Mossoss d' esquadra

Oposicions
On-line
1 any
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Milers de places anuals faran que el Cos de Policia Autonòmica dels Mossos d'Esquadra sigui un dels millors formats a Catalunya. Si heu pensat formar part d'un cos policial de nova creació, integrat per professionals joves, emprenedors i amb ganes de treballar per la seva comunitat, fes-te Mosso d'Esquadra.

En aquest cos pots trobar el teu futur en les moltes seccions que comprèn: trànsit, seguretat ciutadana, grup especial d'intervencions, científica, menors, ensinistrament caní ...

Si vols rebre més informació posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt.

Cada any hi ha places convocades per la Generalitat de Catalunya. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Generalitat de Catalunya, amb unes condicions laborals úniques:

    Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
    Jornada laboral continua.
    Salari aproximat de 2.200 euros / Mes.
    Excedències, dies d'assumptes propis.
    Possibilitat de promoció interna.

El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

Les funcions que desenvolupa el Cos de Mossos d'Esquadra són:
Funcions de seguretat ciutadana: Protecció de persones, béns i materials de l'ordre públic. Vigilància d'espais públics.
 • Policia judicial: Investigació i descobriment de delictes.
 • Policia Administrativa: Vetllar pel compliment de la llei, ordres i disposicions aprovades per la Generalitat i l'Estat, Inspeccionar activitats d'ordenació, medi ambient i patrimoni cultural,
 • Col·laboració amb les policies locals.
 • Policia científica: Realitza tasques d'investigació de crims.
 • Trànsit: Controls d'alcoholèmia, seguretat viària, ...

Temari

Mòdul I. Àmbit de coneixements de l'entorn
    1. Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
    2. Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX).
    3. L'àmbit sociolingüístic.
    4. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
    5. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya.
    6. El canvi social (part I): la societat multicultural, la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.
    7. El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
    8. El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.

Mòdul II. Àmbit institucional
    1. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
    2. Les institucions polítiques de Catalunya.
    3. El Departament de Justícia i Interior.
    4. L'ordenament jurídic de l'Estat.
    5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets.
    6. Les institucions polítiques de l'Estat.
    7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional.
    8. L'organització territorial de l'Estat.
    9. La Unió Europea.

Mòdul III. Àmbit de seguretat i policia.
    1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
    2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
    3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals.
    4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
    5. La funció policial en la investigació de delictes.
    6. La funció policial en seguretat viària i trànsit.
    7. Codi deontològic policial.
    8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat.
    9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

Proves psicotècniques i aptitudinals.

Entrevista personal

Destinataris

A aquelles persones que es trobin involucrades amb la nostra societat i els agradin els cossos de seguretat.
I molt important també, que tinguin la motivació i la vocació per ser policia autonòmica de Catalunya, i estiguin disposats a ajudar al vianant.

Requisits:
 1. Tenir la nacionalitat espanyola.
 2. Posseir el títol de graduat en ESO, EGB, FP1 o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
 3. Haver complert 18 anys i no haver complert 35 anys.
 4. Alçada mínima 1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
 5. No estar inclòs / a en cap causa d'exclusió mèdica de les que estableix l'annex 5 de les bases de la convocatòria.
 6. No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública.
 7. Satisfer la taxa establerta.
 8. Prendre el compromís de portar armes.
 9. Posseir el carnet de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
 10. Els requisits (excepte la possessió del carnet de conduir vehicles de la classe B, en vigor o equivalent) han de complir dins del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionari / ària, excepte el requisit de l'edat.
 11. El requisit de posseir el carnet de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits. Aquest termini es farà públic en el moment que es publiqui la relació de persones convocades per fer el curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Metodologia

El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, ens adaptem a la teva situació personal. La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals: 1.- L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés a l'alumne 2.- El seguiment continu de la teva aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X