Curs de Personal Control d'Accés

Curs
Presencial
60 hores
Consulteu el preu

Descripció

 Aquest curs ofereix la preparació necessària per a l'habilitació de personal de control d'accés. S'entén per personal de control d'accés les persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives. Entre d'altres, es dotarà als alumnes de coneixements jurídics sobre les normes que regulen els establiments oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació. S'oferiran coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya. Es coneixeran les funcions, responsabilitats i les tasques del personal de control d'accés, així com els coneixements teòrics necessaris per realitzar una correcta aplicació a les situacions que es puguin plantejar. A la part de caràcter pràctic, s'aprendrà a respondre davant de situacions violentes o conflictives, a respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc, l'aplicació de les tècniques més bàsiques de primers auxilis, autocontrol, atenció al client i habilitats socials. També s'ensenyarà a utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

Temari

Mòdul de coneixements (35 hores)
1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives, segons el Reglament corresponent (Decret 112/2010, de 31 d'agost).
2. Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb el Reglament.
3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria. Tot això de conformitat amb el Reglament i resta de normativa aplicable.
4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons determinen el Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.
5. Horaris de tancament, d'acord amb el Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles ia les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot això conforme al Reglament i altra normativa aplicable.
7. Prohibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb el Reglament i resta de normativa aplicable.
Mòdul de caràcter pràctic (25 hores)
1. Primers auxilis per a atendre situacions d'assistència sanitària immediata; conceptes bàsics de primers auxilis.
2. Formació sobre l'actuació que s'ha de seguir en situacions de perill per a les persones. Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació personal i l'adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de la clientela de les sales de festes i dels espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
3. Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o per altres substàncies, així com d'altres situacions previsibles.
4. Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes.

 

Destinataris

 Aquest curs està adreçat a totes les persones que compleixin els requisits i vulguin obtenir aquesta titulació.

Requisits

• Ser major d'edat.
• Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
• No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
• Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya, a fi de poder atendre el públic que se'ls adreci en qualsevol de les dues.
• Realitzar un curs de formació dut a terme per un centre de formació habilitat, i superar les proves de selecció efectuades en el mateix centre.

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics i preparació necessària que permetran superar les proves de selecció.

Titulació obtinguda

Habilitació com a personal de control d'accés, mitjançant el lliurament del carnet i distintiu professionals per part de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs de Personal Control d'Accés
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X