Descripció

Notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments de la forma prevista en les lleis processals; vetllar per les condicions d'ús de les sales de vistes i mantenir l'ordre de les mateixes; etc ...El sou és de 14 pagues de 1500? bruts mensuals aprox.

Veure més

Temari del curs

Tema 1 . La Constitució espanyola de 1978 : estructura i contingut . Les atribucions de la Corona . Les Corts Generals : composició , atribucions i funcionament . L'elaboració de les lleis . El Tribunal Constitucional . Composició i funcions .

Tema 2 . Els Drets Humans en l'àmbit universal , europeu i espanyol . La igualtat efectiva entre homes i dones . L'article 14 de la Constitució Espanyola : La no discriminació per raó de sexe . La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic civil . Conseqüències penals de la discriminació per raó de sexe . La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic laboral . La conciliació familiar .

Tema 3 . El Govern i l'Administració. El president del Govern . El Consell de Ministres . Organització administrativa espanyola : ministres, secretaris d' Estat , subsecretaris i directors generals . L'Administració perifèrica de l'Estat . Els Delegats de Govern en la Comunitat Autònoma i els Subdelegats de Govern.

Tema 4 . Organització territorial de l'Estat en la Constitució . Les comunitats autònomes : La seva constitució i competències . Els estatuts d'autonomia . L'Administració Local . La província i el municipi .

Tema 5 . La Unió Europea . Competències de la Unió Europea . Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu , el Consell de Ministres de la Unió Europea , la Comissió Europea , el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Comptes .

Tema 6 . El Poder Judicial . El Consell General del Poder Judicial : composició i funcions . La jurisdicció : Jutges i Magistrats . La independència judicial . El Ministeri Fiscal : Organització i funcions .

Tema 7 . Organització i competència del Tribunal Suprem , de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències Provincials .

Tema 8 . Organització i competència : Jutjats de Primera Instància i Instrucció , Jutjats penals , jutjats del Contenciós- Administratiu , jutjats socials , jutjats de vigilància penitenciària , jutjats de menors , Jutjats Mercantils i de Marca comunitària d'Alacant , Jutjats de Violència sobre la dona i Jutjats de Pau .

Tema 9 . La carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació , d'atenció i gestió , d'identificació d'actuacions i funcionaris , drets lingüístics . Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen al ciutadà : Advocats , Procuradors , Graduats Socials . El Dret a la Justícia Gratuïta .

Tema 10 . La modernització de l'oficina judicial . La nova oficina judicial : la seva regulació en la Llei orgànica del poder judicial . L'Administració de justícia i les noves tecnologies : Presentació d'escrits i documents per via telemàtica . Concepte d'expedient digital i signatura digital . La Videoconferència . Incidència de la legislació de protecció de dades en l'ús de les aplicacions informàtiques .

Tema 11 . El secretari judicial a la Llei orgànica del poder judicial : funcions i competències . Ordenació del cos superior jurídic de Secretaris Judicials : Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors .

Tema 12 . Cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia . Cossos generals i cossos especials : Definició i cossos que els integren . Cossos Especials: El Cos de Metges Forenses : Funcions .

Tema 13 . Els cossos generals ( I) : Funcions . Formes d'accés . Promoció interna . Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari . La rehabilitació . Drets , deures i incompatibilitats . Jornada i horaris . Vacances , permisos i llicències .

Tema 14 . Els cossos generals ( II ) : Situacions administratives . Ordenació de l'activitat professional . Provisió de llocs de treball . Règim disciplinari .

Tema 15 . Llibertat sindical . El Sindicat en la Constitució Espanyola . Eleccions sindicals segons la Llei d'òrgans de representació i l'Estatut Bàsic de l' Empleat Públic . El dret de vaga . Salut i prevenció de riscos laborals .

Tema 16 . Els procediments declaratius en la Llei d'Enjudiciament Civil 1 /2000: judici ordinari ; judici verbal ; procediments especials . Nocions generals dels processos especials en la Llei d'enjudiciament civil. Especial consideració als processos matrimonials i al procediment monitori ; el requeriment de pagament en el judici monitori . Nocions generals de jurisdicció voluntària .

Tema 17 . Els procediments d'execució en la Llei d'enjudiciament civil. L'execució dinerària , no dinerària i supòsits especials : nocions bàsiques Les mesures cautelars . Diligència d'embargament , diligència de llançament , remocions i dipòsits judicials .

Tema 18 . Els procediments penals en la Llei d'Enjudiciament Criminal : ordinari , abreujat , judici de faltes i de jurat . Especial esment als Judicis Ràpids .

Tema 19 . Els procediments contenciós - administratius : ordinari , abreujat i especials .

Tema 20 . El procés laboral . Procediment ordinari . Procediment per acomiadament . Processos de seguretat social .

Tema 21 . Lloc i temps de les actuacions judicials : dies i hores hàbils ; terminis i termes ; els termes judicials en el procés penal .

Tema 22 . Els actes processals del Jutge: les Resolucions Judicials . Especialitats en el procés penal . Els Decrets del Ministeri Fiscal . Els actes processals del Secretari Judicial : Les Resolucions dels Secretaris Judicials .

Tema 23 . Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats : oficis i manaments . L'auxili judicial : els exhorts i els manaments en el procés penal . Cooperació jurídica internacional : les comissions rogatòries .

Tema 24 . Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés : notificacions , requeriments , citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal . Formes de notificació i noves tecnologies .

Tema 25 . El Registre Civil . Organització actual dels Registres Civils a Espanya . Funcionaris encarregats dels mateixos . Llibres i Seccions del Registre . Llibres auxiliars . Actes del Registre . Inscripcions de naixement , matrimoni i defunció . Inscripció de tuteles i representacions legals . Nacionalitat i veïnatge civil . Certificacions . Expedients del Registre Civil .

Tema 26 . Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en matèria d'arxius judicials . Formes de remissió de documentació judicial i relacions documentals . Noves tecnologies en els arxius judicials de gestió . Les juntes d'expurgació de la documentació judicial .
Veure més

Destinataris

Nacionalitat : Tenir la nacionalitat espanyola .Edat : Tenir divuit anys d'edat i no haver arribat al'edat de jubilació forçosa .Titulació : Estar en possessió o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol · licituds , el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria , Graduat en Educació Secundària , Graduat Escolar , Batxiller Elemental o equivalent . En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, o convalidació si escau , a efectes acadèmics i professionals ..Capacitat : Posseir la capacitat funcional per al'exercici de les tasques del cos a què aspiren .habilitació :a) No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de 3 anys , llevat que s'hagués obtingut la cancel · lació d'antecedents penals o la rehabilitació.b ) No haver estat separat , mitjançant expedient disciplinari , del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques , llevat que haguera sigut degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos a les proves selectives es presentin .

Veure més

Horari/Torn

Dimarts de 16:00 a 20:00
Divendres de 16:30 a 20:30
Dissabtes de 09:30 a 14:00

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions al Cos d'Auxili Judicial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposicions al Cos d'Auxili Judicial