Rambla Instituto

Oposicions al Cos d'auxili judicial

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

L'oposició constarà dels següents exercicis:Primer ExerciciPrimera Prova: De caràcter teòric, escrita i eliminatòria, consistirà a contestar un qüestionari de preguntes de tipus test sobre matèria del programa.Segona Prova: Escrita, consistirà a contestar un test psicotècnic d'aptitud que constarà dels següents factors: Intel·ligència General, comprensió d'ordres senzilles, organització i mètode, atenció i dots perceptives.Segon ExerciciDe caràcter pràctic, escrit i eliminatori, consisteix en la contestació a un qüestionari de 50 preguntes, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta i referides a dos casos pràctics de diligència judicial proposats pel Tribunal.Tercer ExerciciDe caràcter optatiu, a realitzar pels aspirants que hagin obtingut plaça en oposició i concorrin per àmbit territorial de comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia i ho han sol·licitat en la instància de participació.
Veure més

Temari del curs

Bloc temàtic I. Legislació nacional i europea
Unitat Didàctica I:
 • La Constitució Espanyola de 1978
 • El Tribunal Constitucional
 • La Corona
 • Les Corts
 • El Govern
 • L'Administració
 • L'Organització Territorial de l'Estat
 • Les comunitats autònomes
 • El Poder Judicial
 • La Configuració de la Unió Europea
 • Els Drets Humans

Examen d'avaluació 1

Bloc temàtic II. organització judicial
 • El Tribunal Suprem. Organització i Competències.
 • L'Audiència Nacional. Organització i Competències.
 • Tribunals Superiors de Justícia. Audiències provincials. Organització i competències.

Unitat Didàctica II:
 • Els òrgans jurisdiccionals.
 • El secretari de l'Administració de Justícia.
 • Metges forenses, oficials i auxiliars.
 • Agents de l'Administració de Justícia.
 • Residència, vacances, permisos i llicències. Substitucions. Situacions administratives dels Auxiliars de l'Administració de Justícia. Servei actiu, serveis especials, excedència. Pèrdua de la condició d'Auxiliar de l'Administració de Justícia. Suspensió. Jubilació.
 • Règim disciplinari. Faltes: Les seves classes. Sancions. Autoritats que poden imposar-les. Tramitació de l'expedient. Recursos que poden exercitar-se contra la imposició de correccions disciplinàries. Reingrés al servei actiu dels que haguessin estat separats.
 • El sindicat en la Constitució Espanyola. Eleccions sindicals segons la Llei d'Òrgans de Representació. El dret a la vaga.

Examen d'Avaluació 3

Bloc temàtic III. procediment judicial
 • La Jurisdicció Voluntària.
 • El Procés civil de Declaració.
 • El Procés civil d'Execució.

Unitat Didàctica III:
 • El Procés Penal.
 • El Procés Contenciós-Administratiu.
 • El Procés Laboral.

Examen d'avaluació abril
 • Actes processals del jutge i secretari.
 • Actes de Comunicació amb altres Tribunals i Autoritats.
 • Actes de Comunicació a les parts: Formes i terminis.
 • El Registre Civil.
 • Actes del Registre Civil.
 • Els Recursos.
 • Igualtat d'Oportunitats Homes-Dones
 • Diligències.

Examen d'avaluació juny
 • Carta de Drets dels Ciutadans davant l'Administració de Justícia
Veure més

Requisits


Requisits d'accés: • Ser espanyol, major d'edat i no superar l'edat de jubilació.

 • Trobar-se en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent i estar en condicions d'obtenir en la data de publicació de la convocatòria.

 • No haver estat condemnat ni estar processat o inculpat per delicte dolós, llevat que hagués obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.

 • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

 • No haver estat separat mitjançant procediment disciplinario d'un Cos de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Administracions Locals, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que hagués estat degudament rehabilitat.

 • No patir defecte físic o malaltia que l'incapaciti per a l'exercici del càrrec.Funcionaris / as de Carrera presten els seus serveis en jutjats, tribunals, fiscalies i altres òrgans de l'Administració de Justicia.Tienen caràcter d'Agents de l'Autoritat quan actuïn com a Policia Judicial, sota la dependència del jutge, tribunal o Cap de l'Organisme en el qual s'integrin en les diligències a què assisteixin personalment.Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions al Cos d'auxili judicial

Oposicions al Cos d'auxili judicial