Curs Monogràfic sobre Valoració d'empreses

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

El Curs de Valoració d'empreses té com a objectiu principal descriure i analitzar els mètodes de valoració d'empreses aprofundint de forma més específica en aquelles tècniques més utilitzades.
El que es pretén amb aquest curs és que l'alumne sigui capaç de valorar una empresa de qualsevol sector utilitzant les metodologies estudiades al llarg del curs.

Temari

1. Fonaments Financers. VAN, TIR i termini de recuperació.
2. Fonaments Econòmics. Coeficient Beta. Risc sistemàtic i no sistemàtic dels títols. Classificació de les accions atenent a la volatilitat.
3. Fonaments Econòmic-Financers. La sensibilitat dels actius als tipus d'interès.
4. Fonaments Econòmic-Financers. Eines d'anàlisi. Ràtios i Percentatges.
o Passos preliminars a l'anàlisi de Balanços
o Anàlisi percentuals, per ràtios, model de Dupont
o Càlcul de les ràtios i la seva utilitat
o Limitacions de l'aplicació de ràtios
5. L'objectiu financer de l'empresa.
o Mesura del cost de capital
o Cost del deute
o Cost dels recursos propis
o Estructura financera òptima
6. La Valoració d'Empreses (I).
o Conceptes a tenir en compte en la valoració d'empreses, valoració, preu, sinergia
o Sistemes de valoració basats en el valor dels actius, valor comptable, valor de liquidació de l'empresa, valor de reposició, capitalització de dividends
7. La Valoració d'Empreses (II).
o Mètodes de valoració basats en el descompte de fluxos, descompte de dividend, descompte de fluxos de caixa i taxa interna de rendibilitat
o Mètodes de valoració basats en el Fons de Comerç
8. Una revisió crítica dels mètodes de valoració d'empreses. Les empreses mixtes.
9. Els mètodes patrimonials.
o Els indicadors patrimonials
o Concepte de plusvàlues latents i passius contingents
o Càlcul del Valor patrimonial net
10. Els mètodes estratègics en la valoració d'empreses.
11. Els mètodes estratègics en la valoració d'empreses. El PER i els indicadors borsaris.
12. Valoració per descompte de fluxos.
13. L'anàlisi fonamental.
14. Anàlisi de balanç
o Anàlisi financera a curt termini, estudi de fons de maniobra, ràtios de liquiditat, ràtios tresoreria
o Anàlisi de la situació financera a llarg termini, estructura financera
o Capacitat de generar beneficis
15. Anàlisi del compte de resultats
o Anàlisi de la variació de resultats
o Anàlisi del punt mort
o Anàlisi de l'apalancament, operatiu, financer i total
o Anàlisi de la rendibilitat dels actius
o Anàlisi de la rendibilitat dels fons propis
16. El problema de la taxa d'actualització. Diferents formes de calcular la taxa d'actualització
17. Un model general de valoració d'empreses.
o Valoració del negoci
o Anàlisi dels fluxos de caixa lliure
o Taxa de creixement del negoci
o Cost mitjà ponderat de capital
o El càlcul del valor de l'empresa
18. Valoració d'empreses no cotitzades.
19. Les noves tecnologies i la seva incidència en la valoració de les empreses.
20. El valor afegit econòmic (EVA).

Metodologia

En la formació presencial es busca desenvolupar en els alumnes la participació i augmentar la seva capacitat per a la presa de decisions i la recerca de solucions a problemes complexos. Això s'aconsegueix a través de la formació interactiva, en la qual s'equilibra tant el treball individual com la participació en grups de treball, i en què s'utilitzen diverses metodologies. La modalitat online permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació on line es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de l'Aula Virtual

Durada

Modalitat presencial: Barcelona març 2021 (40 hores lectives). Madrid 30 de octubre de al 2020 (40 hores lectives). Online: 20 d'abril de al 2020 (5 mesos de durada). S'inicien promocions en els mesos de febrer i octubre de cada any.

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la LLey de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial (Barcelona): 750 euros. Presencial (Madrid): 494 euros. On line: 480 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

a documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X