FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau CAE en Enginyeria Assistida per Ordinador

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
  • Barcelona
2.600 €

Descripció

La competitivitat de les empreses s'ha posat en mans de la seva capacitat innovadora. Això força els equips de disseny a afegir valor als productes sense incrementar-ne el cost i, fins i tot, a reduir-lo. Les oficines tècniques d'R+D+I necessiten preparar-se per integrar els sistemes de simulació per ordinador que permeten verificar i optimitzar els paràmetres de funcionament dels productes per augmentar-ne la qualitat i la fiabilitat. Aquestes eines de simulació s'agrupen sota la tecnologia de l'Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE). Aquesta permet estudiar el producte abans de construir-ne el prototip i aconsegueix així estalvis de temps i costos, alhora que proporciona la informació adequada per optimitzar-lo. El propòsit del curs és saber identificar la necessitat d'una anàlisi CAE, així com obtenir les habilitats per dur-la a terme, de cara a optimitzar la funcionalitat o comportament d'un producte, sigui en el moment de desenvolupar-lo o de redissenyar-lo. 

 
Veure més

Temari del curs

1. Fonaments teòrics per CAE
• El mètode dels elements finits.
• Teoria de l'elasticitat.
• Sòlids bidimensionals.
• Sòlids tridimensionals.
• Plaques.
• Làmines.
• Estudis tèrmics dels productes.

2. CAE i l'Anàlisi de productes
• Els materials no metàl · lics.
• Selecció de materials plàstics en el disseny de producte.
• Simulació de processos d'injecció de plàstics.
• Estudis CAD-CAE de components.
• Perspectiva de mercat dels programes CAE.
• CAE per a la innovació en els productes.
• Introducció a la cinemàtica.
• Optimització cinemàtica d'acoblaments.
• Experimentació i simulació numèrica en disseny estructural.

3. Aplicacions CAE Avançades
• Fonaments del càlcul dinàmic.
• Super computació i mecànica computacional
• Aplicacions CAE per al desenvolupament de vehicles.
• Eines CAE per al tall i conformat de xapa en la indústria.
• Metodologies Multidisciplinars d'Integració de Processos i Optimització de Disseny
• Simulació per ordinador de la mecànica de fluids.
• La modelització de la fatiga a l'ordinador.

4. Pràctiques d'Enginyeria Assistida per Ordinador
• Disseny i càlcul d'estructures de barres, modelades amb elements tipus bigues.
• Anàlisi d'una estructura de barres d'un perfil.
• Anàlisi d'una estructura de barres de dos perfils.
• Tipus de simplificacions més importants. Tipus de simetria.
• Elements plànols axisimètrics versus sòlid 3D de revolució: Càlcul d'una proveta.
• Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D.
• Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus shell.
• Introducció al programa ANSYS v14. Tractament de geometria i paràmetres de mallat.
• Càlcul estructural d'una premsa hidràulica amb elements tipus sòlid.
• Fusió d'una cinta de polipropilè amb un soldador.
• Estudi del refredament d'una fosa d'acer en motlle de terra.
• Estudi de les vibracions d'un pont.
• Anàlisi i optimització mitjançant càlcul dinàmic d'un component d'automoció (retrovisor).
• Càlcul 2D d'un connector.
• Estudi de la deformació d'una làmina de plàstic.
• Estudi de la deformació d'una grapa.
• Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer: Càlcul dels modes i freqüències de vibració.
• Anàlisi dinàmica d'una peça de màquina per mètodes d'integració en el temps.
• Disseny de mecanismes en programa CAD.
• Optimització de mecanismes en programa CAD.

5. Exercici de final de postgrau
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:
? Identificar la necessitat i la viabilitat d'una aplicació utilitzant tècniques CAE.
? Plantejar i resoldre un problema industrial mitjançant el Mètode dels Elements Finits.
? Analitzar els resultats d'una anàlisi CAE amb els conceptes adquirits i les habilitats desenvolupades al llarg del curs.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics - especialment enginyers amb una base prèvia de mecànica i de materials - que vulguin anar més enllà del modelatge de processos per passar a l'optimització de la funcionalitat, tot en l'entorn virtual de l'ordinador.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dimarts i dijous de 18:15 a 21:45 h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició: del 18 octubre 2016 al 21 de febrer 2017.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Product Developer especialitzat en eines CAD / CAE.
-Product Manager de Desenvolupament i Fiabilitat de Producte i Processos.

Promocions

Descomptes disponibles per:

  • UPC Alumni Premium 10%

  • Situació de d'atur 10%

  • Empreses col·laboradores 10%

  • CETIB 15%Preu

2.600 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau CAE en Enginyeria Assistida per Ordinador

Postgrau CAE en Enginyeria Assistida per Ordinador