CEF Centro de Estudios Financieros

Curs Monogràfic d'Impost sobre societats

CEF Centro de Estudios Financieros

Curs
Presencial | On-line
  • Barcelona

Descripció

El curs pretén exposar i explicar en profunditat l'Impost sobre Societats de forma clara, pràctica i senzilla, tal i com es regula en la nova Llei de Societats Anònimes (Llei 27/2014, de 27 de novembre).

Obtenir per part de l'assessor un coneixement del impost que li permeti adoptar les decisions fiscals-financeres més adequades en el seu entorn professional.

Temari del curs

• Antecedents generals.
• Natura i àmbit d'aplicació.
• El fet imposable.
• El subjecte passiu.
• Base imposable. Concepte i regims de determinació.
• Base imposable. Recepció fiscal de la normativa comptable.
• Base imposable. Excepcions al resultat comptable: amortitzacions.
• Base imposable. Excepcions al resultat comptable: resultats per deteriorament i provisions.
• Base imposable. Excepcions al resultat comptable: ingressos no computables i partides no deduïbles. Imputació temporal d'ingressos i despeses.
• Base imposable. Excepcions al resultat comptable en matèria de regles de valoració: transmissions patrimonials i operacions societàries.
• Base imposable. Excepcions al resultat comptable en matèria de regles de valoració: operacions vinculades i altres supòsits especials.
• Compensació de bases imposables negatives.
• Període impositiu i cobrament del impost.
• Deute tributari. Determinació de la quota íntegra.
• Deute tributari. Deduccions per evitar la doble imposició.
• Deute tributari. Bonificacions.
• Deute tributari. Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats i altres incentius en quota de caràcter conjuntural.
• Deute tributari. Deduccions dels pagaments a compte: pagats fraccionats.
• Gestió de l'impost.
• Gestió de l'impost. La obligació de retenir i ingressar a compte.
En cada epígraf s'exposaran exemples il·lustratius i una sèrie de supòsits pràctics.
Veure més

Destinataris

Professionals de l'assessorament fiscal i de la gestió administrativa.

En particular, advocats, economistes, gestors administratius, graduats socials, titulats mercantils i empresaris i altres professionals interessats a conèixer aquest important impost.

Metodologia

Presencial i en línia. El sistema presencial es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. La modalitat en línia permet al alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives del alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar l'educació del procés i garantir uns estàndards d'educació qualitat. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les activitats complementàries d'avaluació continuada i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que es precisaran per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Barcelona 23 octubre 2019 (60 h lectives). Madrid 15 octubre 2019 (60 h lectives). Madrid 23 gener 2020 (60 h lectives). Online: 7 d'octubre de 2019 (5 mesos).

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a la obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA. Formació continuada per a auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per a auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que es desenvolupa el text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, i conforme a la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Presencial 1.165 euros. Online 730 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilita per a l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva cuidada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Els assistents rebran documentació de treball corresponent als diferents temes inclosos en el programa del curs. Concretament es lliuren 2 llibres i 2 carpetes que recullen explicacions, exemples i casos pràctics de tots els epígrafs del programa. Així mateix, es lliura la Llei i el Reglament que regulen l'Impost sobre Societats.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic d'Impost sobre societats

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Monogràfic d'Impost sobre societats