Descripció

Funcions de policia de seguretat ciutadana : Protecció de persones i béns , protecció d'edificis, escortes de personalitats , investigació , patrulles , etc .Funcions de policia administrativa : Vetllen pel compliment de les lleis , ordres i disposicions de la Generalitat i de l'Estat , inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural , etc .Funcions de policia judicial : En unitats dependents funcionalment de jutges , tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes .Funcions de policia de trànsit : Segons els acords Estat- Generalitat .Els seus membres gaudeixen , a efectes legals , la consideració d'autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent , actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense discriminació per raó de raça , religió , opinió , sexe , llengua , o altres circumstàncies personals o socials14 pagues d'aprox . 2.600 euros mensuals bruts .

Veure més

Temari del curs

Àmbit A : coneixements de l'entorn .

A.1 Història de Catalunya ( part I ) : de la formació de Catalunya al segle XVIII .

A.2 Història de Catalunya (part II ) : la Catalunya contemporània ( s. XIX- XX ) .

A.3 Àmbit sociolingüístic .

A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial .

A.5 Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya .

A.6 El canvi social ( part I ) : la societat multicultural i la igualtat d'oportunitats

A.7 El canvi social (part II ) : les noves tecnologies de la informació .

A.8 El canvi social (part III ) : l'individu i l'equilibri ecològic .

  


Àmbit B : institucional .

B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya ( EAC ) .

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya .

B.3 El Departament d'Interior , Relacions Institucionals i Participació .

B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat .

B.5 Els drets humans i els drets constitucionals . Les garanties dels drets .

B.6 Les institucions polítiques de l'Estat .

B.7 Els òrgans jurisdiccionals . Poder judicial i Tribunal Constitucional .

B.8 L'organització territorial de l'Estat .

B.9 La Unió Europea .

  


Àmbit C : seguretat i policia .

C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat .

C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya .

C.3 La policia de Catalunya : mossos d'esquadra i policies locals .

C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana .

C.5 La funció policial en la investigació de delictes .

C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.

C.7 Codi deontològic policial .

C.8 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat .

C.9 La construcció d'un espai de seguretat , justícia i llibertat : els acords internacionals .Àmbit D : actualitat .

Coneixement de l'entorn polític , econòmic i social .

a ) Nacional.

b ) Internacional.
Veure més

Destinataris

a ) Tenir la nacionalitat espanyola .b ) Posseir el títol de graduat / ada en educació secundària , de graduat / ada escolar , formació professional de primer grau o equivalent , o qualsevol altre de nivell superior . Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger , cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació .c ) Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys .d) Tenir una alçada mínima d'1 , 65 m els homes i d'1 , 60 m les dones .e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 d'aquesta convocatòria .f ) No haver estat condemnat / ada per cap delicte o , en cas d'haver estat , tenir extingida la responsabilitat penal i cancel · lats els antecedents penals , o si no s'han cancel · lat , però correspon , haver-ho sol · licitat, i no estar inhabilitat / a per a l'exercici de les funcions públiques , ni estar separat / ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública . Serà aplicable, tanmateix , el benefici de la rehabilitació , sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial .g ) Satisfer la taxa establerta a l'apartat 3.5 d'aquestes bases .h ) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada .e) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B , en vigor , o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable .

Els requisits dels apartats de la a ) a la h ) han de complir dins del termini de presentació de sol · licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera llevat del requisit previst a l'apartat c ) .El requisit de l' apartat i ) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits , previst a la base 8.1.1 , termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l' Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions a Mosso d'esquadra

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposicions a Mosso d'esquadra