Rambla Instituto

Oposicions al Cos de bombers

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

E

xamen:primera ProvaReconeixement mèdic a tots els aspirants.Fase oposició:Proves físiques. • Cursa de fons 3.000 metres 13' 00 "15'00".

 • Salt de longitud amb els peus junts (2 intents) 2,00 M 1,80.

 • Llançament de pilota medicinal (2 intents) 5kg a 6,5 ??m 4kg a 5,5 m.

 • Barra d'equilibri reglamentària anada i tornada anada i tornada.

 • Salt en banc suec amb peus junts sense parar durant 30 "45 salts 35 salts.

 • Natació 50 metres 1'00 "1'15".

 • Alçament de peses (2 intents) 40 Kg. 30 Kg.

 • Pujada lliure de corda (2 intents) 8 M 6 M.

Prova teòrico-escrita, que constarà de dues parts: 1. Contestar, durant un temps màxim d'una hora preguntes del programa referent a Matèries comunes i Matèries Específiques Reglament del Cos de Bombers.

 2. Resolució d'exercicis aritmètics o geomètrics, proposats pel tribunal, en un temps màxim de 45 minuts

Contestar de forma escrita, durant un temps màxim d'una hora a preguntes referides als temes Matèries específiques construcció i materials.Veure més

Temari del curs

Tema 1: Química de l'incendi. Introducció.
Tema 2: El carburant. Introducció.
Tema 3: Toxicitat dels articles resultants en un foc
Tema 4: Mètodes d'agonia. Refredament, fatiga, desalimentación-dilució, renúncia
Tema 5: Agents extintors. El refresc: Introducció.
Tema 6: Escumes. Tipus de coccions segons la seva fonament o dispositiu d'esquadra. Propietats extintores.
Tema 7: Classificació dels grups de cocció
Tema 8: Agents extintors. Introducció. Agents extintors convincents. Agents extintors fluids
Tema 9: Hidràulica. Introducció.
Tema 10: Mitjans d'agonia.
Tema 11: Material de SOS i dejecció. Introducció.
Tema 12: Equips de cuirassa personal.
Tema 13: Prevenció de fluxos. Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Requisits


 • Ser espanyol / a, o tenir la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o de qualsevol dels estats membres als quals en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què estigui definit a la Normativa vigent.

 • Tenir 16 anys complerts (algunes entitats poden establir un límit màxim d'edat).

 • Estar en possessió del Graduat Escolar, FP 1, o equivalent.

 • Estar en possessió del carnet de conduir C + I amb BTP. Aquest requisit varia segons sigui Bomber o Bomber-Conductor.

 • Acreditar l'aptitud física amb la presentació d'un certificat mèdic en el qual es faci constar expressament que el / la aspirant reuneix les condicions físiques i sanitàries necessàries i suficients per a la realització dels exercicis físics que figuren especificats en la corresponent prova d'oposició.

 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de l'Estat o de l'Administració Local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.Veure més

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions al Cos de bombers

Oposicions al Cos de bombers