Curs de Muntatge i Manteniment d'Instal.lacions i Climatització i Ventilació Extracció

Curs
Presencial
500 hores
Consulteu el preu

Descripció

 La competència general d'aquest curs és aprendre a realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d'aire, d'acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental.
La formació establerta en el present certificat de professionalitat garanteix el nivell de coneixements necessaris per a la realització de l'activitat professional de manipulació de gasos fluorats i per a l'obtenció de la Certificació Personal (Categoria I) expedida per l'autoritat competent.
La formació establerta en la unitat formativa "Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques" garanteix el nivell de coneixements necessaris per a l'obtenció de l'habilitació per a l'exercici de les funcions de prevenció de riscos laborals nivell bàsic.

Temari

Muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (MF1) (220h)
• UF1. Organització i execució del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. (80h)
• Documentació tècnica en el muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Organització del muntatge de les instal·lacions de climatització i de ventilació-extracció. Realització del muntatge d'equips i elements d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, d'acord amb la normativa i documentació tècnica. Muntatge i mecanitzat de conductes, unions i interconnexió de peces i equips de les instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Muntatge d'instal·lacions elèctriques i sistemes de regulació i control.
• UF2. Posada en marxa i regulació d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. (80h)
• Fluids frigorígens. Olis refrigerants. Posada en marxa i mesuraments reglamentàries de les instal·lacions de climatització; maneig de refrigerants. Posada en marxa i mesuraments reglamentàries d'instal·lacions de ventilació-extracció. Programació i regulació d'automatismes en instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Explotació i posada en servei d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
• UF3. Prevenció de riscos i gestió mediambiental en instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. (60h) transversal
• conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos generals i la seva prevenció. Actuació en emergències i evacuació. Prevenció laboral i mediambiental en instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
Manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (MF2) (220h)
• UF1. Manteniment preventiu d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. (80h)
• Documentació tècnica en el manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Manteniment preventiu en instal·lacions de climatització. Tècniques de neteja, càrrega i recuperació de fluids frigorígens i lubricants en instal·lacions de climatització d'acord a normativa i reglamentació vigent. Manteniment preventiu en instal·lacions de ventilació-extracció. Identificació de l'estat de desgast de les instal·lacions de climatització i ventilació-extracció per fer el manteniment.
• UF2. Manteniment correctiu d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. (80h)
• Documentació tècnica en el manteniment correctiu d'instal·lacions de climatització. Manteniment correctiu en instal·lacions de climatització. Reparació, ajust d'elements de seguretat i recuperació de fluids frigorígens i lubricants en instal·lacions de climatització. Manteniment correctiu d'instal·lacions de ventilació-extracció. Posada en servei de les instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, després de realitzar el manteniment correctiu.
• UF3. Prevenció de riscos i gestió mediambiental en instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. (60h)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (120h)
tècniques i operacions de muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
Operacions d'ajust i posada en servei en instal·lacions de climatització i de ventilació-extracció.
Localització, diagnòstic i reparació d'avaries en màquines, elements i equips de les instal·lacions de climatització i de ventilació-extracció.
Integració i comunicació en el centre de treball.

 

Requisits

S'ha de demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:
• Comunicació en llengua castellana.
• Competència matemàtica.
• Competència digital.
• Competència en ciència i tecnologia.


 

Objectius

L'objectiu del curs és obtenir el certificat de professionalitat de muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

Titulació obtinguda

Certificat de professionalitat de nivell 2.

Pràctiques

A més de les classes pràctiques impartides a les nostres aules, es podran realitzar pràctiques en centres externs amb els que tenim convenis de col.laboració. 120 h de pràctiques en centres trebal

Perspectives laborals

L'entorn professional d'aquest curs desenvolupa la seva activitat com a autònom o integrat en empreses dels sectors públics o privats dedicades al muntatge, així com al manteniment i reparació d'instal.lacions de climatització i ventilació-extracció. Altres ocupacions o llocs de treball relacionats amb aquesta formació són: instal.lador d'aire condicionat i ventilació, mecànic reparador d'equips industrials de refrigeració i climatització, instal-ajustador d'instal.lacions de refrigeració i aire condicionat, operador de planta d'aire condicionat, operador de planta de ventilació i calefacció, etc.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs, la coordinació de les pràctiques i expedició de la titulació oficial.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs de Muntatge i Manteniment d'Instal.lacions i Climatització i Ventilació Extracció
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X