Descripció

Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals. Auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns. Vigilar i protegir els edificis i instal · lacions públiques que ho requereixin. Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats. Mantenir i restablir, si s'escau l'ordre i la seguretat ciutadana. Prevenir la comissió d'actes delictius. Investigar els delictes. Captar, rebre i analitzar totes les dades tinguin interès per a l'ordre i la seguretat pública. Col · laborar amb els serveis de protecció
Veure més

Temari del curs

A ) Ciències Jurídiques

Tema 1 . El dret : concepte i accepcions . Les normes jurídiques positives : Concepte, estructura , classes i caràcters . El principi de jerarquia normativa . La persona en sentit jurídic: Concepte i classes ; seu naixement i extinció ; capacitat jurídica i capacitat d'obrar . Adquisició , conservació i pèrdua de la nacionalitat espanyola . El domicili . El veïnatge civil .

Tema 2 . Constitució Espanyola ( I) : Estructura i caràcters de la Constitució Espanyola de 1978 . Els valors de la Constitució . Els principis del règim constitucional : Estat democràtic , Estat de dret , Estat social , Monarquia parlamentària i Estat autonomista . Els drets i deures fonamentals establerts a la Constitució : Especial referència als drets fonamentals i llibertats públiques , així com , a les garanties dels mateixos ia la suspensió dels drets i llibertats. El Defensor del Poble .

Tema 3 . La Constitució Espanyola ( II ) : de la Corona . De les Corts Generals . Del Govern i l'Administració. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals . Del poder judicial . De l'organització territorial de l'Estat . Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional .

Tema 4 . La Unió Europea : Referència històrica . El dret derivat . Institucions més importants de la Unió Europea . La cooperació policial internacional .

Tema 5 . L'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat : Principis d'organització , funcionament i relacions amb els ciutadans ; òrgans superiors i òrgans directius en l'organització central . El Govern : composició , organització i funcions ; el Govern en funcions .

Tema 6 . Els funcionaris públics : concepte i classes . Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari .

Tema 7 . El Ministeri de l' Interior: Estructura orgànica bàsica . La Secretaria d' Estat de Seguretat : Estructura i funcions .

Tema 8 . La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil i el Comandament Únic . Estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i perifèrics del Cos Nacional de Policia . El Cos Nacional de Policia : Funcions, escales i categories; sistemes d'accés; règim disciplinari i situacions administratives .

Tema 9 . La Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març , de forces i cossos de seguretat : Disposicions generals ; principis bàsics d'actuació ; disposicions estatutàries comunes . De les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat : Els drets de representació col · lectiva ; el Consell de Policia ; organització de les unitats de Policia Judicial ; de les policies de les comunitats autònomes ; de la col · laboració i coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes ; de les policies locals .

Tema 10 . Dret penal : concepte . Principis informadors del dret penal . La infracció penal : El delicte i la falta. Concepte material de delicte . Graus d'execució del delicte . Persones criminalment responsables dels delictes i faltes . Les conseqüències jurídiques de la infracció penal . Vigència temporal i espacial de la llei penal . L'edat penal i els seus efectes .

Tema 11 . Noció de dret processal penal . Concepte de jurisdicció i de competència . Els òrgans de la jurisdicció penal . Concepte de denúncia i l'obligació de denunciar . La detenció : concepte i durada . L'obligació de detenir . Els drets del detingut . El procediment d'habeas corpus . El Ministeri Fiscal : Funcions .

Tema 12 . Mesures de protecció integral contra la violència de gènere . Principis rectors . Prevenció i detecció . Drets de les dones víctimes de violència de gènere . Tutela institucional : Especial referència a les unitats especialitzades en la prevenció en les Forces i Cossos de Seguretat. Marc normatiu i actuacions encaminades a afavorir la igualtat entre homes i dones . Atenció a persones dependents .

 


Tema 13 . Introducció a la prevenció de riscos laborals . Concepte general de treball . Concepte de salut i condicions de treball . El treball i la salut . Concepte general de riscos laborals . Principis generals de l'activitat preventiva . Concepte de prevenció i protecció . Conseqüència dels riscos . Danys a la salut .

Tema 14 . Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals . La Llei 31/1995 , de prevenció de riscos laborals . El Reial Decret 39 /1997, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció . El Reial Decret 2 /2006, sobre prevenció de riscos laborals en els funcionaris del Cos Nacional de Policia . El Reial Decret 67 /2010, sobre adaptació de la prevenció de riscos laborals en l'Administració General de l'Estat . Drets i deures bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals . 
B ) Ciències Socials
 


Tema 15 . Drets Humans . Declaració Universal de Drets Humans . Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals . Conveni contra la Tortura . Protocol facultatiu de la Convenció contra la tortura . Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura del Defensor del Poble .

Tema 16 . Globalització i antiglobalització . Conceptes i característiques . Conseqüència de la globalització . Reaccions a la globalització . El Moviment Antiglobalització Organitzacions , objectius i història . El Fòrum Social Mundial .

 


Tema 17 . Socialització : Transmissió de valors en la societat actual . Llibertat- responsabilitat . Igualtat - solidaritat . Tolerància . Contravalors , reaccions socials als valors majoritaris : Racisme , fanatisme , fonamentalisme , sectarisme , hooliganisme .

Tema 18 . Actituds i valors socials . Les actituds : Concepte, components i funcions . Estereotips , prejudicis i discriminació . Actituds de la personalitat autoritària : Xenofòbia i dogmatisme . Els grups socials . El conflicte entre grups .

Tema 19 . Immigració. Moviments migratoris : Concepte i causes de les migracions . Tipus i efectes . Les grans migracions a través de la història . Les migracions en l'actualitat . Integració social : Factor essencial de la cohesió social . Pla estratègic de Ciutadania i Integració . PECI (2011-2014)

Tema 20 . La ciutat com a fonament del canvi social . Població i grups socials . La Demografia : Densitat demogràfica , estructura de població , taxes de mortalitat i natalitat , creixement vegetatiu . La societat de masses . La contaminació i la protecció del medi ambient .

Tema 21 . La seguretat . Concepte . Seguretat individual i seguretat col · lectiva . La inseguretat . Polítiques de seguretat . Inadaptació , marginalitat i delinqüència : Concepte, models explicatius i classes de delinqüència .

Tema 22 . Drogodependències . Conceptes de droga , consumidor , mètodes d'administració, addicció , dependència , tolerància , politoxicomanies . Classificació de les drogues .

Tema 23 . Ortografia de la llengua espanyola . Regles ortogràfiques . Ús de les lletres o grafemes . Ús de l'accent gràfic , dels signes ortogràfics i de les lletres majúscules i minúscules . Representació gràfica de les unitats lèxiques . Ortografia de les expressions procedents d'altres llengües , de noms propis i expressions numèriques .


 
C) Matèries Tècnico- Científiques
 

 


Tema 24 . L'electrònica . Concepte de components electrònics . Transmissions : Les ones electromagnètiques . Modulació i transmissió . Mitjans de transmissió . Utilització bàsica d'un sistema de comunicacions . Transmissions digitals i transmissions analògiques .

Tema 25 . Parts i funcions bàsiques d'un ordinador . Sistema operatiu Windows . Definició i funcionament bàsic , icones i objectes , gestió d'unitats de disc , organització de les dades en discs , parts i funcionament de l'escriptori, l'explorador de Windows , la paperera de reciclatge , el panell de control , accessoris .

Tema 26 . Processador de textos Microsoft Word : Elements bàsics , l'ajudant , operacions bàsiques , format de caràcter , paràgraf i pàgina , correcció d'un text , impressió , columnes , tabulacions , taules i gràfics .

Tema 27 . Introducció a les xarxes informàtiques i tipus . Internet i Intranet . El navegador Internet Explorer : Coneixement bàsic .

Tema 28 . Origen de les armes de foc . Armes d'avantcàrrega i de retrocarga . Classificació i definició de les armes de foc . Cartutx metàl · lic i semi-metàlic : Definició i components . Armes prohibides . Documentació que empara la tinença i port d'armes .
Veure més

Destinataris

1.1 Per a ser admès a la pràctica de les proves selectives serà necessari reunir , a la data de finalització del termini de presentació de sol · licituds , els següents requisits :    
a) Ser espanyol .    
b ) Tenir una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 les dones .Aquest requisit es comprovarà en la data en que els opositors compareguin a la realització de la segona prova ( aptitud física ) .    
c ) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o altres equivalents o superiors .    
d) Compromís de portar armes i , si escau , arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol · licitant .    
e) No haver estat condemnat per delicte dolós , ni separat del servei de l'Estat , de l'Administració Autonòmica, local o institucional , ni trobar-se inhabilitat per al'exercici de funcions públiques .    
f ) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.1.2 Així mateix, els aspirants hauran d'estar en possessió del permís de conducció de la classe A que preveu el Reglament general de conductors , aprovat pel Reial decret 772 /1997, de 30 de maig , o el de la classe A2 a què es refereix el Reglament general de conductors , aprovat pel Reial Decret 818/2009 , de 8 de maig ; i l'autorització ( BTP ) prevista en els dos reglaments , abans del 31 de desembre de 2013.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions Policía Nacional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposicions Policía Nacional