Rambla Instituto

Oposicions a Auxiliar de biblioteques i arxius

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Un cop aprovada l'oposició t'encarregaràs de:

 • La col·locació del fons bibliogràfic i el manteniment de l'ordre d'aquest.

 • Realitzar les activitats d'atenció, com ara informació a l'usuari, préstecs, devolucions o reserves.

 • Ordenar la sala d'estudi, sala de lectura, sala de consulta, etc.

 • Realitzar funcions com a registre, segellat, varillado i organització del nou material.Temari del curs

Tema 1
 •     La Constitució Espanyola de 1978.
 •     Les Corts Generals.
 •     El Govern.
 •     L'Organització Territorial de l'Estat. Municipi. Província.
 •     Principis de l'Actuació de l'Administració Pública.
 •     L'Acte Administratiu.
 •     Els Drets dels ciutadans.
 •     El procediment administratiu.
 •     El règim local espanyol.
 •     L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
 •     La biblioteconomia i la biblioteca.
 •     Patrimoni Documental i Bibliogràfic Espanyol.
 •     Organització Bibliotecària Espanyola.
 •     Formació i desenvolupament de la col·lecció.
 •     El tractament documental. El catàleg.
 •     La bibliografia. Descripció bibliogràfica.

Tema 2
 •     Els Sistemes de Classificació.
 •     Catalogació de monografies i publicacions seriades.
 •     La descripció d'enregistraments sonors, pel·lícules i enregistraments de vídeo.
 •     Instal·lació i equipament de la biblioteca.
 •     Els usuaris. Els serveis bibliotecaris
 •     Cooperació interbibliotecària.
 •     Automatització de biblioteques.
 •     Biblioteques Públiques. Acció cultural de la biblioteca.
 •     Biblioteques Universitàries.
 •     Internet i les seves aplicacions a la biblioteca.

Tema 3
 •     Història del llibre i les biblioteques.
 •     Il·lustració i enquadernació del llibre.
 •     La indústria editorial.
 •     La protecció de dades i la propietat intel·lectual.
 •     El Thesaurus.
 •     Arxivística. Document d'arxiu. L'arxiu.
 •     Tipus d'arxius i funcionament general.
 •     Valoració, selecció i expurgació. Organització i descripció arxivística
 •     Legislació
 •     Constitució Espanyola

Dossier Pràctic Biblioteques

Guia d'Estudis específica

Fulles de consulta
Veure més

Requisits

Requisitos de acceso:

 • Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

 • Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.

 • Estar en posesión de la titulación requerida en cada convocatoria (Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente…).

 • No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las Funciones Públicas.

 • No haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de un Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.

 • No padecer enfermedad ni defecto físico que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas a desarrollar.

 • (Los requisitos anteriores son orientativos, pueden variar de acuerdo al organismo y a la entidad que convoque).Veure més

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions a Auxiliar de biblioteques i arxius

Oposicions a Auxiliar de biblioteques i arxius