Curs Pràctic sobre Nòmines i Assegurances Socials (formació bonificada per a treballadors i empreses)

Curs
On-line
100 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Curs Pràctic sobre Nòmines i Assegurances Socials és una formació bonificada per a treballadors i empreses. Amb ell aprendràs a confeccionar nòmines, interpretar els convenis sectorials i a realitzar les liquidacions de les Assegurances Socials.

Temari

Mòdul 1. El Salari.
 • 1.1. Introducció.
 • 1.2. Concepte.
 • 1.3. Modalitats del salari.
 • 1.4. Salari mínim interprofessional.
 • 1.5. Compensació i absorció.
 • 1.6. Compensació i absorció del SMI.
 • 1.7. Salaris especials.
 • 1.8. Liquidació i pagament del salari.
 • 1.9. Protecció i garanties del salari.
Mòdul 2. Cotització a la Seguretat Social.
 • 2.1. Qüestions prèvies.
 • 2.2. Introducció.
 • 2.3. Règim general.
 • 2.4. Base de cotització.
 • 2.5. Percepcions en la base de cotització.
 • 2.6. Conceptes no computables en la base de cotització.
 • 2.7. Esquemes.
Mòdul 3. Càlcul de les Bases de Cotització a la Seguretat Social.
 • 3.1. Bases de cotització per contingències comunes.
 • 3.2. Base de cotització per accidents de treball i malalties professionals.
 • 3.3. Base de cotització per conceptes de recaptació conjunta.
 • 3.4. Bases de cotització en situacions especials.
 • 3.5. Cotització per hores extraordinàries.
 • 3.6. Tipus de cotització.
 • 3.7. Bonificacions i reduccions de quotes.
 • 3.8. Cotització dels col·lectius professionals.
Mòdul 4. Retencions i Ingressos a Compte IRPF.
 • 4.1. Introducció.
 • 4.2. Concepte.
 • 4.3. Retribucions abonades per l'empresa.
 • 4.4. Altres rendiments del treball.
 • 4.5. Extinció dels rendiments per treballs realitzats a l'estranger.
 • 4.6. Retribucions en espècie.
 • 4.7. Supòsits especials de retenció.
 • 4.8. IRPF.
 • 4.9. Procediment per a determinar l'import de la retenció.
 • 4.10. Determinació de la quota de retenció.
 • 4.11. Determinació del tipus previ de retenció i el seu import.
 • 4.12 Minoracions.
 • 4.13. Determinació del tipus de retenció aplicable.
 • 4.14. Tipus especials de retenció.
 • 4.15. Determinació de l'import de la retenció.
 • 4.16. Regulació del tipus de retenció.
 • 4.17. Obligacions del treballador.
 • 4.18. Esquema per a calcular el tipus de retenció.
 • 4.19. Model 145.
 • 4.20. Model 111. Ingrés trimestral i mensual de retencions i ingressos a compte d'IRPF.
 • 4.21. Model 190. Resum anual de retencions i ingressos a compte d'IRPF.
Mòdul 5. Incidències en la Nòmina.
 • 5.1. Introducció.
 • 5.2. Incapacitat temporal.
 • 5.3. Maternitat.
 • 5.4. Paternitat.
 • 5.5. Risc durant l'embaràs i durant la lactància natural.
 • 5.6. Absència injustificada.
 • 5.7. Sanció disciplinària de suspensió d'ocupació i sou.
 • 5.8. Embargament de salaris.
 • 5.9. Vaga.
 • 5.10. Tancament patronal.
 • 5.11. Administradors i socis de l'empresa que són autònoms.
 • 5.12. Liquidació final o quitança.
 • 5.13. Endarreriments conveni.
 • 5.14. Alta sense retribució.
 • 5.15. Suspensions temporals de contractes i reduccions de jornada per ERE.
 • 5.16. Cura de menors afectats per malaltia greu.
Mòdul 6. Emplenament d'Assegurances Socials.
 • 6.1. Introducció.
 • 6.2. Qüestions prèvies.
 • 6.3. Documentació de cotització.
 • 6.4. El Sistema de Remissió Electrònica de Dades (XARXA).
 • 6.5. Sistema Cret@. SILTRA.
 • 6.6. Normes de compliment del TC-1/3. Butlletí de cotització al règim general de la Seguretat Social dels representants de Comerç.
 • 6.7. Ingrés de quotes.
 • 6.8. Prescrpción.
 • 6.9. Període voluntari d'ingrés.
 • 6.10. Ajornaments.
 • 6.11. Moratòries.
 • 6.12. Dret a la devolució d'ingressos indeguts.
 • 6.13. Procediment donin via executiva.
Mòdul 7. L'Empresa Agrària.
 • 7.1. Introducció.
 • 7.2. El règim especial agrari.
 • 7.3. Modalitat de cotització.
 • 7.4. Modalitat "sistema general".
 • 7.5. Cotització en la modalitat "jornades reals".
 • 7.6. Normes especials.
 • 7.7. Recaptació.
 • 7.8. Models de cotització.
 • 7.9. Sistema XARXA.
 • 7.10. Recàrrecs i interessos de demora.
 • 7.11. Instruccions per a confeccionar els documents de cotització.

Destinataris

Dirigit a persones i professionals que amb formació laboral o sense ella, desenvolupen la seva activitat professional en gestories, assessories, departaments d'administració d'empreses i àrea de Recursos Humans.

Requisits

No són necessaris requisits previs.

Durada

El curs té una durada de 100h y 7 mòduls.

Objectius

Al final l'alumne aprendrà a:
 • Confeccionar les nòmines en tots els supòsits possibles.
 • Conèixer els conceptes que componen una quitança i calcular correctament el seu import.
 • Com interpretar correctament els diferents tipus de conveni que existeixen.
 • Diferenciar les prestacions que la seguretat social concedeix als treballadors.
 • Realitzar la liquidació de les Assegurances Socials de qualsevol empresa.
 • Calcular els costos salarials de forma real per a una empresa.

Titulació obtinguda

Una vegada finalitzat el curs, l'alumne rebrà en el seu domicili el diploma acreditatiu atorgat per l'Escola.

Promocions

Possibilitat de finançament

Preu

Consulteu el preu
Consultar amb el centre

Professorat

Tutor personal a la teva disposició per a dubtes i seguiment.
Campus i seus: EANE - Escuela Abierta de Negocios
Escuela abierta de negocios - EANE
Avda. Meridiana 354 10º 08027 Barcelona
Cursos més populars
X