Oposició Administratius de Corporacions Locals

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Oposició Administratius de Corporacions Locals

Temari

• Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució Espanyola de 1978, la Corona, les Corts, el poder judicial, Govern i Administració i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
• Dret Administratiu: L'Administració pública en l'ordenament espanyol, principis d'actuació de l'Administració pública, el procediment administratiu, els actes i recursos administratius, les formes d'acció administrativa i la responsabilitat de l'Administració.
• Règim local: L'Administració local, la província, el municipi i la seva organització, funcionament dels òrgans col·legiats locals i les relacions entre els ens territorials.
• Activitat Administrativa local: Intervenció de les entitats locals en l'activitat privada, Ordenances i Reglaments de les entitats locals, la contractació administrativa, el procediment administratiu i l'execució forçosa.
• Funció Pública: El personal al servei de les entitats locals de Catalunya, adquisició i pèrdua de la condició de funcionari i el personal laboral de les administracions públiques.
• Seguretat Social: El Sistema Espanyol de Seguretat Social i la seva gestió, recaptació, cotització, acció protectora, assistència sanitària i incapacitat permanent.
• Gestió Financera: Els béns de locals, els ingressos tributaris, els pressupostos de les entitats locals i la comptabilitat de les entitats locals.

Requisits

Nacionalitat: ser espanyol / a o ser membre d'un estat de la Unió Europa.
Tenir complerts els 18 anys d'edat.
Batxillerat, FP de segon grau o titulació equivalent homologada a Espanya.
No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques.
Català nivell C (excepte en les de l'estat). Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
Oposició Administratius de Corporacions Locals
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X