Preparació a la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Curs
Presencial | On-line
10 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Prepara't amb aquest curs per a la Prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Temari

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA:
 • Comprensió i interpretació de textos orals i escrits de la vida quotidiana.
 • Textos descriptius, narratius, expositius, instructius i gèneres periodístics.
 • Identificació d'idees principals i secundàries.
 • Realització de textos escrits senzills i d'ús freqüent, amb claredat i coherència.
 • Utilització de la puntuació i redacció de text.
 • Ortografia i gramàtica.
 • Utilització dels llenguatges formal i informal.
 • Realització de resums, síntesi i comentar textos sobre qüestions quotidianes.
 • Identificació i ús d'elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.
 • Substitució de paraules d'un text mitjançant els recursos de la sinonímia, antonímia, polisèmia i homonímia.
 • Interpretació del significat de frases fetes, locucions i modismes.
 • Utilització de normes d'ús lingüístic per a la comprensió, composició i revisió de textos escrits.
 • Identificació de diferents categories gramaticals.
 • Diferenciació entre les variables i les invariables.
 • Morfologia i formació de paraules.
 • Tipus de sintagmes en oracions simples.
LLENGUA ESTRANGERA: (Anglès)
 • Instruccions per a la correcta resolució de tasques.
 • Comprensió de la informació general i específica de textos senzills.
 • Comprensió i interpretació de textos diversos.
 • Utilització d'expressions habituals i lèxic, diferenciant situacions comunicatives formals i informals.
 • Redacció d'idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora.
 • Expressió per escrit del contingut d'1 text mitjançant la traducció no literal sense diccionari i amb llista, si s'escau, de Vocabulari.
 • Elaboració de notes i escrits breus per a la comunicació personal i laboral.
 • Utilització de la llengua i identificació d'elements lingüístics bàsics i habituals.
 • Lèxic divers en situacions de comunicació personal i laboral.
 • Ús i regles fonamentals d'ortografia i puntuació.
SOCIALS I CASTELLÀ:
 • Distribució en l'espai de continents, oceans i mars. Localització i identificació de les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món, Espanya i Catalunya, com a escenari de les activitats humanes.
 • Identificació de diferents tipus de recursos naturals renovables i no renovables.
 • Llegir i interpretar diferents tipus de projeccions cartogràfiques per representar la terra: mapes, plànols i imatges de suports convencionals i digitals. Fes servir les escales gràfiques i numèriques.
 • Interpretació d'indicadors demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori).
 • Identifica les causes i conseqüències dels principals moviments migratoris.
 • Reconeixement d'alguns aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya.
 • Elements de canvi i de continuïtat de l'estat liberal respecte de l'Antic Règim, a partir de l'evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el context europeu.
 • Revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l'època contemporània i les relaciona amb diferents causes.
 • Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial.
 • Grans conflictes del segle XX (Identifica els elements bàsics de l'ordre polític i social de la primera meitat del segle XX. Caracteritza la situació a Catalunya i Espanya durant la II República i la Guerra Civil).
 • Comparació dels sistemes totalitaris del segle XX, caracteritzant l'evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.
 • El món d'avui (Elements bàsics de l'organització política i administrativa de la Unió Europea, Espanya i Catalunya, així com dels òrgans principals de govern i el seu funcionament. Personatges i fets històrics més importants de la transició política i la democràcia a Espanya i a Catalunya).
 • Globalització de l'economia, entre les quals la deslocalització i les noves formes de comerç. Analitza casos d'intercanvi desigual entre països.
 • Relaciona les polítiques de cooperació i solidaritat amb les desigualtats existents.
MATEMATICAS:
 • Numeració i càlcul, canvi i relacions
 • Càlculs amb resultats decimals i fraccions i fer aproximacions per excés i defecte segons instruccions establertes.
 • Números grans i molt petits en la resolució de problemes.
 • Equacions senzilles de primer grau amb una incògnita, en situacions reals: barreges, problemes geomètrics, etc.
 • Magnituds i mesures
 • Escales en la resolució de problemes que impliquin mesures.
 • Espai i forma
 • Càlcul d'àrees i perímetres de figures senzilles o compostes.
 • Teorema de Pitàgores.
 • Superfícies i volums de cossos geomètrics: primes, piràmides, cilindres, cons i esferes.
 • Fórmules de funcions lineals i afins en situacions senzilles, i representació.
 • Estadística.
 • Utilitza mesures de centralització: mitjana aritmètica, mediana i moda.
 • Taules de freqüències a partir de gràfics i gràfics de barres a partir de taules de freqüències.
 • Pren decisions a partir de la comparació de dades estadístiques.
MÓN FÍSIC:
 • Càlcul de massa i volum de diferents sòlids, líquids i gasos. Diferència materials per la seva densitat i la calcula.
 • Diferents fets i fenòmens de la vida quotidiana relacionats amb: pressió dels gasos, difusió, dilatació, estats de la matèria i canvis d'estat.
 • La vida a la terra. Interaccions en el món físic
 • Identificació del valor biològic i mediambiental de la biodiversitat.
 • Impactes de l'activitat humana sobre l'atmosfera i la hidrosfera.
 • Les causes, processos i conseqüències d'alguns problemes ambientals.
 • Mesura i representacions gràfiques de forces que actuen en la vida quotidiana.
 • Identificació de les magnituds que descriuen els moviments: posició, temps, velocitat i acceleració. Representa gràficament el moviment rectilini uniforme.
 • Relaciona força i moviment: acceleració, frenada i desviació.
 • L'energia i la seva relació amb el canvi.
 • Diferència entre energia cinètica i potencial a partir d'analitzar exemples.
 • Diferents formes i fonts d'energies renovables i no renovables. Avantatges i inconvenients, i principals problemes associats a la seva obtenció, transport i utilització.
 • Els processos geològics i agents geològics interns i externs.
 • Roques magmàtiques i metamòrfiques amb les seves propietats. Recursos energètics fòssils.
 • Les reaccions químiques.
 • Càlcul de la massa de reactius i de productes en una reacció química senzilla.
 • La nutrició autòtrofa (fotosíntesi).
 • Reproducció sexual i asexual, a nivell individu.
MÓN CIENTÍFIC:
 • Eines i materials. Màquines, mecanismes i estructures
 • Circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.
 • Caracteritza el corrent elèctric altern i continu.
 • Funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves aplicacions.
 • Principals processos de generació d'electricitat.
 • Processos i transformacions tecnològiques
 • Reconeix diversos processos per a l'obtenció de les matèries primeres.
 • L'habitatge, caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer, condicions d'habitabilitat, accés als serveis.
 • Cost de les instal·lacions domèstiques i dels serveis bàsics.
 • Electrònica, pneumàtica i hidràulica
 • Control i automatització
 • Sistemes automàtics: components i funcionament.
 • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Preparació a la prova d'accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà
TOP aul@
Campus i seus: TOP aul@
TOP aul@
C/ Sant Jordi, 25 08030 Palau de Plegamans (Barcelona)
Cursos més populars
X