EducaciOnline

Programa Superior en Direcció i Gestió d'Allotjaments Turístics i Direcció de màrqueting turístic

EducaciOnline

Curs
On-line
345 Hores
3.150 €

Descripció

Tot i la bona salut del nostre sector turístic, en un context empresarial i econòmic tan complicat com l'actual és imprescindible dotar-se d'una bona base teòrica sobre la gestió integral d'un establiment turístic, ja que en aquest factor resideix el valor diferencial que ens permetrà redefinir el treball de direcció i gestió d'un establiment i destacar davant de competidors tradicionals o nous.Per abordar aquest panorama canviant resulta fonamental disposar d'amplis coneixements sobre la direcció i la gestió d'aquest tipus d'establiments, que facilitin la creació i implantació d'enfocaments de gestió integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients, atenent les característiques dels serveis que s'ofereixen.En aquest sentit, comptar amb coneixements de màrqueting específics sobre turisme és una de les claus de l'èxit, ja que la irrupció de les noves tecnologies com internet i l'aparició de canals alternatius com les xarxes socials, els dispositius mòbils ... han modificat profundament el comportament de consumidors i empreses i demanen la implantació de noves estratègies comercials i de màrqueting específic.Titulació:Els estudiants que superin el curs obtindran dues acreditacions diferents:  • El certificat d'aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica d'EducaciOnline i que acredita l'assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta

  • El diploma d'extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global de curs.
El diploma d'extensió universitària permetrà també, d'acord amb la normativa vigent referent a això:


  • el reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC

  • el reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries a losestudiantes que es matriculin en una titulació de grau de la UOC
Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.Titulació UOC  • Diploma d'Extensió Universitària de la UOC en Direcció i gestió d'allotjaments turístics.

  • Diploma d'Extensió Universitària de la UOC en Direcció de màrqueting turístic.
Certificats EducaciOnline

Introducció al turisme

Planificació i gestió hotelera I

Planificació i gestió hotelera II

Tecnologies de la informació

Allotjament

L'estratègia de màrqueting per a turisme

El pla de màrqueting per a turisme

Veure més

Temari del curs

Programa:

    
Característiques del mercat turístic espanyol
    
Recursos turístics naturals i culturals
    
Característiques de les empreses d'allotjament i classificació dels allotjaments hotelers
    
Pla de viabilitat i direcció estratègica
    
Gestió econòmica i financera i pressupostària
    
Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques
    
Comunicació i màrqueting hoteler
    
Gestió d'e-commerce hoteler
    
Gestió de recursos humans
    
Internet i les noves tecnologies
    
Seguretat dels sistemes d'informació
    
Connectivitat sense fils i sistemes de comunicació. Terminals punt de venda
    
Departament de recepció
    
Departament de pisos
    
Departament de manteniment
    
Atenció al client
    
Prevenció de Riscos Laborals
    
Comprensió del procés de màrqueting turístic
    
Identificació d'oportunitats i disseny d'una estratègia de màrqueting
    
Desenvolupament del mix de màrqueting per a turisme
    
Gestió del màrqueting turístic


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

Introducció al turisme

Analitza l'impacte del turisme en l'economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l'integren. L'oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística, les estratègies d'intervenció, així com l'evolució del turisme a Espanya.

Analitza les característiques formals dels allotjaments i les seves categories, segons la normativa estatal i autonòmica.

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l'assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d'empresa i analitza les característiques que ha de reunir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic.

Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d'objectius estratègics, filosofia i missió i objectius a curt i llarg termini, així com el seu control.

Analitza l'entorn jurídic i fiscal de les empreses d'allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l'estructura d'un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, distribució i canals de venda i el mix promocional; a més, valora la gestió de comerç electrònic per desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients.

A través de la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten als empleats ia la qualitat de vida laboral, així com les tècniques motivacionals.

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular Internet, ha contribuït a l'enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d'estar present a la Xarxa.

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l'hostaleria considerant les pautes de comportament en tots els departaments -recepció, consergeria, manteniment i neteja- i els seus protocols d'actuació més eficients.

Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

L'estratègia de màrqueting per a turisme

L'assignatura ofereix un recorregut per la visió més estratègica del màrqueting en un sector com el turístic.

Per a això, el primer mòdul, «Comprensió del procés de màrqueting turístic», servirà per desenvolupar una visió global i establir la base conceptual, estratègica i operativa que requereix un perfil professional especialitzat en màrqueting turístic.

El segon mòdul, «Identificació d'oportunitats i disseny d'una estratègia de màrqueting», ofereix els coneixements necessaris per analitzar l'entorn del màrqueting turístic, crear valor per als clients i construir relacions amb ells i facilita l'anàlisi de les diferents dinàmiques de comportament de compra d'un particular i una empresa.

Finalment, destaca la importància de la segmentació de mercats en el sector turístic per optimitzar les estratègies de les empreses turístiques.

El pla de màrqueting per a turisme

Aquesta assignatura se centra fonamentalment en la part operativa del màrqueting, i per a això aprofundeix en cadascuna de les variables que componen el mix de màrqueting de turisme i el desenvolupament del pla de màrqueting.

El primer mòdul, «Desenvolupament del mix de màrqueting per a turisme», desenvolupa específicament les variables per turisme.

El segon mòdul, «Gestió del màrqueting turístic», permetrà a l'estudiant preparar un pla de màrqueting i reconèixer la seva importància.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendre la importància econòmica de l'activitat turística i de la seva relació amb el patrimoni.
Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol, i especialment la relació existent entre l'oferta la demanda i els productes turístics.
Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents en el sector turístic, tant en l'àmbit nacional com autonòmic.
Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental.
Analitzar i dissenyar el pla de negoci d'una empresa hotelera, organitzar els recursos necessaris per a la seva posada en marxa i avaluar diferents projectes.
Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments, proposant estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l'empresa.
Realitzar de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l'empresa hotelera.

Destinataris

Perfil Professional:

El curs capacita el titulat per a la direcció i coordinació d'un petit establiment turístic de forma eficaç i autònoma.Serà capaç d'analitzar el comportament del mercat i dels productes i serveis turístics, definir un pla de viabilitat i programar mètodes de treball dels departaments de recepció, manteniment i neteja.Així doncs, obtindrà les competències per coordinar amb èxit els recursos a través de l'organització, la planificació i el control dels mateixos per tal d'assolir de forma òptima els objectius establerts, orientats a la satisfacció del client ia la seva fidelització.A més, obtindrà preparació específica en l'àrea de màrqueting, dotant-se d'una visió estratègica i tàctica per dur a terme les polítiques comercials, preparar un pla de màrqueting que tingui en compte les noves tecnologies i implementar-lo, fer un seguiment d'ell i avaluar per a la presa de decisions sobre accions futures.

Veure més

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Tipus d'avaluació

Contínua.

Durada

Crèdits ECTS: 11,5 ECTS.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Direcció i Gestió d'Allotjaments Turístics i Direcció de màrqueting turístic

Programa Superior en Direcció i Gestió d'Allotjaments Turístics i Direcció de màrqueting turístic