Postgrau en Desenvolupament Directiu PDD - Presencial Terrassa

Postgrau
Presencial
Terrassa (Barcelona)
4 mesos
5200 €

Descripció

Són molts els professionals en actiu, tant novells com experimentats, que, segons l'evolució de la seva trajectòria, han de desenvolupar tasques de gestió i direcció en les empreses en què treballen, tasques i responsabilitats per a les quals les seves capacitats, adquirides en la seva formació inicial, són insuficients, especialment pel que fa a l'estratègia i la presa de decisions que afecta les diferents àrees de l'empresa.

Es tracta de professionals que, a més, no disposen de gaire temps per dedicar a la seva formació en matèria de gestió i que necessiten d'una metodologia el més pràctica possible per aplicar amb immediatesa els coneixements i les tècniques adquirides.

El Programa de Desenvolupament Directiu proporciona uns coneixements i pràctiques que desenvolupen les capacitats necessàries per a la gestió estratègica i directiva de les empreses, tant en el dia a dia, com pel que fa a situacions de canvi o alteracions de la conjuntura econòmica i de mercat.

Aquest programa ve a satisfer la necessitat de tenir una visió global de l'empresa, de les seves principals àrees de gestió i la interrelació entre elles, amb un enfocament generalista, molt adequat per desenvolupar la tasca gerencial permetent als participants la interlocució amb els especialistes de cadascun dels àmbits de la gestió, el diagnòstic i minimitzar els riscos de la presa de decisions des de la seguretat del coneixement.

Orientat a la pràctica, el PDD desenvolupa la visió estratègica, proporciona i actualitza coneixements i permet contrastar, mitjançant el debat amb professors i companys de curs de l'anàlisi d'entorns i mercats, problemàtiques de gestió, criteris d'acció, processos decisoris i estils de direcció , el que possibilita un ràpid creixement professional i personal difícilment assolible per altres mitjans.

Aquest postgrau forma part de l'oferta Executive Modular, pel que una vegada finalitzat pots prosseguir la teva formació amb el Màster en Management, el Màster en Management Pressupostari o l'Executive MBA.

Temari

ASSIGNATURA: Entorn jurídic i mercantil de l'empresa
Professor: Carlos Gambero Castro
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Distingir Els tipus societaris bàsics existents en l'actualitat i decidir el més idoni per a un projecte empresarial.
Gestionar el funcionament dels òrgans de govern de les societats mercantils, principalment els d'Administració i Junta de Socis.
-Prendre Decisions sobre les diferents operacions societàries que afecten al capital social.
Interpretar els conceptes bàsics de la responsabilitat dels administradors.
Prendre decisions sobre els aspectes contractuals bàsics del dret mercantil.
Diferenciar i seleccionar els sistemes de cobrament i pagament més idonis d'entre els usuals.
Manejar els conceptes fiscals bàsics de les operacions societàries, els contractes mercantils i els contractes laborals.

ASSIGNATURA: Finances per a directius i control de gestió
Professor: Daniel Benito Sánchez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Interpretar I analitzar balanços i comptes d'explotació.
-Complir Amb les obligacions mercantils relatives als Comptes Anuals.
Realitzar anàlisi patrimonial i econòmic de l'empresa i diagnosticar, en conseqüència, la seva situació econòmica i financera.
-Elaborar Pressupostos generals: comptes d'explotació previsionals, pressupostos de tresoreria i balanços previsionals.
-Identificar El tipus d'informació necessària per sol·licitar el finançament més adequat de les entitats financeres tant pel que fa a projectes d'inversió com per a la cobertura de necessitats de tresoreria.
-Prendre Decisions en base a l'anàlisi de costos rellevants i de costos directes.

ASSIGNATURA: Direcció estratègica
Professor: Oscar Coduras Martínez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Analitzar I diagnosticar la competitivitat de l'empresa i la seva vulnerabilitat davant l'evolució de l'entorn.
-Planificar, Organitzar, decidir i controlar els aspectes econòmics i socials d'una organització i de les seves relacions amb els seus grups d'interès.
-Analitzar L'entorn competitiu de la seva organització i prendre decisions per al desenvolupament de l'empresa en base als diferents tipus d'estratègia competitiva.
-Analitzar I tractar problemes de competitivitat.
-Elaborar I desplegar un pla estratègic.
-Implantar Un sistema de direcció per objectius i un sistema de control mitjançant Quadre de Comandament Integral.

ASSIGNATURA: Màrqueting, gestió comercial i noves tendències dels mercats
Professor: Xavier Canadell López
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Aprofitar Les oportunitats que el mercat ofereix en cada moment, mitjançant l'adequat anàlisi i diagnòstic de la situació competitiva de l'empresa.
-Decidir L'estratègia més idònia a emprar en cada moment d'acord a l'evolució de les circumstàncies del mercat i l'entorn.
-Dissenyar, Planificar, implementar i controlar les accions de màrqueting mix derivades de l'estratègia funcional prèviament definida.
-Aprofitar Les oportunitats que ofereixen les noves tendències del màrqueting.
-Dissenyar, Implementar i controlar el programa d'acció comercial més eficaç, actuant sobre les variables que determinen el rendiment de la força de vendes.

ASSIGNATURA: Business Game
Professor: Jordi Albareda Bosch
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
Prendre decisions des de la integració de les diferents àrees de l'empresa i sota una visió holística de la mateixa.
-Prendre Decisions basades en l'anàlisi i el diagnòstic dels mercats i la competència.
-Dirigir La seva àrea / empresa des de la perspectiva permanent de la competència.
-Reaccionar Amb immediatesa davant els canvis de l'entorn i de la competència.
-Identificar Les variables clau del negoci i la seva implicació en l'estratègia a llarg termini de la mateixa.
-Elaborar Una estratègia basada en les capacitats de l'empresa, la previsió de l'entorn, els mercats i la competència.
Aplicar els principis de la Planificació Estratègica a llarg termini.
-Atendre A l'evolució de les principals variables economicofinanceres de l'empresa i considerar-les en la presa de decisions.
Aplicar els conceptes financers a l'empresa per aconseguir una estructura saludable i la màxima rendibilitat de la mateixa.
-Rentabilizar Les inversions en el curt, mitjà i llarg termini.
-Treballar En un equip de persones en una situació d'alta exigència i dificultat, amb poc temps.

ASSIGNATURA: Operacions i SCM
Professor: Manel Rajadell Carreras
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Elaborar Un pla d'operacions en el context d'un Pla d'Empresa.
-Conèixer Els criteris, tècniques i metodologies per a una gestió eficient de les operacions, des d'una perspectiva generalista de Direcció d'Empresa, incidint en les disciplines que les componen com són la logística, la qualitat i de forma molt especial la producció.

ASSIGNATURA: Organització i Gestió dels Recursos Humans
Professora: Maite Rico Escofet
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
Gestionar el seu equip humà, generant el valor afegit que aporta cada funció al desenvolupament d'aquest.
Utilitzar les eines establertes per a l'anàlisi, la descripció i la valoració dels llocs de treball de la seva àrea.
-Utilitzar Els instruments de selecció de personal on sigui necessari que intervinguin, donant suport a l'àrea de gestió de persones.
-Realitzar Les avaluacions del rendiment del seu equip per potenciar punts forts i febles i poder desenvolupar-los.
Detectar les necessitats formatives del seu equip així com implementar la formació, el coaching, mentoring i els plans de carrera.
-Capacitar Al seu equip actuant com a líder-coach.
-Fer Servir les eines de la comunicació interna aconseguint una major cohesió dels equips i un millor clima organitzacional.
-Analitzar L'equitat salarial entre els llocs del seu equip i afavorir la motivació amb els diferents elements del paquet retributiu.

ASSIGNATURA: Pla de Negoci
Professor: Oscar Coduras Martínez
En acabar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit les següents capacitats d'aplicació professional:
-Buscar, Identificar i analitzar la viabilitat d'idees de negoci en un entorn concret.
-Buscar I processar informació vinculada a l'anàlisi de viabilitat d'idees de negoci.
-Elaborar En l'ordre seqüencial correcte un pla d'empresa i diagnosticar en base als resultats del mateix la viabilitat de les idees de negoci.
-Aplicar Els fonaments i les tècniques de l'Economia de l'Empresa en un projecte empresarial.
Ajustar el desenvolupament de les idees de negoci al marc econòmic, social i legal de la creació d'empreses.
-Presentar I defensar davant accionistes i inversors un pla d'empresa.

Competències per a les quals et prepara el curs

? Capacitat analítica. ? Capacitat per adaptar-se a noves situacions. ? Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. ? Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. ? Capacitat per dissenyar i gestionar projectes.

Destinataris

El Programa PDD es dirigeix a professionals en actiu, amb almenys 3 anys d'experiència, que compleixin o hagin de fer en un futur pròxim funcions directives en qualsevol dels àmbits de gestió de les empreses o altres organitzacions i que requereixen de formació o actualització en els coneixements i les tècniques pròpies de la gestió i direcció d'empreses.
Acull professionals provinents de qualsevol dels sectors de l'activitat empresarial, amb independència de la seva formació inicial, sempre que comptin amb experiència laboral per compte propi o aliè. El Programa és una oportunitat per analitzar les seves comeses específiques de forma integrada i els ajuda a acomodar la seva tasca al marc d'objectius i polítiques generals de l'empresa.

També és adequat per a aquells professionals que, tenint experiència directiva, desitgin actualitzar els seus coneixements, ja que el PDD està periòdicament actualitzat amb les últimes tendències del management.

Requisits

Requisits d'admissió: -Disposar de títol universitari o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. -Procés D'admissió: carta de motivació i currículum vitae.

Metodologia

La metodologia és eminentment pràctica. A les sessions presencials es realitzen exposicions per part del professor del tema que es tracta d'acord amb la guia docent de les diverses assignatures (aproximadament el 30% de la sessió). La resta de la sessió es destina a la discussió i resolució d'exercicis i casos, on la participació de l'alumne i el treball en grup són fonamentals. Les activitats fora de l'aula, imprescindibles per seguir les assignatures i superar amb èxit, consisteixen en la preparació prèvia dels casos i l'estudi del tema de la sessió, amb els apunts que es faciliten i la bibliografia addicional. Addicionalment, per afavorir l'adquisició de les competències compromeses, s'utilitzen simuladors de negocis que permeten l'aprenentatge de manera lúdica. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual: Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà / català.

Durada

150 hores - 25 ECTS. Data inici: 27/10/2017.

Objectius

? Proporcionar als participants uns coneixements pràctics, útils i totalment actualitzats en matèria de gestió empresarial des d'una vessant generalista, però amb atenció a les especificitats de cadascuna de les àrees. ? Aportar una visió integradora de la gestió empresarial. ? Capacitar els participants per exercir la funció directiva en entorns complexos i d'incertesa. ? Obtenir eines per desenvolupar i implantar la visió estratègica amb un enfocament sistèmic de les diferents línies d'activitat de l'empresa. ? Tenir una visió global i estratègica de la gestió de les persones a l'empresa. ? Conèixer tècniques de gestió econòmiques i financeres, de màrqueting i direcció comercial, de les operacions d'aprovisionament, producció i distribució i de l'organització.

Titulació obtinguda

? Postgrau en Desenvolupament Directiu per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Postgrau en Desenvolupament Directiu per l'Euncet Business School.

Promocions

Beques i convenis
Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
• UPC Alumni: 5% de descompte.
• Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
• Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.
• Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es pot bonificar les hores concurrents a l'horari laboral.
• Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.
• Aturats: 15% de descompte.
• Autònoms: 10% de descompte.

Preu

5200 €
A consultar.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Lloc on s'imparteix el curs

Terrassa

Horari

Divendres 16:00 a 21:00 h - Dissabte 09:00 a 14:00 h.
Postgrau en Desenvolupament Directiu PDD - Presencial Terrassa
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X