AULACAT (Girona)

Policia Nacional

AULACAT (Girona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial

Descripció

Aconsegueix una feina fixa, amb flexibilitat horària i ben remunerada.

Vols ser polica Nacional?. . . . . . Entre els trets que configuren el perfil professional del Cos Nacional de Policia el que millor el defineix enfront dels altres cossos de seguretat espanyols, és el del seu caràcter nítidament urbà.La missió de la Policia Nacional és vetllar pel lliure exercici dels drets ciutadans, garantint el bé i la seguretat públicaCada any es convoquen milers de places de Policia Nacional. Et preparem les proves teòriques, físiques, psicotècniques i l'entrevista personal. Amb simulacres d'exàmens reals d'altres convocatòries. Per ajudar a aconseguir el teu objectiu posem al teu abast un equip de professionals amb dilatada experiència: psicòlegs, pedagogs, llicenciats en dret; perquè superis amb èxit les diferents proves.

Ara tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball, amb unes condicions laborals úniques:

- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).- Jornada laboral continua.- Excedències, dies d'assumptes propis.- Possibilitat de promoció interna.DescripcióLes funcions que tindràs un cop siguis Policia Nacional són:A les capitals de província i en altres poblacions determinades pel Govern, les següents funcions generals de les forces i cossos de seguretat de l'Estat:Vetllar pel compliment de les lleis i disposicions generals, executant les ordres que rebin de les autoritats, en l'àmbit de les seves competències.Auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i custòdia dels béns que es trobin en situació de perill per qualsevol causa.Vigilar i protegir els edificis i? instal · lacions públics que ho requereixin.Vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats.Mantenir i restablir, si s'escau, l'ordre i la seguretat ciutadana.Prevenir la comissió d'actes delictius.Investigar els delictes per descobrir i detenir els presumptes culpables, assegurar els instruments, efectes i proves del delicte, posant-los a disposició del jutge o tribunal competent, i elaborar els informes tècnics i pericials procedents.Captar, rebre i analitzar totes les dades tinguin interès per l'ordre i la seguretat pública, i estudiar, planificar i executar els mètodes i tècniques de prevenció de la delinqüència.Col? Col · laborar amb els serveis de Protecció Civil, en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, en els termes en què s'establisquen en la legislació de Protecció Civil.A tot el territori nacional, les següents funcions amb caràcter exclusiu:L'expedició del DNI i dels Passaports.El control d'entrada i sortida del territori nacional d'espanyols i estrangers.Les previstes en la legislació sobre estrangeria, refugi i asil, extradició, expulsió, emigració i immigració.La vigilància i inspecció del compliment de la normativa en matèria de joc.La investigació i persecució dels delictes relacionats amb la droga.Col · laborar i prestar auxili a les Policies d'altres països, d'acord amb el que estableixen els tractats o acords internacionals sobre les lleis, sota la superior direcció del Ministeri de l'Interior.El control de les entitats i serveis privats de seguretat, vigilància i investigació, del seu personal, mitjans i actuacions.Aquelles altres que li atribueixi la legislació vigent.El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Veure més

Temari del curs

A) Ciències Jurídiques
Tema 1. El dret: Concepte i accepcions. Les Normes Jurídiques positives: Concepte, estructura, classes i caràcters. El principi de jerarquia normativa. La persona en sentit jurídic: Concepte i classes; suport naixement i Extinció; Capacitat jurídica i Capacitat d'obrar. Adquisició, conservació i Pèrdua de la nacionalitat espanyola. El domicili. El veïnatge civil
Tema 2. Constitució Espanyola (I): estructura i caràcters de la Constitució espanyola de 1978. Els valors de la Constitució. Els PRINCIPIS del règim constitucional: Estat Democràtic, Estat de dret, Estat social, Monarquia parlamentària i Estat autonomista. Els drets i haura Fonamentals establerts en la Constitució: especial referència als Drets Fonamentals i Llibertats Públiques així com a les garanties dels mateixos ia la suspensió dels drets i llibertats. El Defensor del Poble
Tema 3. La Constitució Espanyola (II): de la Corona. De les Corts Generals. Del Govern i l'Administració. De les relacions entre el Govern i les Corts generals. Del Poder judicial. Segell de l'organització territorial de l'Estat. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional
Tema 4. La Unió Europea: referència històrica. El dret derivació. Institucions més importants de la Unió Europea. La Cooperació Policial Internacional
Tema 5. L'organització pagadora i funcionament de l'Administració General de l'Estat: PRINCIPIS DE organización, Funcionament i relacions amb els Ciutadans; Òrgans superiors i òrgans directius en la organización central. El Govern: Composicions, organización i funcions, el Govern en funcions
Tema 6. Els funcionaris públics: concepte i classes. Adquisició i Pèrdua de la condició de funcionariat
Tema 7. El Ministeri de l'Interior: estructura orgànica bàsica. La Secretaria d'Estat de Seguretat: estructura i funcions
Tema 8. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil i el Comandament Únic: estructura orgànica i funcions dels serveis centrals i perifèrics del Cos Nacional de Policia. El Cos Nacional de Policia: funcions, escales i categories; sistemes d'Access; règim disciplinari; Situacions administratives
Tema 9. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, dels Cossos i Forces de Seguretat: Disposicions generals; PRINCIPIS bàsics d'actuacions; Disposicions estatutàries comunes. De les forces i cossos de seguretat de l'Estat: Els drets de representació col · lectiva, el Consell de Policia; organización de les unitats de Policia Judicial, de les policies de les comunitats autònomes, de la col · laboració i coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes ; Policies Locals
Tema 10. Dret Penal: Conceptes. Principis informadores del dret penal. La infracció penal: El delicte i la falta. Concepte material de delicte. Graus d'execució del delicte. Persones criminalment responsables dels delictes i faltes. Les conseqüències Jurídiques de la infracció penal. Vigència temporal i espacial de la llei penal. L'edat penal i suspensió Efectes
Tema 11. Nocions de dret processal penal. Concepte de jurisdicció i de competència. Els òrgans de la jurisdicció penal. Concepte de denúncia i la obligació de denunciar. La detencions: conceptes i durades. La obligació de detenir. Els drets del detingut. El Procediment d'Habeas Corpus. El Ministeri Fiscal: funcions
Tema 12. Mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Principis rectores. Prevenció i detecció. Drets de les dones víctimes de violència de gènere. Tutela institucional: especial referència a les unitats Especialitzades en la Prevenció en les Forces i Cossos de Seguretat. Marc normatiu i actuacions encaminades a afavorir la igualtat entre homes i dones. Atenció a persones Dependenta

B) Ciències Socials
Tema 13. Drets Humans. Declaració Universal de Drets Humans. Convenció per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals. Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura
Tema 14. Globalització i antiglobalització. Conceptes i característiques. Conseqüències de la globalització. Reaccions a la globalització
Tema 15. Socialització: Transmissió de valors en la societat actual. Llibertat-responsabilitat. Igualtat-solidaritat. Tolerància. Contravalors, reaccions socials als valors majoritaris: racisme, fanatisme, pensem que és urgent, sectarismes, hooliganisme
Tema 16. Actituds i valors socials. Les actituds: Concepte, components i funcions. Estereotips, prejudicis i discriminacions. Actituds de la personalitat autoritària: xenofòbia i dogmatisme. Els grups socials. El conflicte entre grups
Tema 17. Immigració. Moviments migratoris: Concepte i causes de les migracions. Tipus i Efectes. Les grans migracions a través de la història. Les migracions en l'actualitat. Problemàtica de la Integració
Tema 18. La ciutat com fonament del canvi social. Població i grups socials. Sectors de la població marginal. El fenomen de la urbanització. La societat de masses. L'home i l'equilibri ecològic. La contaminació i la protecció del medi ambient
Tema 19. La Seguretat. Concepte. Seguretat individual i Seguretat col · lectiva. La inseguretat. Polítiques de Seguretat. Inadaptació, marginalitat, delinqüència: conceptes, models explicatius i classes de delinqüència
Tema 20. Drogodependències. Conceptes de droga, consumidor, Mètodes d'administració, addicció, dependència, tolerància, politoxicomanies. Classificació de les drogues

C) Matèries Tècnico-Científiques
Tema 21. L'electrònica. Concepte de components electrònics. Transmissions: les ones electromagnètiques. Modulació i Transmissió. Mitjans de Transmissió. Utilització bàsica d'un sistema de comunicacions. Transmissions digitals i transmissions analògiques
Tema 22. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador. Sistema Operatiu Windows. Definició i Funcionament Bàsic, icones i Objectes, gestió d'unitats de disc, organización de les dades en discos, parts i funcionament de l'escriptori, l'explorador de Windows, la paperera de reciclatge, el tauler de control, accessoris
Tema 23. Processador de textos Microsoft Word: Elements bàsics, l'ajudant, operacions bàsiques, format de caràcter, Paràgraf i pàgina, correcció d'un text, impressió, columnes, tabulacions, taules, gràfics
Tema 24. Introducció a les xarxes informàtiques i tipus. Internet i Intranet. El navegador Internet Explorer: Coneixement bàsic
Tema 25. Origen de les armes de foc. Armes de avant-carga i de retrocarga. Classificació i Definició de les armes de foc. Cartutx metàl · lic i semi-metàlic: definicions i components. Armes prohibides. Documentació que empara la tenir i portar armasptar-a la teva situació personal.
Veure més

Destinataris

A totes aquelles persones amb vocació de servei que vulguin treballar en una policia amb moltissima experiència, amb reconeixements a nivell internacional, d'àmbit estatal, que una de les seves característiques principals és que el seu caràcter és nitidament urbà. I que ofereix possibilitats de continuar creixent dins el mateix cos i satisfer tot tipus d'aspiracions personals i professionals.
Veure més

Requisits

- Ser espanyol.


- Estar en possessió del Graduat escolar, Graduat en ESO, FP1, equivalent o superior.


- No patir defecte físic o psíquic que impedisca el compliment de les funcions corresponents.


- Tenir fets els 18 anys.
- Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a les dones.


- No estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat condemnat per delicte. És aplicable al benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.


- Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B abans de la convocatòria.


- Declaració jurada per la qual es comprometen a portar armes.


- Haver finalitzat el servei militar, la prestació social substitutiva o ser exempt de realitzar-

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Policia Nacional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos