Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Implika Barcelona

Descripció

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d'altri com pròpia, exercint el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet).

Temari

  • Programador / programadora Web.
  • Programador / programadora Multimèdia.
  • Desenvolupador / desenvolupadora d'aplicacions en entorns Web.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de: Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establerts. Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat. Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desplegament d'aplicacions web. Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades. Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapatge adequats a les especificacions. Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions. Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques.

Objectius

Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Perspectives laborals

Desenvolupador aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupador aplicacions de propòsit general. Desenvolupador aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
També et recomanem aquests cursos
X