Oposicions al Cos d'Auxili Judicial

Descripció

Notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments de la forma prevista en les lleis processals; vetllar per les condicions d'ús de les sales de vistes i mantenir l'ordre de les mateixes; etc ...

El sou és de 14 pagues de 1500? bruts mensuals aprox.

Temari

Tema 1 . La Constitució espanyola de 1978 : estructura i contingut . Les atribucions de la Corona . Les Corts Generals : composició , atribucions i funcionament . L'elaboració de les lleis . El Tribunal Constitucional . Composició i funcions .

Tema 2 . Els Drets Humans en l'àmbit universal , europeu i espanyol . La igualtat efectiva entre homes i dones . L'article 14 de la Constitució Espanyola : La no discriminació per raó de sexe . La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic civil . Conseqüències penals de la discriminació per raó de sexe . La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic laboral . La conciliació familiar .

Tema 3 . El Govern i l'Administració. El president del Govern . El Consell de Ministres . Organització administrativa espanyola : ministres, secretaris d' Estat , subsecretaris i directors generals . L'Administració perifèrica de l'Estat . Els Delegats de Govern en la Comunitat Autònoma i els Subdelegats de Govern.

Tema 4 . Organització territorial de l'Estat en la Constitució . Les comunitats autònomes : La seva constitució i competències . Els estatuts d'autonomia . L'Administració Local . La província i el municipi .

Tema 5 . La Unió Europea . Competències de la Unió Europea . Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu , el Consell de Ministres de la Unió Europea , la Comissió Europea , el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Comptes .

Tema 6 . El Poder Judicial . El Consell General del Poder Judicial : composició i funcions . La jurisdicció : Jutges i Magistrats . La independència judicial . El Ministeri Fiscal : Organització i funcions .

Tema 7 . Organització i competència del Tribunal Suprem , de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències Provincials .

Tema 8 . Organització i competència : Jutjats de Primera Instància i Instrucció , Jutjats penals , jutjats del Contenciós- Administratiu , jutjats socials , jutjats de vigilància penitenciària , jutjats de menors , Jutjats Mercantils i de Marca comunitària d'Alacant , Jutjats de Violència sobre la dona i Jutjats de Pau .

Tema 9 . La carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació , d'atenció i gestió , d'identificació d'actuacions i funcionaris , drets lingüístics . Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen al ciutadà : Advocats , Procuradors , Graduats Socials . El Dret a la Justícia Gratuïta .

Tema 10 . La modernització de l'oficina judicial . La nova oficina judicial : la seva regulació en la Llei orgànica del poder judicial . L'Administració de justícia i les noves tecnologies : Presentació d'escrits i documents per via telemàtica . Concepte d'expedient digital i signatura digital . La Videoconferència . Incidència de la legislació de protecció de dades en l'ús de les aplicacions informàtiques .

Tema 11 . El secretari judicial a la Llei orgànica del poder judicial : funcions i competències . Ordenació del cos superior jurídic de Secretaris Judicials : Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors .

Tema 12 . Cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia . Cossos generals i cossos especials : Definició i cossos que els integren . Cossos Especials: El Cos de Metges Forenses : Funcions .

Tema 13 . Els cossos generals ( I) : Funcions . Formes d'accés . Promoció interna . Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari . La rehabilitació . Drets , deures i incompatibilitats . Jornada i horaris . Vacances , permisos i llicències .

Tema 14 . Els cossos generals ( II ) : Situacions administratives . Ordenació de l'activitat professional . Provisió de llocs de treball . Règim disciplinari .

Tema 15 . Llibertat sindical . El Sindicat en la Constitució Espanyola . Eleccions sindicals segons la Llei d'òrgans de representació i l'Estatut Bàsic de l' Empleat Públic . El dret de vaga . Salut i prevenció de riscos laborals .

Tema 16 . Els procediments declaratius en la Llei d'Enjudiciament Civil 1 /2000: judici ordinari ; judici verbal ; procediments especials . Nocions generals dels processos especials en la Llei d'enjudiciament civil. Especial consideració als processos matrimonials i al procediment monitori ; el requeriment de pagament en el judici monitori . Nocions generals de jurisdicció voluntària .

Tema 17 . Els procediments d'execució en la Llei d'enjudiciament civil. L'execució dinerària , no dinerària i supòsits especials : nocions bàsiques Les mesures cautelars . Diligència d'embargament , diligència de llançament , remocions i dipòsits judicials .

Tema 18 . Els procediments penals en la Llei d'Enjudiciament Criminal : ordinari , abreujat , judici de faltes i de jurat . Especial esment als Judicis Ràpids .

Tema 19 . Els procediments contenciós - administratius : ordinari , abreujat i especials .

Tema 20 . El procés laboral . Procediment ordinari . Procediment per acomiadament . Processos de seguretat social .

Tema 21 . Lloc i temps de les actuacions judicials : dies i hores hàbils ; terminis i termes ; els termes judicials en el procés penal .

Tema 22 . Els actes processals del Jutge: les Resolucions Judicials . Especialitats en el procés penal . Els Decrets del Ministeri Fiscal . Els actes processals del Secretari Judicial : Les Resolucions dels Secretaris Judicials .

Tema 23 . Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats : oficis i manaments . L'auxili judicial : els exhorts i els manaments en el procés penal . Cooperació jurídica internacional : les comissions rogatòries .

Tema 24 . Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés : notificacions , requeriments , citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal . Formes de notificació i noves tecnologies .

Tema 25 . El Registre Civil . Organització actual dels Registres Civils a Espanya . Funcionaris encarregats dels mateixos . Llibres i Seccions del Registre . Llibres auxiliars . Actes del Registre . Inscripcions de naixement , matrimoni i defunció . Inscripció de tuteles i representacions legals . Nacionalitat i veïnatge civil . Certificacions . Expedients del Registre Civil .

Tema 26 . Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en matèria d'arxius judicials . Formes de remissió de documentació judicial i relacions documentals . Noves tecnologies en els arxius judicials de gestió . Les juntes d'expurgació de la documentació judicial .

Destinataris

Nacionalitat : Tenir la nacionalitat espanyola .

Edat : Tenir divuit anys d'edat i no haver arribat al'edat de jubilació forçosa .

Titulació : Estar en possessió o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol · licituds , el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria , Graduat en Educació Secundària , Graduat Escolar , Batxiller Elemental o equivalent . En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, o convalidació si escau , a efectes acadèmics i professionals ..

Capacitat : Posseir la capacitat funcional per al'exercici de les tasques del cos a què aspiren .

habilitació :

a) No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de 3 anys , llevat que s'hagués obtingut la cancel · lació d'antecedents penals o la rehabilitació.

b ) No haver estat separat , mitjançant expedient disciplinari , del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques , llevat que haguera sigut degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos a les proves selectives es presentin .
Campus i seus: Centro de oposiciones EUREKA
Centro de oposiciones EUREKA
Unión , nº26, bajos 08902 Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X