FUNDESOC

PRL PER OPERADORS DE EQUIPS MANUALS

FUNDESOC

Curs
Presencial
20 Hores
  • L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
consultar preu

Descripció

OBJECTIU GENERAL

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre el funcionament dels equips de treball manuals més utilitzats en la construcció així com sobre els riscos inherents als mateixos, la seva utilització i les tècniques preventives específiques d'aplicació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Identificar quins equips de treball, components i tasques s'inclouen en el concepte d'operació amb equips manuals.

- Assimilar la importància del manual d'instruccions del fabricant de l'equip, així com de l'autorització per a la utilització d'aquest.

- Reconèixer els riscos específics inherents al propi equip de treball ia la seva utilització així com conèixer les tècniques preventives específiques d'aplicació.

- Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball, del seu entorn i de l'emplaçament de l'equip així com a planificar les tasques des d'un punt de vista preventiu.

- Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d'actuació.

- Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.

- Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la seva unitat d'obra.

- Conèixer el marc normatiu general i específic d'aplicació. *
Veure més

Temari del curs

UNITAT DIDÀCTICA 1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
1.1. Tipus d'equips. T rossejadora, talladora de taula (fusta i material ceràmic), radial, guillotina, polidora, martell pneumàtic, etc. 1.2. Procediments de treball.

UNITAT DIDÀCTICA 2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
2.1. Aplicació del pla de seguretat i salut en l'ús de l'equip de treball concret. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
2.2. Proteccions col · lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3. Proteccions individuals (col · locació, usos i obligacions i manteniment).
2.4. Formació específica de l'operador. Autorització d'ús.
2.5. Senyalització.
2.6. Connexions elèctriques o mecàniques.

UNITAT DIDÀCTICA 3. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3.1. Útils de l'equip de treball.
3.2. Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.

UNITAT DIDÀCTICA 4. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE
TREBALL I EL SEU ENTORN.
4.1. Riscos i mesures preventives necessàries.
4.2. Coneixement de l'entorn del lloc de treball (ubicació de apilaments i material de rebuig) Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
4.3. Implantació en el lloc de treball (prevenció de caigudes de persones a diferent nivell, danys a tercers, etc.

UNITAT DIDÀCTICA 5. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
5.1. Activitats simultànies o successives.
5.2. Ventilació del lloc de treball. Soroll.
5.3. Senyalització i trànsit.

UNITAT DIDÀCTICA 6. DRETS I OBLIGACIONS.
6.1. Marc normatiu general i específic
6.2. Organització de la prevenció.
6.3. Foment de la presa de consciència sobre la importància de involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
6.4. Participació, informació, consulta i propostes.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

- Identificar quins equips de treball, components i tasques s'inclouen en el concepte d'operació amb equips manuals.
- Assimilar la importància del manual d'instruccions del fabricant de l'equip, aix

Destinataris

Aquesta acció formativa va dirigida a treballadors ocupats i desocupats que, o bé desenvolupen la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses pertanyents al sector de la Construcció i amb aplicació d'aquest conveni col · lectiu, o bé desitgen realitzar una formació que els permeti l'accés a les mateixes.

Idiomes en què s'imparteix

català castellà

Subvencionat


Preu

Treballadors del sector de la construcció en règim general, autònoms i persones en situació atur ..

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

PRL PER OPERADORS DE EQUIPS MANUALS

També et recomanem aquests cursos

PRL PER OPERADORS DE EQUIPS MANUALS