents els diferents mecanismes de publicitat a través dels quals poden trobar o buscar licitacions d'interès, així com també analitzar quins conceptes indemnitzatoris es poden reclamar davant l'Administració per la falta de pagament en el termini legalment previst per a això de les factures o certificacions.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

700 €

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional
També et recomanem aquests cursos