Curs de Muntatge d'instal·lacions domòtiques

Curs
Presencial
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Les instal·lacions domòtiques són cada vegada més habituals en els edificis i els habitatges ja que proporcionen estalvi energètic, confort i seguretat.
La domòtica permet integrar sistemes com persianes automàtiques o regladores d'intensitat de la llum d'una manera senzilla i estàndard. La relativa complexitat tècnica d'aquestes instal·lacions i la necessitat de la seva regulació, control i programació fa imprescindible el coneixement de la domòtica, per això, amb el curs de Muntatge d'instal·lacions domòtiques coneixeràs tot el necessari per instal·lar sistemes domòtics.

Temari

Prevenció de riscos laborals
• Seguretat i higiene en el treball
• Accidents de treball i malalties professionals
• Factors de risc derivats de les condicions de seguretat del treball
• Riscos específics per sectors
• Prevenció de riscos laborals a les empreses
• Plans d'emergència i avaluació
• Primers auxilis
• Gestió mediambiental

Domòtica. Gestió de l'energia i gestió tècnica d'edificis
• Introducció general.
• Què és la domòtica?
• El mercat domòtic. Productes, preus i característiques.
• Classificació dels sistemes de control.
• Topologia d'un sistema domòtic.
• Tècniques domòtiques aplicades a l'habitatge
• Comunicacions sense fils
• Control d'accessos.
• Tècniques d'il·luminació.
• Condicionants constructius per a edificis domòtics
• Reglamentació aplicable en instal·lacions domòtiques
• Conclusions.

Muntatge dels quadres de control i dispositius elèctrics i electrònics dels sistemes demóticos i inmóticos
• Elements fonamentals per al muntatge de sistemes domòtics i inmóticos
• Qualificació dels sistemes domòtics i inmóticos
• Domòtica i inmòtica, camps d'aplicació
• Components d'un sistema de control
• Elements i dispositius dels sistemes domòtics i inmóticos
• Sistemes per corrents portadores
• Sistemes amb cablejat específic. sistema de bus a dos fils
• Sensors utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Actuadors utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Dispositius de comunicacions utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Dispositius que connecten amb proveïdors i xarxes de comunicació, xarxa fixa i mòbil
• Elements auxiliars i d'interfície utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Controladors
• Elements i equips de seguretat elèctrica
• Simbologia normalitzada
• Normativa i reglamentació aplicable als sistemes domòtics i inmóticos
• Tècniques de muntatge dels dispositius dels sistemes domòtics i inmóticos
• Interpretació de plànols i esquemes
• Normativa d'instal·lació (reglament electrotècnic per a baixa tensió)
• Sistemes de conducció de cables
• Mitjans de transmissió
• Bus de comunicacions
• Pantalles de visualització
• Tècniques d'ubicació i implantació d'envolupants
• Precaucions en l'emplaçament de sensors, antenes, entre d'altres
• Dispositius de protecció elèctrica (interruptors automàtics, interruptors diferencials, etc.)
• Fases de muntatge
• Tècniques de parametrització i característiques dels autòmats programables
• Unitat central de procés i mòduls d'entrada i sortida
• Característiques tècniques dels autòmats programables.
• Interconnexió amb els elements de camp. busos de comunicacions
• Tipus d'autòmats
• Llenguatges de programació dels autòmats. operacions de càrrega i transferència
• Parametrització de dispositius

Planificació de la gestió i organització dels processos de muntatge de sistemes
domòtics i inmóticos
• Dispositius i equips per al muntatge de sistemes domòtics i inmóticos
• Concepte de domòtica i inmòtica
• Qualificació dels sistemes domòtics i inmóticos
• Transductors
• Actuadors
• Elements de control: equips
• Elements auxiliars
• Cables i sistemes de conducció de cables: tipus i característiques
• Transmissió per cablejat específic: bus de dades
• Transmissió per senyals radiades
• Elements i equips de seguretat elèctrica
• Prescripcions de compatibilitat electromagnètica
• Simbologia normalitzada
• Gestió de l'aprovisionament per al muntatge de sistemasdomóticos i inmóticos
• Selecció de proveïdors
• Selecció de productes d'acord a prescripcions normatives i a la documentació tècnica.
• Magatzems d'obra: ubicació, organització i seguretat
• Transport i emmagatzematge del material
• Fulls de lliurament de materials: especificacions de compres. control d'existències
• Condicions d'emmagatzematge i manipulació
• Planificació del muntatge de sistemes domòtics i inmóticos
• Projecte. documentació bàsica
• Memòria tècnica de disseny. documentació bàsica
• Altres documents
• Fases de muntatge
• Programació de tasques i assignació de temps i recursos
• Tècniques de planificació
• Documents per a la planificació i per al seguiment del muntatge
• Eines informàtiques per a la programació i seguiment de projectes
• Pla de gestió de residus

Objectius

Conèixer els dispositius i equips necessaris per al muntatge de sistemes domòtics i inmóticos.
Aprendre a planificar el muntatge de sistemes domòtics i inmóticos.
Conèixer les tècniques de muntatge dels dispositius dels sistemes domòtics i inmóticos.
Conèixer les tècniques de parametrització i característiques dels autòmats programables.

Perspectives laborals

Empreses dedicades al muntatge d'instal·lacions domòtiques. Empreses dedicades al manteniment d'instal·lacions domòtiques.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.
Campus i seus: Implika Barcelona
Implika Barcelona
Gran Via de Les Corts Catalanes, Nº 583 08011 Barcelona
Cursos més populars
X