Oposicions Policía Nacional

Centro de oposiciones EUREKA

Descripció

Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals. Auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns. Vigilar i protegir els edificis i instal · lacions públiques que ho requereixin. Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats. Mantenir i restablir, si s'escau l'ordre i la seguretat ciutadana. Prevenir la comissió d'actes delictius. Investigar els delictes. Captar, rebre i analitzar totes les dades tinguin interès per a l'ordre i la seguretat pública. Col · laborar amb els serveis de protecció

Temari

A ) Ciències Jurídiques

Tema 1 . El dret : concepte i accepcions . Les normes jurídiques positives : Concepte, estructura , classes i caràcters . El principi de jerarquia normativa . La persona en sentit jurídic: Concepte i classes ; seu naixement i extinció ; capacitat jurídica i capacitat d'obrar . Adquisició , conservació i pèrdua de la nacionalitat espanyola . El domicili . El veïnatge civil .

Tema 2 . Constitució Espanyola ( I) : Estructura i caràcters de la Constitució Espanyola de 1978 . Els valors de la Constitució . Els principis del règim constitucional : Estat democràtic , Estat de dret , Estat social , Monarquia parlamentària i Estat autonomista . Els drets i deures fonamentals establerts a la Constitució : Especial referència als drets fonamentals i llibertats públiques , així com , a les garanties dels mateixos ia la suspensió dels drets i llibertats. El Defensor del Poble .

Tema 3 . La Constitució Espanyola ( II ) : de la Corona . De les Corts Generals . Del Govern i l'Administració. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals . Del poder judicial . De l'organització territorial de l'Estat . Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional .

Tema 4 . La Unió Europea : Referència històrica . El dret derivat . Institucions més importants de la Unió Europea . La cooperació policial internacional .

Tema 5 . L'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat : Principis d'organització , funcionament i relacions amb els ciutadans ; òrgans superiors i òrgans directius en l'organització central . El Govern : composició , organització i funcions ; el Govern en funcions .

Tema 6 . Els funcionaris públics : concepte i classes . Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari .

Tema 7 . El Ministeri de l' Interior: Estructura orgànica bàsica . La Secretaria d' Estat de Seguretat : Estructura i funcions .

Tema 8 . La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil i el Comandament Únic . Estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i perifèrics del Cos Nacional de Policia . El Cos Nacional de Policia : Funcions, escales i categories; sistemes d'accés; règim disciplinari i situacions administratives .

Tema 9 . La Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març , de forces i cossos de seguretat : Disposicions generals ; principis bàsics d'actuació ; disposicions estatutàries comunes . De les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat : Els drets de representació col · lectiva ; el Consell de Policia ; organització de les unitats de Policia Judicial ; de les policies de les comunitats autònomes ; de la col · laboració i coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes ; de les policies locals .

Tema 10 . Dret penal : concepte . Principis informadors del dret penal . La infracció penal : El delicte i la falta. Concepte material de delicte . Graus d'execució del delicte . Persones criminalment responsables dels delictes i faltes . Les conseqüències jurídiques de la infracció penal . Vigència temporal i espacial de la llei penal . L'edat penal i els seus efectes .

Tema 11 . Noció de dret processal penal . Concepte de jurisdicció i de competència . Els òrgans de la jurisdicció penal . Concepte de denúncia i l'obligació de denunciar . La detenció : concepte i durada . L'obligació de detenir . Els drets del detingut . El procediment d'habeas corpus . El Ministeri Fiscal : Funcions .

Tema 12 . Mesures de protecció integral contra la violència de gènere . Principis rectors . Prevenció i detecció . Drets de les dones víctimes de violència de gènere . Tutela institucional : Especial referència a les unitats especialitzades en la prevenció en les Forces i Cossos de Seguretat. Marc normatiu i actuacions encaminades a afavorir la igualtat entre homes i dones . Atenció a persones dependents .

 


Tema 13 . Introducció a la prevenció de riscos laborals . Concepte general de treball . Concepte de salut i condicions de treball . El treball i la salut . Concepte general de riscos laborals . Principis generals de l'activitat preventiva . Concepte de prevenció i protecció . Conseqüència dels riscos . Danys a la salut .

Tema 14 . Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals . La Llei 31/1995 , de prevenció de riscos laborals . El Reial Decret 39 /1997, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció . El Reial Decret 2 /2006, sobre prevenció de riscos laborals en els funcionaris del Cos Nacional de Policia . El Reial Decret 67 /2010, sobre adaptació de la prevenció de riscos laborals en l'Administració General de l'Estat . Drets i deures bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals . 
B ) Ciències Socials
 


Tema 15 . Drets Humans . Declaració Universal de Drets Humans . Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals . Conveni contra la Tortura . Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura . Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura del Defensor del Poble .

Tema 16 . Globalització i antiglobalització . Conceptes i característiques . Conseqüència de la globalització . Reaccions a la globalització . El Moviment Antiglobalització Organitzacions , objectius i història . El Fòrum Social Mundial .

 


Tema 17 . Socialització : Transmissió de valors en la societat actual . Llibertat- responsabilitat . Igualtat - solidaritat . Tolerància . Contravalors , reaccions socials als valors majoritaris : Racisme , fanatisme , fonamentalisme , sectarisme , hooliganisme .

Tema 18 . Actituds i valors socials . Les actituds : Concepte, components i funcions . Estereotips , prejudicis i discriminació . Actituds de la personalitat autoritària : Xenofòbia i dogmatisme . Els grups socials . El conflicte entre grups .

Tema 19 . Immigració. Moviments migratoris : Concepte i causes de les migracions . Tipus i efectes . Les grans migracions a través de la història . Les migracions en l'actualitat . Integració social : Factor essencial de la cohesió social . Pla estratègic de Ciutadania i Integració . PECI (2011-2014)

Tema 20 . La ciutat com a fonament del canvi social . Població i grups socials . La Demografia : Densitat demogràfica , estructura de població , taxes de mortalitat i natalitat , creixement vegetatiu . La societat de masses . La contaminació i la protecció del medi ambient .

Tema 21 . La seguretat . Concepte . Seguretat individual i seguretat col · lectiva . La inseguretat . Polítiques de seguretat . Inadaptació , marginalitat i delinqüència : Concepte, models explicatius i classes de delinqüència .

Tema 22 . Drogodependències . Conceptes de droga , consumidor , mètodes d'administració, addicció , dependència , tolerància , politoxicomanies . Classificació de les drogues .

Tema 23 . Ortografia de la llengua espanyola . Regles ortogràfiques . Ús de les lletres o grafemes . Ús de l'accent gràfic , dels signes ortogràfics i de les lletres majúscules i minúscules . Representació gràfica de les unitats lèxiques . Ortografia de les expressions procedents d'altres llengües , de noms propis i expressions numèriques .


 
C) Matèries Tècnico- Científiques
 

 


Tema 24 . L'electrònica . Concepte de components electrònics . Transmissions : Les ones electromagnètiques . Modulació i transmissió . Mitjans de transmissió . Utilització bàsica d'un sistema de comunicacions . Transmissions digitals i transmissions analògiques .

Tema 25 . Parts i funcions bàsiques d'un ordinador . Sistema operatiu Windows . Definició i funcionament bàsic , icones i objectes , gestió d'unitats de disc , organització de les dades en discs , parts i funcionament de l'escriptori, l'explorador de Windows , la paperera de reciclatge , el panell de control , accessoris .

Tema 26 . Processador de textos Microsoft Word : Elements bàsics , l'ajudant , operacions bàsiques , format de caràcter , paràgraf i pàgina , correcció d'un text , impressió , columnes , tabulacions , taules i gràfics .

Tema 27 . Introducció a les xarxes informàtiques i tipus . Internet i Intranet . El navegador Internet Explorer : Coneixement bàsic .

Tema 28 . Origen de les armes de foc . Armes d'avantcàrrega i de retrocarga . Classificació i definició de les armes de foc . Cartutx metàl · lic i semi-metàlic : Definició i components . Armes prohibides . Documentació que empara la tinença i port d'armes .

Destinataris

1.1 Per a ser admès a la pràctica de les proves selectives serà necessari reunir , a la data de finalització del termini de presentació de sol · licituds , els següents requisits :

    
a) Ser espanyol .

    
b ) Tenir una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 les dones .

Aquest requisit es comprovarà en la data en que els opositors compareguin a la realització de la segona prova ( aptitud física ) .

    
c ) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o altres equivalents o superiors .

    
d) Compromís de portar armes i , si escau , arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol · licitant .

    
e) No haver estat condemnat per delicte dolós , ni separat del servei de l'Estat , de l'Administració Autonòmica, local o institucional , ni trobar-se inhabilitat per al'exercici de funcions públiques .

    
f ) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

1.2 Així mateix, els aspirants hauran d'estar en possessió del permís de conducció de la classe A que preveu el Reglament general de conductors , aprovat pel Reial decret 772 /1997, de 30 de maig , o el de la classe A2 a què es refereix el Reglament general de conductors , aprovat pel Reial Decret 818/2009 , de 8 de maig ; i l'autorització ( BTP ) prevista en els dos reglaments , abans del 31 de desembre de 2013.

Preu

Consulteu el preu
MATRÍCULA 25,00 ¤ MENSUALITAT (teoría, psicotécnicos,...) MENSUALIDAD (teoría, psicotécnicos + pruebas físicas) 90,00 ¤ (*) 130,00 ¤ SÓLO PRUEBAS FÍSICAS 45,00 ¤ MATRÍCULA 25,00 ¤ MENSUALITAT (teoría, psicotécnicos,..
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Oposicions Policía Nacional
També et recomanem aquests cursos
X