Postgrau en Instal·lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries

Descripció

Aquest postgrau és un interessant viatge al futur d'una de les energies renovables més importants del nostre país, la solar, i hem d'aconseguir fer realitat la seva implantació. Les energies renovables han de ser una aposta estratègica en un món que depèn de les reserves de petroli i que encara un futur en què ha de créixer a demanda energètica. Amb l'esperit de buscar solucions netes i mediambientalment viables es va crear el postgrau d'Instal · lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries.

Les lleis sobre la construcció, que contemplaven la instal · lació de plaques solars tèrmiques als nous edificis, feien preveure un augment del sector que, finalment, s'ha vist frenat per la crisi. Així, el curs s'ha adaptat al nou panorama i ha adoptat un nou enfocament que ha de permetre als professionals fer front a aquesta situació buscant nous espais per desenvolupar la seva tasca. Aquesta nova perspectiva ha fet que l'energia solar tèrmica busqui nous mercats, com són la indústria, el sector terciari o la rehabilitació d'edificis. Les companyies instal · ladores han d'oferir serveis més diversificats, i opten per presentar-se com empreses de serveis energètics. Per fer rendible aquest model, és molt important un càlcul exhaustiu de la producció i l'optimització de la instal · lació. Per aquesta raó, el càlcul avançat ha cobrat nova importància en el curs.

El programa s'ha adaptat als nous temps i ha incorporat nous professors, molts d'ells procedents del món de l'empresa i especialistes del sector. Ha passat a ser un curs més pràctic i més aplicat. El mercat ha imposat la seva llei, i les empreses que han quedat són les millors. La instal · lació barata i amb poca qualificació està desapareixent, i són necessaris professionals especialitzats.
Objectius

? Conèixer, des del punt de vista de l'enginyeria, tots els passos necessaris per posar en marxa aquestes estructures, des del disseny inicial del projecte fins al càlcul.
? Subministrar els coneixements tècnics detallats dels elements i les tipologies d'instal · lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques de major aplicació i amb les últimes novetats en els sectors d'edificació, processos industrials, hotels i sector terciari.
? Incidir en tots els sistemes i aplicacions d'integració d'edificis i en entorns urbans, d'acord amb les noves línies d'implantació i subvenció d'energies renovables.
? Subministrar les eines informàtiques i metodològiques que permeten calcular, simular i optimitzar el disseny de qualsevol instal · lació.
? Mostrar coneixements pràctics i necessaris sobre la realització, posada en marxa i funcionament d'instal · lacions reals, a través de visites i classes realitzades per empreses instal · ladores.

Temari

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa inclou classes magistrals i classes pràctiques amb ordinador. En aquestes sessions, els alumnes utilitzaran els següents programes:

- PVsyst-Sistemes Solars Fotovoltaics
- Energy Plus i Google SketchUp-Simulació Tèrmica d'Edificis
- Transol-Sistemes solars tèrmics

El postgrau inclou una llicència professional del programa Transol (programa de simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics, per a ACS, indústria i fred solar) per a cada alumne.

Dins del programa es realitzen visites presencials a infraestructures i instal · lacions, per tal d'aprofundir en els diferents aspectes tractats al llarg del curs, com poden ser: la integració fotovoltaica a l'edifici, el sistema solar tèrmic de Drainback o els sistemes de climatització solar. També es realitzaran visites virtuals a instal · lacions tèrmiques.
Matèries
Radiació Solar
Obligatòria. 2 ECTS. 10 hores lectives.
Introducció a la problemàtica del canvi climàtic i desenvolupament de les energies renovables. Introducció a la situació actual dels sistemes solars tèrmics. Processos i cicles bàsics de climatització. Introducció als sistemes de climatització. Introducció als processos bàsics de transmissió de calor. Explicació del sol. Relacions astronòmiques. Radiació extraterrestre. Superfícies inclinades i angle solars. Ubicació de col · lectors i plaques. Inclinació, orientació i càlcul d'ombres.
Sistemes Solars Fotovoltaics
Obligatòria. 4 ECTS. 25 hores lectives.
Càlcul de necessitats elèctriques per a sistemes fotovoltaics. Fonaments tecnològics, components d'una instal · lació fotovoltaica de connexió a xarxa. Seguidors solars, la integració arquitectònica (BIPV) i tecnologies de futur. Els inversors de connexió a xarxa, característiques i criteris de dimensionament. Càlcul i dimensionament d'un sistema solar fotovoltaic, utilitzant aplicacions informàtiques professionals amb l'objectiu de dissenyar un projecte real.
Simulació Tècnica d'Edificis
Obligatòria. 3 ECTS. 15 hores lectives.
Simulació tèrmica d'edificis mitjançant eines de simulació dinàmica i entorn gràfic en 3D (Energy Plus i Sketch-up) per a l'avaluació de càrregues internes i externes d'edificis i la posterior implementació de sistemes optimitzats tant de calefacció com de climatització solar. Simulació de mesures passives de disminució de càrrega: ventilació natural, façanes ventilades. Funcionament de sistemes de fred solar: rendiments, prestacions, tecnologies. Simulació amb el nou TRANSOL 3.1: Simulació de fred solar. Optimització de sistemes solars reals.
Sistemes Solars Tèrmics
Obligatòria. 7 ECTS. 45 hores lectives.
Criteris de disseny de EST. Comparació de tecnologies, sistemes i esquemes. Regulació i Control de les EST. Disseny avançat i optimització de sistemes mitjançant eines informàtiques. Visites virtuals i presencials d'instal · lacions solars d'aigua calenta, multihabitatge, poliesportiu, hotels, indústria. Funcionament i prestacions en ús d'instal · lacions solars tèrmiques. Seguretat i dissipació d'excedents de calor i comparativa de normatives. Noves concepcions d'instal · lacions solars tèrmiques. Disseny i funcionament de sistemes solars tèrmic-fotovoltaics. Disseny i funcionament de façanes ventilades tèrmic-fotovoltaiques. Criteris d'eficiència energètica en indústria. Bones pràctiques. Auditoria energètica en indústria. Integració de processos de calor.
Projecte Final
Obligatòria. 4 ECTS. 25 hores lectives.
Realització d'un projecte d'instal · lacions en edificis que desenvolupi els continguts relacionats amb els mòduls tractats en el programa. Edificis reals als d'implementar instal · lacions solars d'ACS, fotovoltaica de connexió a xarxa, climatització solar o processos industrials, mitjançant la utilització d'eines de simulació dinàmica, optimització de rendiments, costos i amortitzacions.

Destinataris

A qui va dirigit

? Tècnics / es, estudiants, investigadors / es i professionals del sector de la construcció, d'enginyeria i d'instal · lacions que estiguin interessats en el disseny de sistemes d'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar.
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Cursos més populars
X