TOP aul@

Preparació a la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà

TOP aul@

Descripció

Prepara't amb aquest curs per a la Prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Temari del curs

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA:
 • Comprensió i interpretació de textos orals i escrits de la vida quotidiana.
 • Textos descriptius, narratius, expositius, instructius i gèneres periodístics.
 • Identificació d'idees principals i secundàries.
 • Realització de textos escrits senzills i d'ús freqüent, amb claredat i coherència.
 • Utilització de la puntuació i redacció de text.
 • Ortografia i gramàtica.
 • Utilització dels llenguatges formal i informal.
 • Realització de resums, síntesi i comentar textos sobre qüestions quotidianes.
 • Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.
 • Substitució de paraules d'un text mitjançant els recursos de la sinonímia, antonímia, polisèmia i homonímia.
 • Interpretació del significat de frases fetes, locucions i modismes.
 • Utilització de normes d'ús lingüístic per a la comprensió, composició i revisió de textos escrits.
 • Identificació de diferents categories gramaticals.
 • Diferenciació entre les variables i les invariables.
 • Morfologia i formació de paraules.
 • Tipus de sintagmes en oracions simples.
LLENGUA ESTRANGERA: (Anglès)
 • Instruccions per a la correcta resolució de tasques.
 • Comprensió de la informació general i específica de textos senzills.
 • Comprensió i interpretació de textos diversos.
 • Utilització d'expressions habituals i lèxic, diferenciant situacions comunicatives formals i informals.
 • Redacció d'idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora.
 • Expressió per escrit del contingut d'1 text mitjançant la traducció no literal sense diccionari i amb llista, si s'escau, de Vocabulari.
 • Elaboració de notes i escrits breus per a la comunicació personal i laboral.
 • Utilització de la llengua i identificació d'elements lingüístics bàsics i habituals.
 • Lèxic divers en situacions de comunicació personal i laboral.
 • Ús i regles fonamentals d'ortografia i puntuació.
SOCIALS I CASTELLÀ:
 • Distribució en l'espai de continents, oceans i mars. Localització i identificació de les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes.
 • Identificació de diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables.
 • Llegir i interpretar diferents tipus de projeccions cartogràfiques per representar la terra: mapes, plànols i imatges de suports convencionals i digitals. Fes servir les escales gràfiques i numèriques.
 • Interpretació d'indicadors demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori).
 • Identifica les causes i conseqüències dels principals moviments migratoris.
 • Reconeixement d'alguns aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya.
 • Elements de canvi i de continuïtat de l'estat liberal respecte de l'Antic Règim, a partir de l'evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el context europeu.
 • Revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l'època contemporània i les relaciona amb diferents causes.
 • Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial.
 • Grans conflictes del segle XX (Identifica els elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat del segle XX. Caracteritza la situació a Catalunya i Espanya durant la II República i la Guerra Civil).
 • Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.
 • El món d'avui (Elements bàsics de l'organització política i administrativa de la Unió Europea, Espanya i Catalunya, així com dels òrgans principals de govern i el seu funcionament. Personatges i fets històrics més importants de la transició política i la democràcia a Espanya i a Catalunya).
 • Globalització de l'economia, entre les quals la deslocalització i les noves formes de comerç. Analitza casos d'intercanvi desigual entre països.
 • Relaciona les polítiques de cooperació i solidaritat amb les desigualtats existents.
MATEMATICAS:
 • Numeració i càlcul, canvi i relacions
 • Càlculs amb resultats decimals i fraccions i fer aproximacions per excés i defecte segons instruccions establertes.
 • Números grans i molt petits en la resolució de problemes.
 • Equacions senzilles de primer grau amb una incògnita, en situacions reals: barreges, problemes geomètrics, etc.
 • Magnituds i mesures
 • Escales en la resolució de problemes que impliquin mesures.
 • Espai i forma
 • Càlcul d'àrees i perímetres de figures senzilles o compostes.
 • Teorema de Pitàgores.
 • Superfícies i volums de cossos geomètrics: primes, piràmides, cilindres, cons i esferes.
 • Fórmules de funcions lineals i afins en situacions senzilles, i representació.
 • Estadística.
 • Utilitza mesures de centralització: mitjana aritmètica, mediana i moda.
 • Taules de freqüències a partir de gràfics i gràfics de barres a partir de taules de freqüències.
 • Pren decisions a partir de la comparació de dades estadístiques.
MÓN FÍSIC:
 • Càlcul de massa i volum de diferents sòlids, líquids i gasos. Diferència materials per la seva densitat i la calcula.
 • Diferents fets i fenòmens de la vida quotidiana relacionats amb: pressió dels gasos, difusió, dilatació, estats de la matèria i canvis d'estat.
 • La vida a la terra. Interaccions en el món físic
 • Identificació del valor biològic i mediambiental de la biodiversitat.
 • Impactes de l'activitat humana sobre l'atmosfera i la hidrosfera.
 • Les causes, processos i conseqüències d'alguns problemes ambientals.
 • Mesura i representacions gràfiques de forces que actuen en la vida quotidiana.
 • Identificació de les magnituds que descriuen els moviments: posició, temps, velocitat i acceleració. Representa gràficament el moviment rectilini uniforme.
 • Relaciona força i moviment: acceleració, frenada i desviació.
 • L'energia i la seva relació amb el canvi.
 • Diferència entre energia cinètica i potencial a partir d'analitzar exemples.
 • Diferents formes i fonts d'energies renovables i no renovables. Avantatges i inconvenients, i principals problemes associats a la seva obtenció, transport i utilització.
 • Els processos geològics i agents geològics interns i externs.
 • Roques magmàtiques i metamòrfiques amb les seves propietats. Recursos energètics fòssils.
 • Les reaccions químiques.
 • Càlcul de la massa de reactius i de productes en una reacció química senzilla.
 • La nutrició autòtrofa (fotosíntesi).
 • Reproducció sexual i asexual, a nivell individu.
MÓN CIENTÍFIC:
 • Eines i materials. Màquines, mecanismes i estructures
 • Circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.
 • Caracteritza el corrent elèctric altern i continu.
 • Funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves aplicacions.
 • Principals processos de generació d'electricitat.
 • Processos i transformacions tecnològiques
 • Reconeix diversos processos per a l'obtenció de les matèries primeres.
 • L'habitatge, caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, condicions d'habitabilitat, accés als serveis.
 • Cost de les instal·lacions domèstiques i dels serveis bàsics.
 • Electrònica, pneumàtica i hidràulica
 • Control i automatització
 • Sistemes automàtics: components i funcionament.
 • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Preparació a la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Preparació a la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà