Rambla Instituto

Oposicions Tècnic auxiliar d'institucions penitenciàries

Rambla Instituto

Oposicions
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Examen:Prova 1: Format per dues parts obligatòries i eliminatòries:

a) Primera part: Consistirà en l'avaluació de l'aptitud dels aspirants per obtenir un adequat rendiment professional, mitjançant proves que mesurin factors aptitudinals.

La durada d'aquesta prova, serà la que resulti necessària tècnicament per a la realització dels tests.

b) Segona part: Contestar per escrit un qüestionari de 125 preguntes amb respostes múltiples que seran sobre el contingut complet del programa.Prova 2: Consistirà a resoldre per escrit sobre 10 supòsits pràctics, 5 preguntes de resposta múltiple per cada supòsit que versarà sobre el contingut complet del programa.Prova 3: Prova d'aptitud mèdica; dirigida a comprovar que no s'aprecia en els aspirants cap de les causes d'exclusió mèdica.
Veure més

Temari del curs

Tema 1
 • Constitució espanyola.
 • L'organització territorial de l'estat.
 • Les comunitats autònomes.
 • Tribunal superior de justícia.
 • El govern.
 • L'administració.
 • El poder judicial.
 • Organitzacions internacionals.
 • El ministeri de l'interior.
Tema 2
 • Estatut bàsic de l'empleat públic I.
 • Estatut bàsic de l'empleat públic II.
 • Estatut bàsic de l'empleat públic III.
 • Mesures de protecció contra la violència de gènere.
 • Concepte de document, arxiu i registre.
 • Racionalització de la gestió administrativa.
 • Atenció al públic.
Tema 3
 • Informàtica.
 • Informàtica aplicada a l'administració.
 • L'administrat.
 • L'acte administratiu.
 • El procediment administratiu.
 • Els recursos administratius.
 • El pressupost de l'Estat a Espanya.
 • Els contractes administratius.
Tema 4
 • Codi penal.
 • Reglament penitenciari.
 • El voluntariat.
 • Polítiques integració persones amb discapacitat.
 • La jurisdicció penal, processos i recursos.
Material complementari:
 • Constitució Espanyola.
 • Test Psicotècnics.
 • Qüestionaris de Resposta alternativa sobre el contingut del temari.
Veure més

Requisits

Requisits d'accés:

 • Ser espanyol.

 • Tenir complerts els 18 anys d'edat i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.

 • Estar en possessió del títol o condicions d'obtenir de batxillerat, tècnic o tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti l'homologació o convalidació, si escau. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les seves professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari

 • No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions, d'acord al quadre d'exclusions mèdiques.

 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiquesVeure més

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions Tècnic auxiliar d'institucions penitenciàries

Oposicions Tècnic auxiliar d'institucions penitenciàries