UPC School of Professional & Executive Development

Planificació i direcció de la Mobilitat

UPC School of Professional & Executive Development

Postgrau
Presencial
252 Hores
  • Barcelona
6.400 €

Descripció

Tot el relacionat amb la mobilitat, el transport de les persones i de les mercaderies té cada vegada més importància, això fa necessari incrementar el nombre d'especialistes en els diferents aspectes associats a la mobilitat. Però, sobretot, és necessari formar professionals que, des d'una concepció global, puguin analitzar, planificar i gestionar la mobilitat i el transport, atenent als diferents aspectes que incideixen.Aquest és l'objectiu bàsic d'aquest postgrau, que arriba a la dotzena edició a partir de la col · laboració de la UPC School amb l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra i el patrocini de la Fundació RACC i la Fundació Abertis.En les anteriors edicions del postgrau, van cursar el programa més de 200 alumnes procedents de diferents àmbits relacionats amb la mobilitat: professionals de l'administració pública, d'empreses de consultoria, de transports, d'aparcaments, etc.El postgrau disposa d'un Consell Assessor que avalua la programació i el funcionament del curs i que està format per persones de reconegut prestigi procedents del món acadèmic, professional, empresarial i de la societat civil.objectius? Analitzar, des d'una visió global i pluridisciplinària, els diferents aspectes sectorials de la mobilitat.

? Planificar el territori i les infraestructures atenent a criteris d'eficiència en la mobilitat dels viatgers i les mercaderies.

? Planificar, dissenyar i gestionar la mobilitat des de la perspectiva de causa i efecte, aplicant criteris de sostenibilitat.

? Adaptar i implantar les noves tecnologies per optimitzar els recursos i la gestió de les infraestructures.

? Analitzar la influència dels comportaments i hàbits socials en la mobilitat.
Veure més

Temari del curs

Introducció i Anàlisi de la Mobilitat: Aspectes Socials, Jurídics i Organitzatius
Obligatòria. 4 ECTS. 42 hores lectives.
1. Anàlisi de la mobilitat i les seves interaccions.
- Introducció i conceptes bàsics de la mobilitat. Evolució històrica de la mobilitat i el transport.
-Relació de la mobilitat amb el territori i l'activitat econòmica. Impacte i precepción social de la mobilitat.
- Anàlisi i investigació dels comportaments socials associats a la mobilitat: motivació, comportament i opinió.

2. Marc jurídic i organitzatiu de la mobilitat.
- Marc organitzatiu i competencial de la mobilitat (infraestructures i serveis).
- Legislació sectorial en els àmbits europeu, nacional i local.
- Regulació dels serveis públics: gestió i contractació.
- Fórmules organitzatives i de regulació sectorial.
- Anàlisi comparativa de diferents experiències.
Territori, Economia i Mobilitat
Obligatòria. 4 ECTS. 42 hores lectives.
1. Planificació territorial i disseny d'infraestructures.
- Planificació territorial, infraestructures i mobilitat: models, directrius i instruments.
- Criteris de mobilitat en el planejament urbanístic.
- Modelització de la generació i atracció de viatges.
- Estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
- Planificació d'infraestructures del transport: plans generals i plans sectorials.
- Disseny d'infraestructures del transport: criteris i funcionalitat.
- Criteris de mobilitat en el disseny de l'espai públic.
- Moderació del trànsit i espai públic.

2. Economia del transport i finançament d'infraestructures.
- Conceptes bàsics d'economia del transport: oferta i demanda.
- Externalitats i benefici social.
- Mecanismes de regulació de la demanda.
- Fórmules de finançament d'infraestructures i de gestió dels serveis públics.
- Selecció i avaluació de projectes: anàlisi cost-benefici i anàlisi multicriteri.
- Anàlisi comparativa de diverses fórmules de finançament.
Tècniques de Gestió Viària
Obligatòria. 4 ECTS. 42 hores lectives.
1. Tècniques de gestió viària: ordenació i disseny.
- Paràmetres bàsics de la mobilitat.
- Modelització de la demanda de mobilitat.
- Ordenació i jerarquització de l'espai públic: vianants, bicicletes, vehicles.
- Accessibilitat.
- Senyalització viària.
- Ordenació del trànsit i l'estacionament.
- Tipologies d'aparcaments: ordenació funcional i explotació.

2. Tècniques de gestió viària: control del trànsit i regulació del trànsit
- Regulació del trànsit: senyalització variable.
- Càlcul i projecte de plans de regulació semafòrica.
- Centres de control i regulació del trànsit.
- Control i regulació del trànsit interurbà.
- Control i gestió de túnels viaris.
- Sistemes de localització i gestió de festes.
- Regulació d'esdeveniments especials.
- Projectes europeus de gestió del trànsit.
Transport, Logística i Infraestructura
Obligatòria. 7 ECTS. 63 hores lectives.
1. Transport públic de viatgers.
- Sistemes de transport públic terrestre: ferroviari i carretera.
- Planificació i disseny de xarxes de transport.
- Organització i finançament del transport públic.
- Priorització i infraestructures del transport públic.
- Terminals de transport.
- Material mòbil ferroviari.
- Indicadors de qualitat, eficiència i satisfacció.

2. Grans infraestructures del transport i Intermodalitat
- Les grans infraestructures i terminals de transport: ports, aeroports, terminals ferroviàries i d'autobusos.
- Xarxes transeuropees de transport.
- Intermodalitat: criteris d'ubicació, disseny, accessibilitat i funcionalitat.
- Impacte sobre el territori i l'activitat econòmica.
- Anàlisi comparativa de diferents casos.

3. Logística i transport de mercaderies.
- Logística i activitat econòmica.
- Transport de mercaderies en una economia globalitzada.
- Activitat productiva, distribució i logística: cadena de valor.
- Transport per ferrocarril, càrrega aèria i via marítima.
- Centres logístics.
- Transport de matèries perilloses.
- E-logístics.
- Distribució urbana.
Externalitats i Governança
Obligatòria. 7 ECTS. 63 hores lectives.
1. Mobilitat, transport i impacte ambiental.
- Impacte ambiental i energètic de les polítiques de mobilitat.
- Estudis d'impacte ambiental de les infraestructures de transport.
- Anàlisi comparativa dels diferents modes de transport.
- Noves tendències en el disseny de vehicles.
- Combustibles i sistemes de tracció.
- Plans transversals de mobilitat sostenible.
- Plans de gestió de la demanda.

2. Seguretat viària
- Recerca i anàlisi de la sinistralitat i dels grups de risc.
- Accident de trànsit i salut pública: anàlisi epidemiològica.
- Factors implicats en l'accidentalitat: vehicle, via, vigilància i factor humà.
- Accions preventives i correctives.
- Plans de seguretat viària.
- Campanyes de conscienciació.

3. Governança de la mobilitat: informació, participació i qualitat.
- Governança de la mobilitat: participació social en la presa de decisions.
- Estratègies de comunicació i mobilitat.
- Informació sobre l'estat del trànsit.
- Plans de millora de la qualitat dels serveis públics.
- Anàlisi de diferents experiències.
Projecte - Monografia
Obligatòria. 4 ECTS.
Realització d'un treball final que desenvolupi els continguts pràctics relacionats amb algun dels mòduls o temes tractats en el programa.
Veure més

Destinataris

A qui va dirigitProfessionals que treballen en algun dels sectors relacionats amb la mobilitat i que desitgen ampliar coneixements des d'una visió pluridisciplinar i global:

? Professionals de l'administració pública.

? Professionals de les empreses de consultoria, de gestió de serveis públics de transport i aparcaments, d'automoció, d'energia, de medi ambient, etc.

? Professionals de les organitzacions de la societat civil.

Veure més

Preu

6.400 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Planificació i direcció de la Mobilitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Planificació i direcció de la Mobilitat