Progresa Ràpid

Oposició a Auxiliar d'Infermeria De l'ICS

Progresa Ràpid

Oposicions
Semi-presencial
Oficial / Homologat

Descripció

L'oposició es prepara amb l'alumne mitjançant classes personalitzades que es realitzen a conveniència de l'alumne en quant a freqüència i duració, essent el més habitual establir una hora per setmana.El sistema d'estudi s'adapta totalment al perfil de l'alumne.Es realitza una entrevista personal el primer dia de classe en la qual un pedagog titulat estableix un perfil de l'alumne per encarar l'estudi de l'oposició de la forma més eficaç i senzilla.El sistema va variant depenent de la proximitat de la convocatòria (de forma que garantim que el nostre alumne arribi en les millors condicions per guanyar la plaça a la que opta).  
La realització d'exàmens periòdics en el propi centre van preparant l'alumne per a l'examen de forma que conegui perfectament (mitjançant la pràctica), com serà l'examen a què s'enfrontarà.D'aquesta manera, tant l'alumne com Progresa Rapid anem coneixent el desenvolupament de l'estudi i podem centrar-nos en aquelles àrees que no han estat ben assimilades.  
Els temaris del curs es preparen d'acord amb els requisits marcats en cada convocatòria d'oposició i són constantement actualitzats segons els canvis que es produeixen en les convocatòries.A més dels temaris, l'alumne anirà rebent, a mesura que avança el curs, altres materials addicionals (com a complement formatiu), per aprofundir i aclarir els diferents conceptes del temari.  

Veure més

Temari del curs

- Normativa Legal i Administrativa  
- Conceptes generals de l'Atenció Hospitalària  
- El Malalt i les seves Necessitats Bàsiques  
- Problemes de Salut Específics  
- Protocols i Procediments  

Destinataris

1 .- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea, o les d'estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.  
2 .- Haver complert els 18 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.  
3 .- Trobar-se en possessió del títol de Formació Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria o Formació Professional de primer grau en la seva branca sanitària o en condicions d'obtenir dins el termini de presentació de sol licituds.  
4 .- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al'exercici de les corresponents funcions.  
5 .- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per al'exercici de les funcions públiques.  

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposició a Auxiliar d'Infermeria De l'ICS

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposició a Auxiliar d'Infermeria De l'ICS