Postgrau en Control de Gestió

Descripció

En la situació econòmica i financera actual, tota organització, independentment de la seva dimensió, estructura i activitat econòmica, necessita disposar d'un sistema integrat d'informació que permeti als seus directius una adequada presa de decisions.

En aquest context, actualment es fa imprescindible saber dissenyar i implantar un sistema de control de gestió, que permeti a l'empresa conèixer en tot moment el nivell de compliment del seu pla estratègic i de la seva normativa interna, per poder així adaptar-se més ràpidament a un món cada vegada més canviant, i en el qual aquelles organitzacions que millor s'adapten als canvis seran les que podran garantir abans la seva supervivència.

Aquest postgrau forma part de l'oferta Executive Modular, pel que una vegada finalitzat pots prosseguir la teva formació amb l'Executive MBA, el Màster en Management Pressupostari o el Màster en Finances d'Alta Direcció.

Temari

ASSIGNATURA: Els estats econòmics-financers i la seva interpretació
Professor: Joan Jorba Ribas
a. El Nou Pla General de Comptabilitat i les CC.AA.
b. Marc conceptual del NPGC: principis comptables, i criteris de valoració.
c. El cicle comptable complet.
d. El patrimoni de l'empresa: balanç de situació.
e. El compte de pèrdues i guanys.
f. L'Estat de canvis en el patrimoni net.
g. L'Estat de fluxos d'efectiu: Cash Flow econòmic i financer.
h. Memòria, informe de gestió i informe d'auditoria de comptes.
i. Manipulacions comptables i maquillatge de comptes.
j. Introducció i enllaç de la comptabilitat financera i la comptabilitat interna. Conceptes bàsics per a l'adequat seguiment del postgrau.
ASSIGNATURA: Anàlisi d'estats financers, diagnòstic i mesures correctores
Professor: Daniel Benito Sánchez
a. Anàlisi patrimonial dels estats financers / comptes anuals: solvència i liquiditat, rotacions i cicle de negoci, endeutament i esquema de fonts i llocs de treball.
b. Anàlisi econòmica dels estats financers / comptes anuals: creixement, marges operatius, altres ingressos i gestos, punt d'equilibri i identificació dels key-points del negoci.
c. Els estats financers des del punt de vista de la propietat de l'empresa: rendibilitat, rendiment i palanquejament.
d. Elaboració d'informes financers per a tercers: A qui va dirigit ?, contingut, nivell de profunditat assolit, i conclusions rellevants a assenyalar.
ASSIGNATURA: Anàlisi i presa de decisions de costos i resultats
Professor: Joan Jorba Ribas
a. Marc d'actuació del sistema de costos: concepte i objectius, funcions productives de l'empresa, esquema comptable bàsic, i definicions, relacions i conceptes clau.
b. Classificació dels costos.
c. Sistemes d'imputació de costos i la seva relació amb el compte de resultats analític: sistemes de costos complets, sistemes de costos parcials, i estructura, elaboració i anàlisi del compte de resultats.
d. Els costos en l'empresa de serveis, a l'empresa comercial i en l'empresa industrial.
e. Estructura i càlcul del cost dels productes i / o Serveis: l'escandall del cost unitari, criteris de repartiment dels costos directes i indirectes, i tractament de minves i hores improductives.
f. La relació cost-volum-benefici: definició, càlcul, anàlisi i limitacions.
g. Disseny del sistema de costos i anàlisi del procés de negoci.
h. Les seccions homogènies com a eina de càlcul i control: tipus de seccions, repartiment primari i secundari, estadística de costos, i prestacions recíproques.
i. Sistemes d'acumulació de costos: ordres de treball i costos per processos, quadre de repartiment i quadre matricia, i producció semielaborada: Unitats equivalents.
j. Costos conjunts i producció heterogènia.
k. Dades rellevants per a la presa de decisions: el marge de contribució
l. Com prendre decisions en el curt termini davant de diferents situacions ?: benefici diferencial i cost d'oportunitat, eliminar o mantenir productes o serveis, comandes especials, subcontractar o fabricar, i vendre o processar.
ASSIGNATURA: Control de resultats i anàlisi de desviacions
Professor: Armand Bover de Soto
a. Introducció als costos estàndard: concepte i característiques, components del cost estàndard (factors de cost, estàndard tècnic, estàndard econòmic), i avantatges i tipus de costos estàndard.
b. Càlculs dels diferents tipus de desviacions (tècnica o de rendiment, econòmica o de preus, d'activitat, de pressupost, etc). La importància de l'anàlisi de les desviacions i el seu impacte en el compte de resultats de l'empresa.
c. On són habitualment els "estafes comptables" als Estats Financers d'una empresa? i la seva forma de detectar-los.
d. Punt mort o llindar de la rendibilitat: introducció i concepte, formes de calcular el punt mort (en unitats físiques i unitats monetàries), punt mort en una sola línia de negoci, i punt mort en una empresa amb diverses línies de negoci i marge de seguretat.
e. Introducció a l'anàlisi de la variació del marge brut: anàlisi de la variació en vendes, i de la variació en el cost de les vendes, i desglossament de l'anàlisi de vendes i del cost de vendes en tres apartats; Efecte quantitat, efecte preu o efecte cost i efecte mix.
f. Discussió a classe d'un cas de "Business Game" per comentar aspectes del control intern d'una empresa (tant en l'àmbit financer com en l'àmbit comercial).
ASSIGNATURA: Estratègia empresarial i control de gestió
Professor: Pol Santandreu Gràcia
a. Estratègia i management: definició d'estratègia, anàlisi de l'entorn, el sector, i les cinc forces de Porter.
b. Creació de valor: avantatge competitiu, cadena de valor i DAFO.
c. Blue Ocean Strategy: avantatge competitiu versus blue Ocean Strategy, i la corba de valor.
d. EVA (Economic Value Added): models tradicionals de mesura del valor creat, el Benefici Econòmic, i l'EVA.
e. Models de negoci: parts rellevants d'un model de negoci, generació de models de negoci, i mètode Canvas.
f. Creació de negocis.
ASSIGNATURA: Indicadors de control de gestió
Professor: Antonio Robreño Canaleta
a. Conceptes previs.
b. Valoració d'empreses.
c. Indicadors de control de gestió: MVA, EVA, CVA, CFROI.
d. Cas final.
ASSIGNATURA: Quadre de comandament integral i Balanç Scorecard
Professor: Pol Santandreu Gràcia
a. Les mesures financeres de Control de Gestió: la piràmide de ràtios, i limitació dels resultats.
b. Definició de mapes estratègics: vessants del mapa estratègic, establir relacions causa-efecte, i interpretació de resultats.
c. El Balanced Scorecard: objectius, definició de paràmetres, interpretació de resultats, i feedback i revisió.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències genèriques ? Capacitat analítica. ? Capacitat per adaptar-se a noves situacions. ? Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar-les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. ? Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. ? Capacitat per dissenyar i gestionar projectes. Competències específiques ? Integrar-se en qualsevol àrea funcional de l'empresa i / o organització i desenvolupar amb professionalitat qualsevol tasca de gestió assignada. ? Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa. ? Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

Destinataris

El programa es dirigeix fonamentalment a:

Professionals que necessiten una formació específica que els permeti desenvolupar les funcions de controller, ja sigui a nivell de cap de departament o de gerència.
Responsables, sigui quina sigui la seva formació universitària, de qualsevol àrea de l'empresa que han d'administrar el pressupost del seu departament i saber fer-ne el seguiment i control.
Professionals que treballen en departaments de comptabilitat i finances que volen accedir a posicions de més responsabilitat en aquests departaments.
Professionals amb formació superior amb un mínim de 2 anys d'experiència que ocupin posicions de direcció operativa o de direcció general.

Per tant, el postgrau s'orienta tant a participants no titulats en ADE com a professionals amb titulació i coneixements d'economia i empresa que desitgin una especialització en Control de Gestió.

Requisits

Requisits d'admissió Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El mètode pedagògic de Postgrau en Control de Gestió és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa. D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learning by doing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català / Castellà / Anglès.

Durada

150 hores. Data inici: 16/03/2018.

Objectius

Tota organització necessita d'un sistema integrat d'informació que permeti als seus directius una adequada presa de decisions. El Postgrau en Control de Gestió pretén que el participant desenvolupi les habilitats adequades per a:
Definir, interpretar i analitzar els estats econòmic-financers d'una empresa.
Definir i implantar l'estructura del sistema de costos.
Saber gestionar, analitzar i controlar el sistema d'informació de l'empresa.
Dirigir el procés de control de gestió.
Identificar els avantatges que proporcionen algunes eines en el control de gestió.

Titulació obtinguda

? Postgrau en Control de Gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Postgrau en Control de Gestió per l'Euncet Business School.

Promocions

Beques i convenis
Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.

UPC Alumni: 5% de descompte.
Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.
Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, amb possibilitat de bonificar les hores convergents a l'horari laboral.
Aturats: 15% de descompte.
Autònoms: 10% de descompte.

Preu

4450 €
A consultar.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Professorat

Director del posgrado: JOAN JORBA RIBAS.

Lloc on s'imparteix el curs

Euncet Business School. Terrassa.

Horari

Divendres 16:00 a 21:00 h - Dissabte 09:00 a 14:00 h.
Postgrau en Control de Gestió
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School
Ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X