Expert universitari en prevenció i tractament de drogodependències

Descripció

Formar professionals que desitgin especialitzar-se dins del camp de les drogodependències tant en matèria de tractament com de prevenció. Dins l´àmbit de les addiccions és fonamental comptar amb professionals especialitzats, i a través d'aquest postgrau es poden adquirir els coneixements i les competències necessàries mitjançat una formació acadèmica rigorosa i de qualitat. El programa formatiu és teòricopràctic ja que permet aprofundir tots els coneixements en matèria de drogodependències i adquirir al mateix temps les competències necessàries per al desenvolupament de les funcions professionals. El postgrau inclou pràctiques on poder aplicar els coneixements i les competències adquirides.

Temari

Mòdul 1. Conceptes bàsics en matèria de drogodependències i contextualització (6 ECTS)

 
La situació europea en matèria de drogues.
Tendències a nivell mundial davant el problema de les drogodependències. Historia i bases que ho fonamenten.
Situació i tendències dels problemes de drogues a Espanya.
Evolució històrica i normativa. Models teòrics.
La droga. Concepte i classificació. Terminologia relacionada.
Introducció a l'alcohol i el tabac. Alcoholisme i Tabaquisme: diagnòstic i tractament.
Neurobiologia de les addiccions.
Classificació dels trastorns relacionats amb substàncies segons el DSM-IV. Malalties lligades al consum de drogues.
Introducció a l'epidemiologia. Mètodes. Anàlisi de la informació.
Fonaments del dret: dret penal, administratiu, civil i laboral.
Les drogues a l'ordre jurisdiccional penal. Reglament penitenciari. Peritatges judicials.
Mòdul 2. El perfil del drogodependent. tipus d'intervenció i paper del terapeuta (8 ECTS)
 
El perfil del drogodependent. Avaluació i Diagnòstic.
Determinació del perfil. Aspectes a tenir en compte: edat, estructura personal, familiar i social, patologies associades, altres condicionants.
Tipus de tractament segons el nivell d'intervenció:
I. Primer Nivell: Atenció primària: equips d'atenció primària, serveis socials de base, programes específics d'acollida i motivació, programes de reducció de risc i de dany i serveis d'informació, orientació i assessorament en jutjats.
II. Segon Nivell: Centres d'atenció al drogodependent: centres específics de tractament ambulatori, centres de salut mental, centres de dia terapèutics, programes terapèutics específics en centres penitenciaris, centres prescriptors i dispensadors de substituts opiacis, hospitals generals i unitats d'hospitalització. 
III. Tercer Nivell: centres específics: unitats de desintoxicació hospitalària, centres de dia, pisos de reinserció, comunitats terapèutiques, tallers de pre-inserció laboral. 
IV. Quart Nivell: Incorporació social
El treball en matèria de tractament de Projecte Home.
Aspectes transversals: la patologia dual, temes juridico-penals, l'atenció a la dona, el treball amb el jove.
El paper del terapeuta en el treball amb drogodependents: competències, actituds. L'actitud afavoridora de la relació terapèutica. El burnout.
La relació usuari-terapeuta i la relació terapeuta-família.
La importància de l'entorn socio-familiar i del voluntariat en el treball amb el drogodependent.
Mòdul 3. La prevenció de les drogodependències (3 ECTS)
 
Conceptes bàsics de la prevenció de drogodependències. Tipus de prevenció i àmbits d'actuació.
Models teòrics de prevenció de drogodependències.
Els factors de risc i protecció. Estils educatius.
El paper del preventòleg. Habilitats socials i de comunicació del preventòleg.
L'adolescència i la pressió grupal. Característiques de l'etapa evolutiva.
La prevenció en els diferents àmbits d'actuació. Exemples de programes.
Un model d'intervenció en prevenció. El treball de la prevenció des de Projecte Home.
Mòdul 4. Les comunitats terapèutiques (2 ECTS)
 
L'evolució de les comunitats terapèutiques. Fonts històriques.
Definició, conceptes i teories de les Comunitats Terapèutiques per a les addiccions. Filosofia de tractament.
La metodologia a la comunitat terapèutica: objectius, instruments i tècniques del tractament.
Àrees d'intervenció: afectiva, cognitiva i comportamental.
L'equip de treball com a motor de la comunitat terapèutica., rols i funcions.
El treball a les comunitats terapèutiques.
Mòdul 5. L'avaluació d'activitats, programes i projectes de prevenció i abordatge de drogodependències (1 ECTS)
 
Introducció. Concepte d'avaluació.
Tipus d'avaluació.
L'avaluació d'activitats, programes i projectes.
Avaluació d'objectius: eficàcia i eficiència.
Determinació de procediments i instruments d'avaluació.
L'avaluació com a procés.
Pràctiques (5 ECTS)
 
Es duran a terme 50 hores de pràctiques formatives en prevenció i tractament de drogodependències.

Destinataris

Tota persona amb títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot sol•licitar una plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull (Santaló, 37 Barcelona 08029)

Horari

Divendres de 17:00h a 21:00h i dissabtes de 9:30h a 13:30h (2 sessions de dissabte a la tarda de 15:30 a 19:30 h)
Expert universitari en prevenció i tractament de drogodependències
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X