Postgrau CAE en Enginyeria Assistida per Ordinador

Postgrau
Presencial
105 hores
2600 €

Descripció

La competitivitat de les empreses s'ha posat en mans de la seva capacitat innovadora. Això força els equips de disseny a afegir valor als productes sense incrementar-ne el cost i, fins i tot, a reduir-lo. Les oficines tècniques d'R+D+I necessiten preparar-se per integrar els sistemes de simulació per ordinador que permeten verificar i optimitzar els paràmetres de funcionament dels productes per augmentar-ne la qualitat i la fiabilitat. 

Aquestes eines de simulació s'agrupen sota la tecnologia de l'Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE). Aquesta permet estudiar el producte abans de construir-ne el prototip i aconsegueix així estalvis de temps i costos, alhora que proporciona la informació adequada per optimitzar-lo. 

El propòsit del curs és saber identificar la necessitat d'una anàlisi CAE, així com obtenir les habilitats per dur-la a terme, de cara a optimitzar la funcionalitat o comportament d'un producte, sigui en el moment de desenvolupar-lo o de redissenyar-lo. 
 

Temari

1. Fonaments teòrics per CAE
• El mètode dels elements finits.
• Teoria de l'elasticitat.
• Sòlids bidimensionals.
• Sòlids tridimensionals.
• Plaques.
• Làmines.
• Estudis tèrmics dels productes.

2. CAE i l'Anàlisi de productes
• Els materials no metàl · lics.
• Selecció de materials plàstics en el disseny de producte.
• Simulació de processos d'injecció de plàstics.
• Estudis CAD-CAE de components.
• Perspectiva de mercat dels programes CAE.
• CAE per a la innovació en els productes.
• Introducció a la cinemàtica.
• Optimització cinemàtica d'acoblaments.
• Experimentació i simulació numèrica en disseny estructural.

3. Aplicacions CAE Avançades
• Fonaments del càlcul dinàmic.
• Super computació i mecànica computacional
• Aplicacions CAE per al desenvolupament de vehicles.
• Eines CAE per al tall i conformat de xapa en la indústria.
• Metodologies Multidisciplinars d'Integració de Processos i Optimització de Disseny
• Simulació per ordinador de la mecànica de fluids.
• La modelització de la fatiga a l'ordinador.

4. Pràctiques d'Enginyeria Assistida per Ordinador
• Disseny i càlcul d'estructures de barres, modelades amb elements tipus bigues.
• Anàlisi d'una estructura de barres d'un perfil.
• Anàlisi d'una estructura de barres de dos perfils.
• Tipus de simplificacions més importants. Tipus de simetria.
• Elements plànols axisimètrics versus sòlid 3D de revolució: Càlcul d'una proveta.
• Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D.
• Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus shell.
• Introducció al programa ANSYS v14. Tractament de geometria i paràmetres de mallat.
• Càlcul estructural d'una premsa hidràulica amb elements tipus sòlid.
• Fusió d'una cinta de polipropilè amb un soldador.
• Estudi del refredament d'una fosa d'acer en motlle de terra.
• Estudi de les vibracions d'un pont.
• Anàlisi i optimització mitjançant càlcul dinàmic d'un component d'automoció (retrovisor).
• Càlcul 2D d'un connector.
• Estudi de la deformació d'una làmina de plàstic.
• Estudi de la deformació d'una grapa.
• Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer: Càlcul dels modes i freqüències de vibració.
• Anàlisi dinàmica d'una peça de màquina per mètodes d'integració en el temps.
• Disseny de mecanismes en programa CAD.
• Optimització de mecanismes en programa CAD.

5. Exercici de final de postgrau

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de: ? Identificar la necessitat i la viabilitat d'una aplicació utilitzant tècniques CAE. ? Plantejar i resoldre un problema industrial mitjançant el Mètode dels Elements Finits. ? Analitzar els resultats d'una anàlisi CAE amb els conceptes adquirits i les habilitats desenvolupades al llarg del curs.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics - especialment enginyers amb una base prèvia de mecànica i de materials - que vulguin anar més enllà del modelatge de processos per passar a l'optimització de la funcionalitat, tot en l'entorn virtual de l'ordinador.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Crèdits ECTS: 15. Dates d'impartició: del 18 octubre 2016 al 21 de febrer 2017.

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Product Developer especialitzat en eines CAD / CAE. -Product Manager de Desenvolupament i Fiabilitat de Producte i Processos.

Promocions

Descomptes disponibles per:
  • UPC Alumni Premium 10%
  • Situació de d'atur 10%
  • Empreses col·laboradores 10%
  • CETIB 15%

Borsa de treball

Per a inscriure?s a la Borsa de Treball s?ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva gran experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona

Horari

dimarts i dijous de 18:15 a 21:45 h
Postgrau CAE en Enginyeria Assistida per Ordinador
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Cursos més populars
X