Oposició Auxiliar Administratiu de la Diputació de Barcelona

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Oposició Auxiliar Administratiu de la Diputació de Barcelona

Temari

• Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució Espanyola de 1978, la Corona, les Corts, el poder judicial, Govern i Administració i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
• Organització local: La província i la seva organització, el municipi i la seva organització, ordenances i reglaments de les entitats locals, la funció pública local, els béns de les entitats locals i les hisendes locals i els seus pressupostos.
• Dret administratiu: El procediment administratiu, l'acte administratiu i els recursos administratius.
• Activitat de les entitats locals: Funcionament de les òrgans col·legiats locals, l'arxiu, els documents propis de l'Administració.
• coneixement o us de la Diputació de Barcelona: Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona, ??objectius plantejats en relació a l'àmbit local, la protecció de dades de caràcter personal.
• Estadística: Variables i freqüències, sèries, representació gràfica, mesures de posició i mesures de dispersió.

Requisits

Nacionalitat: ser espanyol / a o ser membre d'un estat de la Unió Europa.
Tenir complerts els 18 anys d'edat.
Graduat en educació secundària, FPI o equivalent.
No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques.
Català nivell C (excepte en les de l'estat). Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
Oposició Auxiliar Administratiu de la Diputació de Barcelona
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X