Rambla Instituto

Oposicions a Agent forestal i mediambiental

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Primer exercici:

Consistirà en una prova d'aptitud física en què els aspirants realitzaran una marxa a camp lliure amb morral o similar de 6 Kg. De pes a l'esquena, havent de recórrer una distància de 7 km. En un temps determinat.

Segon exercici:

Consistirà a contestar per escrit a una pregunta de desenvolupament que versaran sobre els continguts dels temes de coneixements específics i de legislació Forestal.

Contestació per escrit d'un qüestionari de preguntes sobre les mostres que se'ls presentin als aspirants, relacionats amb la part específica del temari.

Temari del curs

Constitució i Administració de Corporacions.
Coneixements específics de Guarda Forestal.
Legislació Forestal.

Tema 1
 • Part General.
 • Part Específica.
Tema 2
 • Part específica.
 • Part Legislació.
Tema 3
 • Legislació.
 • Dossier.
 • Guia d'Estudis
 • Índexs Generals.
 • Constitució Espanyola.
 • Exàmens per enviar al Centre.
 • Fulles de consulta.

Requisits

Requisits d'accés:

 • Ser espanyol.

 • Tenir complerts 18 anys d'edat.

 • Estar en possessió del títol de capatàs (F.P.I Forestal), expedit pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

 • Estar en possessió de carnet de conduir, almenys de les categories A i B.

 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al'exercici de les corresponents funcions.

 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions a Agent forestal i mediambiental

Oposicions a Agent forestal i mediambiental