Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació infantil

Cicle formatiu de grau superior
Distància
1500 hores
Consulteu el preu

Descripció

Fes real la teva vocació com a educador o educadora d'educació infantil
Prepara't per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil a través de les proves lliures, amb la millor formació a distància i de forma flexible.
A més, el tècnic superior en educació infantil és un dels cicles de FP amb major nombre de contractacions.
Curs avalat per Supertics.
Continguts adaptats a l'temari oficial del Ministeri d'Educació.

Temari

Mòdul 1. Didàctica de l'educació infantil
• U1. Anàlisi de l'context de la intervenció educativa
• U2. Disseny de la intervenció educativa
• U3. Determinació d'estratègies metodològiques
• U4. Planificació d'espais, temps i recursos en la intervenció educativa
• U5. Organització de la implementació d'activitats d'educació formal i no formal
• U6. Disseny de l'avaluació de l'procés d'intervenció
Mòdul 2. Autonomia personal i salut infantil
• U1. Planificació d'activitats educatives d'atenció a les necessitats bàsiques
• U2. Programació d'intervencions per a l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal en la infància
• U3. Intervenció en situacions d'especial dificultat relacionades amb la salut i la seguretat
• U4. Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques
Mòdul 3. El joc infantil i la seva metodologia
• U1. Determinació de el model lúdic en la intervenció educativa
• U2. Planificació de projectes d'intervenció lúdic-recreatius en la infància. Determinació de el model lúdic en la intervenció educativa
• U3. Planificació activitats lúdiques
• U4. Determinació de recursos lúdics
• U5. Disseny de la intervenció educativa
• U6. Avaluació de l'activitat lúdica
Mòdul 4. Expressió i comunicació
• U1. Planificació d'estratègies i activitats afavoridores de el desenvolupament de l'expressió i comunicació
• U2. Selecció de recursos d'expressió i comunicació dirigits als nens / es
• U3. Implementació d'estratègies i activitats afavoridores de el desenvolupament de l'expressió oral
• U4. Implementació d'activitats afavoridores de el desenvolupament de l'expressió, corporal i gestual
• U5. Implementació d'activitats afavoridores de el desenvolupament de l'expressió, plàstica i gràfica
• U6. Implementació d'activitats afavoridores de el desenvolupament de l'expressió rítmic musical
• U7. Implementació d'activitats afavoridores de el desenvolupament de l'expressió logicomatemàtica
• U8. Avaluació de l'procés i el resultat de la intervenció realitzada en l'àmbit de l'expressió i comunicació
Mòdul 5. Desenvolupament cognitiu i motor
• U1. Teories de el desenvolupament humà
• U2. Planificació, implementació i avaluació en l'àmbit sensoperceptiu
• U3. Planificació, implementació i avaluació en el desenvolupament motor
• U4. Planificació, implementació i avaluació de el desenvolupament cognitiu
• U5. intervenció primerenca
• U 6. Pràctica psicomotriu
Mòdul 6. Desenvolupament socioafectiu
• U1. Intervenció en el desenvolupament afectiu-sexual
• U2. Intervenció en el desenvolupament social
Mòdul 7. Habilitats socials
• U1. La relació social i la comunicació
• U2. Dinamització de la feina en grup
• U3. La conducció de reunions
• U4. Gestió de conflictes i presa de decisions
• U5. Competència social i processos de grup
Mòdul 8. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
• U1. Planificació de programes i activitats d'intervenció socioeducativa amb menors
• U2. Implementació i avaluació de programes i activitats socioeducatives amb menors
• U3. Planificació de programes i activitats d'intervenció amb famílies
• U4. Implementació i avaluació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb famílies
Mòdul 9. Primers Auxilis
• U1. Valoració inicial de l'assistència d'urgència
• U2. signes vitals
• U3. urgències vitals
• U4. Urgències més freqüents
• U5. Aplicació de tècniques de suport vital
• U6. Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització
• U7. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol
• U8. Instruments i protocols de l'assistència d'urgències
 
Mòdul de Formació i orientació laboral (FOL)
Mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)
Mòdul de Projecte d'Atenció a la Infància
 
Mòdul addicional d'English Now
Mòdul addicional d'English for Patient Care and Early Education

Requisits

Per poder presentar-te a les proves lliures d'FP de Grau Superior cal tenir com a mínim 20 anys abans de la realització dels exàmens. A més d'estar en possessió de el títol de Batxillerat, un títol de nivell acadèmic equivalent o superior.

Metodologia

Material de el curs en paper i digital. Campus online amb recursos d'aprenentatge i videoconferències. Simulacres d'exàmens per practicar. Pràctiques professionals en centres educatius.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el teu curs de Tècnic Superior en Educació Infantil rebràs un diploma acreditatiu CEAC que reconeix els coneixements i competències adquirides. La superació amb èxit de el curs et prepara per presentar-te a les proves lliures per a l'obtenció de el títol oficial de FP de Tècnic Superior en Educació Infantil.

Pràctiques

Pràctiques professionals en centres educatius.

Perspectives laborals

Un cop aconsegueixis la titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil, podràs treballar com: Educador / a infantil en primer cicle d'educació infantil, sempre sota la supervisió d'un mestre / a. Educador / a infantil en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Educador / a en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar, seguint les directrius d'altres professionals. Educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola, etc.

Avantatges del curs

Curs avalat per Supertics.

Borsa de treball

Borsa de treball gestionada per Randstad.

Professorat

El curs compta amb un equip docent professional i en actiu per atendre les teves necessitats educatives i acompanyar-te en tot el procés. Nancy López. Llicenciada en Psicologia per la UB. Màster en Teràpia Breu Estratègica. CFGS Educació Infantil. CAP (Certificat Actitud Pedagògica). Àmplia experiència en el sector de l'Educació en centres infantils com a educadora i també com a Directora i professora de centre de repàs de primària i secundària (Acadomia). Patricia de la Serra. Llicenciada en Pedagogia. Grau Universitari de Magisteri. Postgrau en Atenció Precoç. Màster en Intervenció Dificultats d'Aprenentatge. Àmplia experiència com reeducadora, psicopedagoga i especialista en intervenció en centres públics i privats.
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació infantil
CEAC
Cursos més populars
X