Implika Barcelona

Curs de recepcionista d'hotel + Certificat Professional de Recepció en allotjaments

Implika Barcelona

Descripció

L'objectiu general del curs de recepcionista d'hotel, pertanyent a la família professional del Turisme i l'Hostaleria, és satisfer, seguint les normes de qualitat de l'establiment, les necessitats del client pel que fa a reserves, assistència i informació, atenent les comunicacions i realitzant per això tant funcions administratives, com de facturació i comercials.

Temari del curs

Organització i prestació del servei de recepció en allotjaments
• El departament de recepció
o Objectius, funcions i tasques pròpies del departament
o Plantejament d'estructura física, organitzativa i funcional
o Descripció de les relacions de la recepció amb altres departaments de l'hotel
• Instal·lacions complementàries i auxiliars d'un establiment d'allotjament
o Serveis del departament d'aliment i begudes de l'hotel
o Instal·lacions esportives i piscines
o Tipus d'energia, combustibles i altres recursos dels establiments
• Gestió de la informació en el departament de recepció
o Circuits interns i externs d'informació. Documentació derivada de les operacions realitzades per recepció
o Estada del client
o Check out
o Obtenció, arxiu i difusió de la informació generada
o Ofimàtica
o Comunicació local i externa del sistema de gestió hotelera
o Inmòtica
o Ús d'aplicacions informàtiques de gestió de recepció
o Aplicacions dels sistemes de gestió hotelera adaptades al front-office i al back-office
• Prestació de serveis de recepció
o Descripció d'operacions i processos durant l'estada del client
o Realització d'operacions de registre i entrada de clients amb o sense reserva i clients en grup
o Ús de les corresponents aplicacions informàtiques de gestió de recepció
• Facturació i cobrament de serveis d'allotjament
o Diferenciació dels diversos mitjans de pagament i les seves formes d'aplicació
o Documents per al departament d'administració
o Anàlisi de les operacions de facturació i cobrament
o Procés de facturació tant manual com informatitzada
o Tancament diari
• Gestió de la seguretat en establiments d'allotjament
o El servei de seguretat: equips i instal·lacions en un hotel
o Identificació i descripció dels procediments i instruments per a la prevenció de contingències
o Ordenació de procediments per a l'actuació en cas d'emergència: plans de seguretat i emergència
o La seguretat dels béns materials: seguretat de les pertinences dels
o Normes de protecció i prevenció
o La neteja dels hotels
o Justificació de l'aplicació de valors ètics en gairebé de sinistre
o Especificitats en entitats no hoteleres
Gestió de les tasques administratives de recepció de forma eficaç
• El contracte i la reserva. nocions comercials
o Conceptes bàsics
o Contractació de serveis
o Gestió de reserves
• Tasques de mostrador
o Requeriments exigibles en el recepcionista
o El rack d'habitacions
o El cicle del client
o El check in
o Protocols d'administració de control i gestió
o La gestió de grups
o El llibre de recepció
o Check out
o La recepció de planta real. Hotels de gran luxe
o El recepcionista de nit o night audit
o Les ordres de servei. els memoràndums
o Estadístiques: ocupació i freqüència
• Facturació de serveis i caixa de recepció
o Mà corrent
o Gestió dels impostos
o Facturació
o La caixa de recepció
o Divises
• El servei de consergeria
o Funcions del conserge
o Documentació, suports d'informació
o Personal de consergeria
• El servei telefònic
o El comportament per telèfon
o Fases del comportament telefònic
o Venda per telèfon
o Tècniques de telèfon
o Organització i funcions
Comunicació empresarial i atenció al client
• Conceptes bàsics sobre l'empresa
o Empresa: Definició i tipus
o Classes d'empresa
o L'organització empresarial
o Els departaments de les empreses
o Funcions del personal
• La comunicació
o Conceptes clau
o Tipus de comunicació
o Barreres de la comunicació
o Fluxos de comunicació
o Comunicació oral
o Altres aspectes de la comunicació
o Comunicació escrita
• La comunicació a l'empresa
o Relacions humanes i laborals en l'empresa
o La comunicació interna a l'empresa
o Canals de comunicació oral a l'empresa
o Mètodes de comunicació oral a l'empresa
o Comunicació telefònica
o Comunicació escrita a l'empresa
o La correspondència comercial
o Mitjans físics de la correspondència comercial
o Documents d'ús en l'empresa i en les Administracions Públiques
• Circulació interna del correu i serveis de missatgeria per a empreses
o Circulació interna del correu a les empreses
o Serveis de missatgeria per a empreses
• El tractament del correu
o Models d'organització i sistemes d'arxiu del correu
o Recepció del correu
o Sortida del correu
o Mètodes de classificació de documents i normes d'ús
• Arxiu de la informació
o Què és l'arxiu?
o Fases de l'arxiu de documents
o Classes d'arxiu
o Sistemes d'arxiu
o Classificació i organització de la informació
o Procés d'arxiu
o Confecció i presentació d'informes
o Confidencialitat de la documentació
o Destrucció de documentació
• Arxiu informàtic de la informació
o Ofimàtica
o Telemàtica
o Arxius informàtics
o Carpetes informàtiques
o Bases de dades
o Protecció de dades
o Aplicacions informàtiques més utilitzades
o Programa de processador de textos (Word)
o Programa de base de dades (Access)
o Programa d'anàlisi estadística (Excel)
o Programa per navegar per Internet (Explorer)
o Programes per a l'elaboració de gràfics i taules de resultats
o Programa per a l'elaboració de diapositives (PowerPoint)
o Programa per a elaboració de cartells i fullets (Publisher)
o Programa per al disseny de pàgines web (FrontPage)
o Correu electrònic
• Atenció al client
o Classes de clients
o La motivació
o Elements clau de l'atenció al client
o Atenció telefònica
o Atenció a través d'Internet
o Satisfacció del client per l'atenció rebuda
o Atenció al ciutadà
• Consultes, queixes i reclamacions
o Departament d'atenció al client
o Les queixes o reclamacions
o Denúncies
o El consumidor
o Les institucions de consum
o Normativa en matèria de consum
• Procediments de qualitat en l'atenció al client
o Concepte de qualitat
o Qualitat des del punt de vista del consumidor
o Controls interns en els processos d'atenció al client
o Avaluació del servei d'atenció al client
o Fidelització de clients
• La imatge de l'empresa
o Màrqueting
o Publicitat
o Relacions Públiques
Tècniques de recepció i comunicació
• Processos de comunicació en les organitzacions i Administració Pública
o Tipologia de les organitzacions
o Identificació de l'estructura organitzativa empresarial
o Identificació de l'estructura funcional de l'organització
o Fluxos de comunicació: elaboració de diagrames de fluxos i informació gràfica
o Canals de comunicació: tipus i característiques
o L'administració pública: la seva estructura organitzativa i funcional
o Tècniques de treball de grup
o Estructuració i aplicació pràctica dels diferents manuals de procediment i imatge corporativa
o Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de la informació i la comunicació
• Comunicació interpersonal en organitzacions i Administracions Públiques
o La comunicació oral: normes d'informació i atenció, internes i externes
o Tècniques de comunicació oral
o La comunicació no verbal
o La imatge personal en els processos de comunicació
o Criteris de qualitat en el servei d'atenció al client o interlocutor
• Recepció de visites a organitzacions i Administracions Públiques
o Organització i manteniment de l'entorn físic de l'espai d'acollida: aspecte i disposició de materials auxiliars i equips
o Control d'entrada i sortida de visites i els seus registres
o Funcions de les relacions públiques en l'organització
o Procés de comunicació en la recepció
o Aplicació de tècniques de conducta i relacionals específiques als visitants
o Formulació i gestió d'incidències bàsiques
o Normativa vigent en matèria de registre
• Comunicació telefònica en organitzacions i Administracions Públiques
o Mitjans, equips i usos de la telefonia: tipus més habituals en les comunicacions orals
o Maneig de centraletes telefòniques
o La comunicació en les xarxes - Internet i intranet
o Models de comunicació telefònica: barreres i dificultats en la transmissió de la la comunicació comercial bàsica en la comunicació telefònica
o L'expressió verbal i no verbal en la comunicació telefònica
o Habilitats en la recepció i realització de trucades
o Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de trucades
• Elaboració i transmissió de comunicacions escrites, privades i oficials
o Formats tipus d'impresos i documents a l'empresa, institucions i administracions
o públiques: tipologia i característiques dels documents
o Normes de comunicació i expressió escrita en l'elaboració de documents i informes, interns i externs
o Tècniques de comunicació escrita
o Cartes comercials
o Suports per a l'elaboració i transmissió de la informació
o Elaboració de documents d'informació i comunicació, privats i oficials
o Utilització de mitjans i equips ofimàtics i telemàtics amb agilitat i destresa per a l'elaboració i transmissió de la informació i documentació
o Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les comunicacions
• Registre i distribució de la informació i documentació convencional o electrònica
o Organització de la informació i documentació
o Correspondència i paqueteria
o Recepció de la informació i paqueteria
o Procediments de registre d'entrada i sortida de correspondència i paqueteria: confrontació, gestió i compulses
o Actuació bàsica en les administracions públiques
o Coneixement i difusió dels manuals de procediment i imatge
• Atles actual de geografia universal
o La Terra, un planeta en l'espai
o Aspectes físics de la Terra
o Activitats humanes
o Aspectes demogràfics, culturals i polítics
o Planisferi físic
o Europa
o Àsia
o Àfrica
o Amèrica del Nord i Central
o Amèrica del Sud
o Oceania
o Regions polars
o Estats del món
o Estadístiques mundials
o Espanya
o comunitats autònomes
Recepció en allotjaments
 
Accions comercials i reserves.
• Gestió de reserves d'habitacions i altres serveis d'allotjaments.
• Disseny i execució d'accions comercials en allotjaments.
• Comunicació i atenció al client en hostaleria i turisme.
Recepció i atenció al client.
• Organització i prestació del servei de recepció en allotjaments.
• Comunicació i atenció al client en hostaleria i turisme.
• Gestió de protocol.
• Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals.
Gestió de departaments de l'àrea d'allotjament.
• Processos de gestió de departaments de l'àrea d'allotjament.
• Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme.
Veure més

Objectius

• Organitzar i gestionar el servei de recepció d'empreses d'hostaleria.

• Organitzar i gestionar el servei de consergeria en establiments hostalers.

• Organitzar, gestionar i intervenir en el servei de comunicacions d'institucions hostaleres.

Perspectives laborals

Hotels & Resorts.
Oficines de turisme.
Punts d'informació.
Centres d'allotjament rural.
Empreses de transport.
Relacions públiques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de recepcionista d'hotel + Certificat Professional de Recepció en allotjaments

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de recepcionista d'hotel + Certificat Professional de Recepció en allotjaments