Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya

Temari

Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució Espanyola de 1978, la Corona, les Corts, el poder judicial, Govern i Administració i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Administració Pública. Dret administratiu: La Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la revisió dels actes administratius, el procediment administratiu, els béns de les entitats locals, l'administrat, la contractació administrativa en l'esfera local, els documents i el llenguatge administratiu.
Organització municipal: Règim local espanyol, organització de les entitats locals, hisendes locals, impostos i taxes municipals, els pressupostos i la comptabilitat de les entitats locals.
Recursos ijumanos: personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya, drets i deures dels funcionaris i les diferents situacions administratives.

Requisits

Nacionalitat: ser espanyol / a o ser membre d'un estat de la Unió Europa.
Tenir complerts els 18 anys d'edat.
Graduat en educació secundària, FPI o equivalent.
No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques.
Català nivell C (excepte en les de l'estat). Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X