Oposició Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Oposició Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Temari

Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució E panyola, el Govern, Organització territorial de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Administració Pública en l'ordenament espanyol, organització municipal, la Carta Municipal.
Administració Pública. Dret administratiu: El procediment administratiu, l'acte administratiu, els recursos administratius, hisendes locals, tributs i impostos municipals.
Recursos humans: personal al servei de les administracions públiques, la selecció de personal, drets i deures dels funcionaris, el sistema espanyol de Seguretat Social i funcions de l'arxiu a l'Administració.
Coneixements de Barcelona: El web de l'Ajuntament de Barcelona, ciutat, museus, teatres, festes i actualitat de la ciutat.

Requisits

Nacionalitat: ser espaliol / a o ser membre d'un estat de la Unió Europa. Tenir complerts els 18 aris d'edat.
Graduat en educació secundària, FPI o equivalent.
No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desempelio de les corresponents funcions.
No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques.
Català nivell C (excepte en les de l'estat). Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
Oposició Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X