Descripció


La Guàrdia Urbana de Barcelona t'ofereix la  possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.



•  Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la  fluïdesa.



• Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i  fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la  normativa viària.



• Garantint el compliment de les ordenances i els  reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les  exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als  locals.



• Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i  a protegir les proves del delicte.



• Protegint col·lectius específics en  situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin



El sou es de 15 pagues de 2300? bruts mensuals aprox

 



Segons les bases publicades al BOPB del 18 d'abril de 2013.



Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de reunir els requisits següents, que hauran de complir-se, com a màxim, el darrer dia de presentació de sol·licituds:



a)     Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.



b)     Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa



 c)      Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin esser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.



d)     Posseir Títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a  formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.



e)     No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.



f)      Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes, la qual cosa serà comprovada abans de l'inici de les proves mediques.



g)     No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-lo estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, i no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.



h) Posseïr el permís de conduir vehicles de la classe B.



i)     Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A-2 i B i BTP. Els permisos BTP i A-2 s'hauran de tenir a l'inici de la fase de practiques en les Unitats Operatives, per tant s'ha de presentar abans de la data de finalització del curs de Formació Bàsica de l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya.



j)     Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui relació laboral amb la Guardia Urbana.



l)      Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.



l)     Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent.





 



Veure més

Temari del curs

Te per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria.

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test,

  • un 50%      relatives a coneixements de cultura general i
  • un 50%      relatives a coneixements sobre l'actualitat política,econòmica, social i  cultural.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta.

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran 1/4 part del valor de la resposta correcta.

 

La prova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 12 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 6 punts.  

Veure més

Horari/Torn

MATRÍCULA 25,00 ?
MENSUALITAT GRUP CULTURAL I PSICOTÈCNICS 90,00? (*) Dissabtes
MENSUALITAT PROVES FÍSIQUES 45,00 ? (**)

Preu

2.300 €
MATRÍCULA
¤ 25,00
MENSUALIDAD GRUPO CULTURAL Y PSICOTÉCNICOS
¤ 90,00 (*) Sábados
MENSUALIDAD PRUEBAS FÍSICAS
¤ 45.00 (**)

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions Guardia Urbana

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposicions Guardia Urbana