Oposició Administratius Generalitat de Catalunya

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Oposició Administratius Generalitat de Catalunya

Temari

• Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució Espanyola, les institucions estatals, l'organització territorial de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les Institucions de la Generalitat de Catalunya.
• Administració Pública. Dret administratiu: Administració Pública i ciutadania, organització de l'Administració de la Generalitat, principis i tècniques de l'organització administrativa, l'acte administratiu, el procediment administratiu, revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració, els contractes del sector públic, el procediment de contractació administrativa i la gestió del patrimoni de la Generalitat.
• Gestió de Recursos Humans: Estructura i ordenació de l'ocupació pública, accés a l'ocupació pública, drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat i Seguretat Social.
• Gestió economicofinancera: La comptabilitat pública, el pressupost de la Generalitat de Catalunya, els recursos de la Generalitat, el pressupost per programes, l'execució del pressupost, els crèdits pressupostaris i el control pressupostari.
• Organització del treball: Les administracions públiques i la societat de la informació, organització i qualitat, atenció al ciutadà, tractament i gestió de la documentació i els documents administratius.

Requisits

Edat mínima: 18 anys.
Nacionalitat: espanyola o de la Unió Europea, Unió Europea, o bé tenir familiars directes o cònjuges que tinguin la nacionalitat comunitària.
Nivell d'estudis: Batxillerat, FP de segon grau o titulació
equivalent homologada a Espanya.
No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions
públiques.
Català nivell C. Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
Oposició Administratius Generalitat de Catalunya
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X