Rambla Instituto

Curs de Pèrit judicial en Tanatoestètica i Tanatopràxia

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.290 €

Descripció

La formació de Perit Judicial en Tanatopràxia i Tanatoestètica el capacita per al lliure exercici del Pèrit Judicial en Tanatopràxia i Tanatoestètica en processos judicials d'àmbit civil, laboral o penal, així com per treballar per compte d'altri, a més de conèixer els diferents tipus de Peritatge que podem trobar-nos.

Temari del curs

Mòdul 1. Pèrit judicial
Unitat didàctica 1. Peritatge i taxació
• Delimitació dels termes peritatge i taxació
• El peritatge
• La taxació pericial
Unitat didàctica 2. Normativa bàsica nacional
• Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial
• Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil
• Llei d'enjudiciament criminal, de 1882
• Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta
Unitat didàctica 3. Les proves judicials i extrajudicials
• Concepte de prova
• Mitjans de prova
• Classes de proves
• Principals àmbits d'actuació
• Moment en què se sol·licita la prova pericial
• Pràctica de la prova
Unitat didàctica 4. Els pèrits
• Concepte
• Classes de perit judicial
• Procediment per a la designació de perits
• Condicions que ha de reunir un perit
• Control de la imparcialitat de perits
• Honoraris dels perits
Unitat didàctica 5. El reconeixement pericial
• El reconeixement pericial
• L'examen pericial
• Els dictàmens i informes pericials judicials
• Valoració de la prova pericial
• Actuació dels perits en el judici o la vista
Unitat didàctica 6. Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals
• Funcionament i legislació
• El codi deontològic del Perit Judicial
Unitat didàctica 7. La responsabilitat
• La responsabilitat
• Diferents tipus de responsabilitat
• L'assegurança de responsabilitat civil
Unitat didàctica 8. Elaboració del dictamen pericial
• Característiques generals i estructura bàsica
• Les exigències del dictamen pericial
• Orientacions per a la presentació del dictamen pericial
Unitat didàctica 9. Valoració de la prova pericial
• Valoració de la prova judicial
• Valoració de la prova pericial per jutges i tribunals
Unitat didàctica 10. Peritacions
• El peritatge medicolegal
• Peritacions psicològiques
• Peritatges informàtics
• Peritacions immobiliàries

Part 2. Tanatopràxia i tanatoestètica
Mòdul 1. Tanatopràxia i tanatoestètica
Unitat didàctica 1. Introducció a la tanatopràxia i tanatoestètica
• Introducció
• Història del embalsamament
• El maquillatge funerari en la història
• La mort
• El duel
Unitat didàctica 2. Alteracions post mortem
• Fenòmens cadavèrics
• Fenòmens Conservadors
Unitat didàctica 3. Nocions bàsiques d'anatomia i fisiologia
• El Sistema ossi
• El Sistema Muscular
• El Sistema Nerviós
• El Sistema Respiratori
• El Sistema Digestiu
• El Sistema Circulatori
Unitat didàctica 4. La pràctica de la tanatopràxia
• Passos previs
• Tècniques de conservació
• Productes i fórmules
• Els materials
Unitat didàctica 5. Les sutures
• Introducció
• Tècniques de lligat
• Sutures quirúrgiques
Unitat didàctica 6. Presentació del cadàver
• Recollida i recepció del cadàver
• Col·locació del cadàver
• Treball amb el cadàver
• Hidratació de teixits, massatges i eliminació de livideces
• Ruptura de la rigidesa
• Tècniques de vestit i amortallat del cadàver
• Posició del cadàver
• Situacions i casos especials
• Materials, estris i equips
Unitat didàctica 7. Maquillatge funerari i modelatge cosmetológico
• El color i els seus atributs
• Teoria del color
• El cercle cromàtic i les seves famílies
• Centres d'interès estètic de la cara
• Tècniques de maquillatge per cadàver
• Tècniques de camuflatge cosmètic
• El pa estic
• Tècniques bàsiques de restauració menor
• Materials, estris i productes
• Procediments i tècniques d'utilització dels diferents productes
Unitat didàctica 8. Exposició del cadàver
• Enferetrado del cadàver
• Condicions d'exposició ambientals
• Condicions no ambientals del cadàver
• Llocs d'exposició del cadàver
Unitat didàctica 9. Prevenció de riscos laborals
• Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals
• Els riscos professionals
• Riscos laborals en el camp específic de la tanatopràxia i tanatoestètica
Unitat didàctica 10. Bioseguretat
• Els microorganismes
• Malalties contagioses
• Principis de la Bioseguretat
• Normes de bioseguretat
• Precaucions generals
• Mesures especials per al contacte amb sang i fluids corporals
• Mesures especials per al maneig d'elements amb sang i altres fluids corporals
Unitat didàctica 11. La psicologia en el sector funerari
• Introducció
• El suport psicològic dins el sector funerari
• La motivació
• Frustració i conflicte
• Salut mental i psicoteràpia
Unitat didàctica 12. Gestió funerària
• Documentació funerària
• Codi deontològic i ètic del tanatoestético
• Mòdul 2. Annex complementari tanatoestètica
• Com calcular el temps aproximat de la mort
• Tot sobre sales d'autòpsia
• Protocols i ritus funeraris
• ecofunerals
• Estudis sobre els serveis funeraris a Espanya 2010
• Material sobre el sector funerari a Espanya
• Instal·lacions de refrigeració en tanatoris 2008
• Mòdul 3. Annex complementari tanatopràxia
• Màrqueting funerari
• Economia funerària
• Els serveis funeraris integrals a Espanya

Reglament de policia sanitària-mortuòria d'Andalusia
Gestió i instal·lació de tanatoris dins de nuclis urbans
Legislació de cementiris i tanatoris a Espanya
Legislació de sanitat mortuòria a Espanya

Part 3. Legislació nacional aplicable al sector del peritatge
Veure més

Preu

1.290 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit judicial en Tanatoestètica i Tanatopràxia

Curs de Pèrit judicial en Tanatoestètica i Tanatopràxia