Postgrau en Lideratge Orgànic

Postgrau
Presencial
Terrassa (Barcelona)
4 mesos
5200 €

Descripció

Saber dirigir passa per un procés previ d'autoconeixement que permet identificar en quins valors es basa i es projecta la nostra excel·lència, perquè només sabent dirigir-se a un mateix es pot ser capaç de liderar a altres. Aquells que ocupen posicions estratègiques en les organitzacions han de ser efectivament capaços de produir resultats en un context competitiu a través de les persones, a través del seu desenvolupament i de fer-les treballar en equip.
El Postgrau en Lideratge Orgànic, que s'encamina cap a la seva 2a edició, ofereix un recorregut des del model orgànic que primer ens ajuda a comprendre i després a actuar de manera conseqüent amb el que som i volem ser, aprenent a gestionar i transformar la realitat, superant els paradigmes que l'obstaculitzen.

Temari

MÒDUL INTRODUCTORI (10 HORES)
• Introducció als continguts del curs i metodologia. Resultats del treball previ realitzat.
En aquesta part de la sessió, els participants es coneixeran entre ells, visualitzaran els continguts del curs, la seva metodologia i com aplicar particularment el pla de desenvolupament i millora personal.

També se'ls aportarà els resultats dels treball d'auto coneixement que hauran fet prèviament i la forma d'interpretar-lo i avaluar-lo, posant-lo en valor de cara a establir els primers objectes de millora.

• Concepte i evolució del fenomen del canvi. La corba d'Adams. Particularitats del canvi. Resistències al canvi.

• La inèrcia de les organitzacions, els grups i de les persones. El evitable i l'inevitable dels canvis i les conseqüències.

• Expectatives i incerteses: actituds davant el canvi. Actuacions davant de cada actitud.
A la segona part de la sessió, s'estudiarà l'evolució dels canvis a nivells històrics i l'increment paradoxal en els últims anys. Es consideren els aspectes de rapidesa, impacte i abast.

Els participants visualitzaran així les inèrcies socials i personals davant dels canvis, i estudiaran les actituds i comportaments que es relacionen. Veuran les resistències com una cosa previsible i com tractar-les, i la importància que té conèixer els processos d'aprenentatge i de des-aprenentatge.

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA TRANSFOLOGÍA (10 HORES)
• El model tripartit de l'ésser humà.
• Les tres grans forces de la transformació.
-Pensar
-Sentir
-Actuar

• El paper de l'observació en la gestió empresarial.
• Observació i percepció.
• Pràctiques.
• Aplicació en l'entorn professional.
• Seguiment.

En aquest mòdul els participants entren en contacte amb la Transfología, estudien les tres grans forces de la transformació en persones i societats i es familiaritzin amb les tècniques d'observació, entre altres, que els permeten aproximar-se a la realitat que viuen des d'un enfocament lliurat de prejudicis i en obertura als canvis que inevitablement es produeixen de forma continuada.

MÒDUL 2: BASES DEL MODEL ORGÀNIC (10 HORES)
• Pensar i gestionar estratègicament.
• Models organitzatius.
• Els quatre pilars del model orgànic de gestió.
-identitat
-Relacions
-Recursos
-Processos
• Les etapes biogràfiques d'una organització.
• Les fases de desenvolupament en persones i organitzacions.

El mòdul comença mostrant als participants l'evolució de la direcció dels sistemes empresarials en relació a les diferents èpoques històriques i econòmiques.

Contrasten els models mecanicistes clàssics, amb el Model Orgànic i posteriorment se'ls convida a una reflexió seriosa sobre la biografia de les seves organitzacions, l'etapa de creixement en què es troben i la fase de desenvolupament cap a la qual poden avançar, basats en el model de Van den Brink.

MÒDUL 3: AUTO CONEIXEMENT (10 HORES)
• El Propòsit personal
• Descobriment del propi talent
• Prospecció biogràfica
• Redisseny de l'objectiu personal / professional
• Personal Branding

Aquest mòdul està dissenyat per cobrir una de les màximes més decisives del lideratge: "un que no es lidera a si mateix, no pot liderar als altres". Els participants fan un recorregut on es trobaran amb els seus motius i les seves expectatives i revisaran, actualitzaran i dotaran de direcció el seu propòsit vital i professional. Aprenent a més com fer-ho per transmetre d'una manera clara i entenedora.

MÒDUL 4: AUTOGESTIÓ (10 HORES)
• Perfils socials
• La matriu elemental
• Descripcions
• Diagnòstic
• Com interaccionen les veus internes
• El que crec
• El que penso
• El que sento
• Gestió de l'estrès
• Gestió de la por

En aquest mòdul es treballen els aspectes antropològics i socials que condicionen el comportament de cada persona. A la primera part, els participants detecten els seus "tics", i en la segona part descobreixen les estratègies que els permeten gestionar-se, millorant el seu desenvolupament i augmentant el seu potencial.

MÒDUL 5: GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ (10 HORES)
• Desenvolupament de la versatilitat.
• Aspectes dinàmics.
• La clau de la transformació relacional.
• Disseny d'estratègies comunicatives.
• Gestió de l'assertivitat.
• Diàlegs d'obertura.
• Pla d'acció.

En el mòdul, els participants aprenen a dissenyar estratègies per comunicar-se i relacionar-se més enllà de simpaties i antipaties. Els permet augmentar la seva capacitat d'influència des del concepte d'autoritat conquerida, deixant enrere les típiques tècniques manipuladores de gestió de persones.

MÒDUL 6: LIDERATGE APLICADA AMB ENFOCAMENT ORGÀNIC (16 HORES)
• Management i lideratge / conceptes generals.
• Aspectes essencials de la motivació.
• Fixar objectius i tasques.
• Delegar i fer seguiment.
• Donar "feedback" positiu i correctiu.
• Crear un clima de compromís i suport.
• Gestió del talent.

En aquest mòdul, es tracten els components fonamentals de l'acció del comandament: El Poder conferit des de l'organització, el seu ús i els requisits per a utilitzar-lo correctament, i l'Autoritat, acceptada pels col·laboradors i com es pot guanyar i consolida.

La motivació constitueix també un eix central de qualsevol activitat de comandament. Aprendre a conèixer les motivacions dels col·laboradors i com tractar segons el perfil de cada un, fent-ho compatible amb les necessitats de l'empresa, és una clau de l'èxit del directiu.

I, entre altres possibilitats, s'analitzarà la Delegació com una eina bàsica per formar, desenvolupar i avaluar els col·laboradors amb potencial de creixement.

MÒDUL 7: EL TREBALL EN EQUIP (8 HORES)
• Els diferents tipus d'equip.
• Crear la identitat de l'equip.
• Creació de la metàfora.
• El "rol" de cada membre.
• Desenvolupament i aplicació del model: "5C".
• Confiança.
• Compromís.
• Consens.
• Comunicació.
• Conflicte.

Els alumnes analitzen els diferents tipus d'equip i aprenen la importància de conformar equips on es conjuguen les forces de productivitat i les de positivitat, parteix d'una base comuna: la pròpia identitat.

Mitjançant el model 5C els participants aprenen a crear metàfores que els permeten estabilitzar les forces de l'equip i atorgar el "rol" més adequat a cada membre.

MÒDUL 8: GESTIÓ DE CONFLICTES (10 HORES)
• Desenvolupament de possibilitats.
• Contradiccions vs Polaritats.
• La tercera Via.
• Estratègies d'Intervenció Breus.
• Tècniques de Reformulació.

Per a més objectius compartits i bones intencions que tingui un grup humà, és inevitable que sorgeixin punts de fricció en les relacions.

En el mòdul, s'analitzen els principals motius d'aquest fenomen i es treballen diferents eines que permeten desencallar situacions complicades i convertir-les en fonts de coneixement i desenvolupament per a les persones i les organitzacions. Els participants treballen amb casos reals.

MÒDUL 9: NEGOCIACIÓ (8 HORES)
• Negociació guanyar / guanyar.
• Estratègies i tàctiques negociadores.
• Etapa dels interessos.
• Argumentació / objeccions
• Ofertes, contraofertes i alternatives.
• El moment del tancament.
• El servei: queixes i satisfacció.
• Els jocs bruts en la negociació.
• Com detectar-los.
• Com neutralitzar-los.

Convèncer o negociar són, de fet, competències que, almenys en els seus aspectes essencials, ha de conèixer qualsevol directiu, ja que seran de constant aplicació, tant en les seves relacions amb els seus col·laboradors com en els contactes amb caps, companys i stakeholders en general.

I en aquest context veurem aspectes de les relacions com els moments crítics de la relació, el perill que el client no es queixi, com tractar les insatisfaccions o considerar en la qualitat dels serveis, però també de la importància de l'estabilitat emocional o els errors psicològics que es poden cometre.

MÒDUL 10: ELS NOUS ESCENARIS DE LIDERATGE, MULTICULTURALS I VIRTUALS (8H)
• Què entenem per cultura?
• Diferents nivells de la manifestació de la cultura.
• Estereotips i creences.
• Gestió de les diferències culturals (Model Bennet).
• Etapes i estratègies de l'adaptació cultural.
• Avantatges i inconvenients del lideratge virtual.
• Compensar la manca de contacte personal.
• Factors d'èxit i fracàs de l'equip virtual.
• La gestió de les relacions en l'equip virtual.

Amb un enfocament innovador dels nous escenaris de lideratge, els alumnes prenen consciència de les claus per aplicar les habilitats i competències directives en entorns multiculturals i virtuals, aprenen a detectar les diferències entre els equips que es mouen en aquests escenaris i els equips locals i / o presencials.

Experimenten les habilitats i conductes específiques que els permetran tenir èxit en equips amb característiques específiques.

MÒDUL 11: INNOVACIÓ I TEORIA "U" (10 HORES)
• La necessitat de desenvolupament de les organitzacions.
• La creativitat compartida.
• Les etapes de la "O".
• Co-inici.
• Co-sensació.
• Co-presencial.
• Co-creació.
• Co-evolució.
• Tècniques per alinear i dinamitzar els equips "U".

Lluny de la idea habitual que es té de la creativitat i del cervell com "unitat de producció d'idees", en aquest mòdul es presenten els diferents tipus de pensament que podem manejar les éssers humans, i s'exploren les qualitats d'imaginació, inspiració i intuïció. Es presenten les tècniques per recrear les condicions individuals i grupals necessàries per desenvolupar un autèntic procés de creació i innovació.

Destinataris

El programa s'adreça a professionals que ocupen o aspiren a ocupar un paper directiu, millorant la seva capacitat d'influència. I, també, a aquelles persones que volen reorientar la seva carrera professional com a directius, en qualsevol context si es consideraran especialment les particularitats que es donen en les organitzacions mitjanes i petites, tant multinacionals com familiars.

Requisits

Requisits d'admissió: Disposar de títol universitari o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. -Procés D'admissió: carta de motivació i currículum vitae.

Metodologia

? Curs mixt, presencial / online. És fonamentalment vivencial i experimental. En la teoria s'arriba des dels treballs pràctics i els plans d'acció, que cal omplir per d'aconseguir les hores establertes pel Pla Bolonya i obtenir la titulació. ? Abans d'iniciar-se el curs, els participants realitzaran un test online que els permetrà conèixer el seu perfil de preferències i l'estil de comportament. Els resultats els seran facilitat durant el mòdul introductori. ? Durant tot el Postgrau els participants entrenaran les tècniques mitjançant pràctiques d'observació, de treball artístic, meditació, equí dinàmiques, experimentació integrativa. Campus Virtual: Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà/Català.

Durada

150 hores. Data inici: 19/10/2015. Data fi: 27/06/2016.

Objectius

? Incorporar el model orgànic com a forma de gestió organitzativa. ? Adoptar la transfología com a base per a transformar la realitat de persones i organitzacions. ? Identificar i desenvolupar tant les pròpies fortaleses (autoconeixement / autogestió) com les dels col·laboradors. ? Gestionar adequadament factors com la incertesa, els conflictes, l'estrès ... ? Identificar i potenciar el talent propi i dels col·laboradors. ? Conèixer les formes més adequades de relacionar-se eficaçment segons els diferents tipus de persona, augmentant l'eficàcia en els processos de direcció, col·laboració, innovació, negociació o en la gestió de projectes. ? Comprendre l'abast de les competències directives com motivar, delegar, formar, o donar feedback i el seu impacte en el desenvolupament dels col·laboradors. ? Impulsar el treball en equip, des de la cultura de la creativitat i la innovació.

Titulació obtinguda

Doble titulació per la UPC i per l'Euncet Business School. ? Postgrau en Lideratge Orgànic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Postgrau en Lideratge Orgànic per l'Euncet Business School.

Promocions

Beques i convenis:
Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
UPC Alumni: 5% de descompte.
Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.
Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es pot bonificar les hores concurrents a l'horari laboral.
Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.
Aturats: 15% de descompte.
Autònoms: 10% de descompte.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Professorat

Director del postgrau: HELENA AGRAMUNT I XAVIER OROZCO.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona.

Horari

Dimecres de 18:30 ha 21:30 hi dissabte de 9.30 a 13.30 h (7 dissabtes).
Postgrau en Lideratge Orgànic
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X