PÈRIT MEDI-AMBIENTAL

Curs
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Els pèrits ambientals s'encarreguen de posar en marxa i coordinar el sistema de gestió mediambiental, prenent com a referència factors ambientals com la contaminació de l'aigua, de l'aire i de residus sòlids, la contaminació acústica i la lumínica o el risc ambiental. L'objectiu és conèixer com es gestiona el medi ambient, proporner un pla de millora i posar-lo en marxa. Aquest curs t'ajudarà a:

     Conèixer els factors contaminants que més perjudiquen l'entorn.
     Aprendre a elaborar un pla mediambiental aplicat a les empreses: sistemes de gestió, normativa aplicable en cada cas, relació de costos per a l'empresa ...
     Conèixer els mecanismes legals per al manteniment respectuós del medi ambient i la seva vigilància (lleis, normatives, tractats ...)
     Adquirir un criteri propi per orientar el treball diari de forma segur cap a un major respecte pel medi ambient a les empreses.
     Implantar un sistema de gestió mediambiental integrat en l'activitat industrial que condueixi a una protecció preventiva de medi ambient.


DIPLOMA

Aquest curs està dissenyat per a llicenciats en l'àrea ambiental (biòlegs, químics, etc.)

En finalitzar el curs:

     S'entrega a cada alumne un diploma acreditatiu
     Es lliurarà el carnet professional de Perit Ambiental emès per l'Associació Professional de Perits Judicials
     Es realitzarà la inscripció com Perit Ambiental a les llistes de Pèrits Professionals per als jutjats d'Espanya

Temari

EL PÈRIT AMBIENTAL

     Què és un pèrit ambiental?
     Funcions i sectors que abasta

ECOLOGIA I RECURSOS NATURALS

     Cicles biogeoquímics. Sistemes biològics
     Ecosistemes de biodiversitat. recursos naturals
     Gestió de fauna i espais naturals. Protecció de la flora

AIGUA

     Principals contaminants i paràmetres d'aigües residuals
     Pretractaments i tractaments. llots

AIRE

     Principals contaminants i els seus efectes en el medi
     Meteorologia ambiental. Estratègies de control
     Contaminació per tràfic i per processos industrials
     Tècniques de depuració de gasos i partícules

RESIDUS SÒLIDS

     Característiques i gestió dels residus
     Recuperació selectiva. Recollida, transport i eliminació
     Declaració, incineració i deposició de residus

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

     Prevenció de contaminació lumínica. Il · luminació sostenible

ENERGIA

     El sistema energètic i efectes ambientals associats
     Les centrals tèrmiques, hidroelèctriques i nuclears

SOROLL I VIBRACIONS

     Condicionament acústic i aïllament
     Vibracions. Soroll industrial, de trànsit i d'activitats

MARC JURÍDIC

     La jerarquia normativa. Responsabilitat mediambiental

AUDITORIA AMBIENTAL

     Obligacions de l'auditor. Auditoria ambiental en empreses

ECONOMIA

     Principals instruments econòmics. recursos

EMPRESA I MEDI AMBIENT

     Compliment de la normativa ambiental a les empreses

DISTRIBUCIÓ DEL CURS

El material del curs consta de 10 temes amb:

     Apunts i esquemes de cada tema
     Suport audiovisual: 2 dvd
     Fitxes de consulta i avaluació
PÈRIT MEDI-AMBIENTAL
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Cursos més populars
X