Rambla Instituto

Oposicions a Mosso d'Esquadra

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Proves:Primera fase:

Realització per escrit d'un examen tipus test sobre el temari.

Bateria de psicotècnics

Qüestionari de personalitat.

Avaluació de coneixements de la llengua catalana. Serà obligatòria aquesta prova per a aquells aspirants que no estan en possessió del títol de nivell "B" de la Secretària General de Política Lingüística o titulació equivalent

Realització de proves físiques.

Entrevista personal.Segona fase:

Curs Formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. (Durada de 9 mesos).Tercera fase:

Període de pràctiques d'una durada de 12 mesos.

Temari del curs

Àmbit Institucional
 • Unió Europea
 • L'ordenament jurídic de l'Estat
 • L'organització territorial de l'Estat
 • Els dret humans i els drets constitucionals
 • Les garanties dels drets
 • Les institucions polítiques de l'Estat
 • Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC)
 • Les institucions polítiques de Catalunya
 • El Departament de Justícia i Interior
Àmbit de les Ciències socials i coneixement de l'entorn
 • Història de Catalunya: de la formació de Catalunya al segle XVIII
 • Història de Catalunya: la Catalunya contemporània (s. XIX-XX)
 • Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
 • Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya
 • La immigració i la societat multicultural
 • L'àmbit sociolingüístic
 • El canvi social producte de les noves tecnologies de la informació
 • L'home i l'equilibri ecològic
 • Principals corrents artístics i culturals
 • La igualtat d'oportunitats dels homes i les dones
Àmbit de la seguretat i la policia.
 • Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
 • El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat
 • Seguretat viària i trànsit
 • Annex I: Constitució Espanyola.
 • Annex II: Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Annex: Psicotècnics
Veure més

Requisits • Tenir la nacionalitat espanyola.

 • Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària, de graduat escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

 • Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a dones.

 • No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica.

 • Posseir el nivell B de català o realitzar la prova corresponent.

 • Posseir el carnet de conduir vehicles de categoria B o B1 de la legislació anterior.

 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

 • No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

 • No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.

 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
Veure més

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions a Mosso d'Esquadra

Oposicions a Mosso d'Esquadra