Rambla Instituto

Oposicions d'Agent de la Hisenda Pública

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Oposicions d'Agent de la Hisenda Pública.

Temari del curs

Bloc 1. Organització de l'Estat i funcionament de l'Administració General de l'Estat
 • La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals. La seva garantia i suspensió. La Corona. El Tribunal Constitucional.
 • Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament.
 • El Govern: Nomenament i cessament. Les funcions del Govern.
 • L'Administració Pública:
 • L'organització territorial de l'Estat. Comunitats i Ciutats Autònomes.
 • El funcionament electrònic del sector públic. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, registres i arxiu electrònic.
 • Polítiques Socials Públiques
 • Règim jurídic del personal al servei de les administracions públiques.

Bloc 2. Dret Administratiu General
 • Les fonts del Dret Administratiu.
 • Els actes administratius. Concepte i classes.
 • El procediment administratiu comú.
 • Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. L'execució dels actes i resolucions administratives.
 • Els recursos administratius: concepte i classes.

Bloc 3. Organització de la Hisenda Pública i Dret Tributari
 • El sistema fiscal espanyol.
 • L'Agència Estatal d'Administració Tributària: Creació, naturalesa, objectius, funcions i organització.
 • Dret Tributari: concepte i contenido.imponible i liquidable.
 • Drets i garanties dels obligats tributaris.
 • L'aplicació dels tributs: Informació i assistència. La col·laboració social. Les tecnologies informàtiques i telemàtiques.
 • Les obligacions formals dels contribuents: Llibres registres i factures. La gestió censal. El número d'identificació fiscal.
 • Normes comunes sobre actuacions i procediments tributaris: Fases.
 • Les declaracions tributàries: concepte i classes. Les autoliquidacions. .
 • Actuacions i procediment de gestió tributària.
 • Actuacions i procediment d'inspecció: Funcions i facultats.
 • Les mesures cautelars en el procediment inspector.
 • L'extinció del deute tributari (I).
 • L'extinció del deute tributari (II).
 • El procediment de recaptació en període voluntari.
 • La recaptació en període executiu. Inici. Efectes. Recàrrecs del període
 • L'embargament. Facultats de la recaptació. Pràctica de l'embargament.
 • Tipus d'embargament: L'embargament de béns o drets en entitats de crèdit
 • Dipòsit i Alienació dels béns embargats. Valoració i fixació del tipus.
 • El procediment davant de responsables. El procediment davant successors.
 • Infraccions i sancions en matèria tributària. El delicte fiscal.
 • La revisió dels actes de caràcter tributari en via administrativa. El recurs de reposició. Les reclamacions economicoadministratives. Els tribunals economicoadministratius.
 • L'impost sobre la renda de les persones físiques. Naturalesa i àmbit
 • L'Impost sobre el Valor Afegit: concepte i naturalesa. Àmbit d'aplicació
Veure més

Requisits • Ser espanyol

 • Tenir 16 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació.

 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de batxiller o tècnic. Així mateix, s'estarà subjecte al que estableix l'Ordre EDU / 1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació o convalidació, si escau. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

 • No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

 • No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

 • Aquests requisits s'han de posseir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

 • A més són d'aplicació les bases comunes que regiran els processos selectius per a l'ingrés accés a cossos o escales de l'Administració General de l'Estat.
Veure més

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions d'Agent de la Hisenda Pública

Oposicions d'Agent de la Hisenda Pública