Implika Barcelona

Curs de recepcionista d'hotel + Certificat Professional de Recepció en allotjaments

Implika Barcelona

Curs
Presencial
  • Barcelona

Descripció

L'objectiu general del curs de recepcionista d'hotel, pertanyent a la família professional del Turisme i l'Hostaleria, és satisfer, seguint les normes de qualitat de l'establiment, les necessitats del client pel que fa a reserves, assistència i informació, atenent les comunicacions i realitzant per això tant funcions administratives, com de facturació i comercials.

Temari del curs

Organització i prestació del servei de recepció en allotjaments
• El departament de recepció
o Objectius, funcions i tasques pròpies del departament
o Plantejament d'estructura física, organitzativa i funcional
o Descripció de les relacions de la recepció amb altres departaments de l'hotel
• Instal·lacions complementàries i auxiliars d'un establiment d'allotjament
o Serveis del departament d'aliment i begudes de l'hotel
o Instal·lacions esportives i piscines
o Tipus d'energia, combustibles i altres recursos dels establiments
• Gestió de la informació en el departament de recepció
o Circuits interns i externs d'informació. Documentació derivada de les operacions realitzades per recepció
o Estada del client
o Check out
o Obtenció, arxiu i difusió de la informació generada
o Ofimàtica
o Comunicació local i externa del sistema de gestió hotelera
o Inmòtica
o Ús d'aplicacions informàtiques de gestió de recepció
o Aplicacions dels sistemes de gestió hotelera adaptades al front-office i al back-office
• Prestació de serveis de recepció
o Descripció d'operacions i processos durant l'estada del client
o Realització d'operacions de registre i entrada de clients amb o sense reserva i clients en grup
o Ús de les corresponents aplicacions informàtiques de gestió de recepció
• Facturació i cobrament de serveis d'allotjament
o Diferenciació dels diversos mitjans de pagament i les seves formes d'aplicació
o Documents per al departament d'administració
o Anàlisi de les operacions de facturació i cobrament
o Procés de facturació tant manual com informatitzada
o Tancament diari
• Gestió de la seguretat en establiments d'allotjament
o El servei de seguretat: equips i instal·lacions en un hotel
o Identificació i descripció dels procediments i instruments per a la prevenció de contingències
o Ordenació de procediments per a l'actuació en cas d'emergència: plans de seguretat i emergència
o La seguretat dels béns materials: seguretat de les pertinences dels
o Normes de protecció i prevenció
o La neteja dels hotels
o Justificació de l'aplicació de valors ètics en gairebé de sinistre
o Especificitats en entitats no hoteleres
Gestió de les tasques administratives de recepció de forma eficaç
• El contracte i la reserva. nocions comercials
o Conceptes bàsics
o Contractació de serveis
o Gestió de reserves
• Tasques de mostrador
o Requeriments exigibles en el recepcionista
o El rack d'habitacions
o El cicle del client
o El check in
o Protocols d'administració de control i gestió
o La gestió de grups
o El llibre de recepció
o Check out
o La recepció de planta real. Hotels de gran luxe
o El recepcionista de nit o night audit
o Les ordres de servei. els memoràndums
o Estadístiques: ocupació i freqüència
• Facturació de serveis i caixa de recepció
o Mà corrent
o Gestió dels impostos
o Facturació
o La caixa de recepció
o Divises
• El servei de consergeria
o Funcions del conserge
o Documentació, suports d'informació
o Personal de consergeria
• El servei telefònic
o El comportament per telèfon
o Fases del comportament telefònic
o Venda per telèfon
o Tècniques de telèfon
o Organització i funcions
Comunicació empresarial i atenció al client
• Conceptes bàsics sobre l'empresa
o Empresa: Definició i tipus
o Classes d'empresa
o L'organització empresarial
o Els departaments de les empreses
o Funcions del personal
• La comunicació
o Conceptes clau
o Tipus de comunicació
o Barreres de la comunicació
o Fluxos de comunicació
o Comunicació oral
o Altres aspectes de la comunicació
o Comunicació escrita
• La comunicació a l'empresa
o Relacions humanes i laborals en l'empresa
o La comunicació interna a l'empresa
o Canals de comunicació oral a l'empresa
o Mètodes de comunicació oral a l'empresa
o Comunicació telefònica
o Comunicació escrita a l'empresa
o La correspondència comercial
o Mitjans físics de la correspondència comercial
o Documents d'ús en l'empresa i en les Administracions Públiques
• Circulació interna del correu i serveis de missatgeria per a empreses
o Circulació interna del correu a les empreses
o Serveis de missatgeria per a empreses
• El tractament del correu
o Models d'organització i sistemes d'arxiu del correu
o Recepció del correu
o Sortida del correu
o Mètodes de classificació de documents i normes d'ús
• Arxiu de la informació
o Què és l'arxiu?
o Fases de l'arxiu de documents
o Classes d'arxiu
o Sistemes d'arxiu
o Classificació i organització de la informació
o Procés d'arxiu
o Confecció i presentació d'informes
o Confidencialitat de la documentació
o Destrucció de documentació
• Arxiu informàtic de la informació
o Ofimàtica
o Telemàtica
o Arxius informàtics
o Carpetes informàtiques
o Bases de dades
o Protecció de dades
o Aplicacions informàtiques més utilitzades
o Programa de processador de textos (Word)
o Programa de base de dades (Access)
o Programa d'anàlisi estadística (Excel)
o Programa per navegar per Internet (Explorer)
o Programes per a l'elaboració de gràfics i taules de resultats
o Programa per a l'elaboració de diapositives (PowerPoint)
o Programa per a elaboració de cartells i fullets (Publisher)
o Programa per al disseny de pàgines web (FrontPage)
o Correu electrònic
• Atenció al client
o Classes de clients
o La motivació
o Elements clau de l'atenció al client
o Atenció telefònica
o Atenció a través d'Internet
o Satisfacció del client per l'atenció rebuda
o Atenció al ciutadà
• Consultes, queixes i reclamacions
o Departament d'atenció al client
o Les queixes o reclamacions
o Denúncies
o El consumidor
o Les institucions de consum
o Normativa en matèria de consum
• Procediments de qualitat en l'atenció al client
o Concepte de qualitat
o Qualitat des del punt de vista del consumidor
o Controls interns en els processos d'atenció al client
o Avaluació del servei d'atenció al client
o Fidelització de clients
• La imatge de l'empresa
o Màrqueting
o Publicitat
o Relacions Públiques
Tècniques de recepció i comunicació
• Processos de comunicació en les organitzacions i Administració Pública
o Tipologia de les organitzacions
o Identificació de l'estructura organitzativa empresarial
o Identificació de l'estructura funcional de l'organització
o Fluxos de comunicació: elaboració de diagrames de fluxos i informació gràfica
o Canals de comunicació: tipus i característiques
o L'administració pública: la seva estructura organitzativa i funcional
o Tècniques de treball de grup
o Estructuració i aplicació pràctica dels diferents manuals de procediment i imatge corporativa
o Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de la informació i la comunicació
• Comunicació interpersonal en organitzacions i Administracions Públiques
o La comunicació oral: normes d'informació i atenció, internes i externes
o Tècniques de comunicació oral
o La comunicació no verbal
o La imatge personal en els processos de comunicació
o Criteris de qualitat en el servei d'atenció al client o interlocutor
• Recepció de visites a organitzacions i Administracions Públiques
o Organització i manteniment de l'entorn físic de l'espai d'acollida: aspecte i disposició de materials auxiliars i equips
o Control d'entrada i sortida de visites i els seus registres
o Funcions de les relacions públiques en l'organització
o Procés de comunicació en la recepció
o Aplicació de tècniques de conducta i relacionals específiques als visitants
o Formulació i gestió d'incidències bàsiques
o Normativa vigent en matèria de registre
• Comunicació telefònica en organitzacions i Administracions Públiques
o Mitjans, equips i usos de la telefonia: tipus més habituals en les comunicacions orals
o Maneig de centraletes telefòniques
o La comunicació en les xarxes - Internet i intranet
o Models de comunicació telefònica: barreres i dificultats en la transmissió de la la comunicació comercial bàsica en la comunicació telefònica
o L'expressió verbal i no verbal en la comunicació telefònica
o Habilitats en la recepció i realització de trucades
o Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de trucades
• Elaboració i transmissió de comunicacions escrites, privades i oficials
o Formats tipus d'impresos i documents a l'empresa, institucions i administracions
o públiques: tipologia i característiques dels documents
o Normes de comunicació i expressió escrita en l'elaboració de documents i informes, interns i externs
o Tècniques de comunicació escrita
o Cartes comercials
o Suports per a l'elaboració i transmissió de la informació
o Elaboració de documents d'informació i comunicació, privats i oficials
o Utilització de mitjans i equips ofimàtics i telemàtics amb agilitat i destresa per a l'elaboració i transmissió de la informació i documentació
o Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les comunicacions
• Registre i distribució de la informació i documentació convencional o electrònica
o Organització de la informació i documentació
o Correspondència i paqueteria
o Recepció de la informació i paqueteria
o Procediments de registre d'entrada i sortida de correspondència i paqueteria: confrontació, gestió i compulses
o Actuació bàsica en les administracions públiques
o Coneixement i difusió dels manuals de procediment i imatge
• Atles actual de geografia universal
o La Terra, un planeta en l'espai
o Aspectes físics de la Terra
o Activitats humanes
o Aspectes demogràfics, culturals i polítics
o Planisferi físic
o Europa
o Àsia
o Àfrica
o Amèrica del Nord i Central
o Amèrica del Sud
o Oceania
o Regions polars
o Estats del món
o Estadístiques mundials
o Espanya
o comunitats autònomes
Recepció en allotjaments
 
Accions comercials i reserves.
• Gestió de reserves d'habitacions i altres serveis d'allotjaments.
• Disseny i execució d'accions comercials en allotjaments.
• Comunicació i atenció al client en hostaleria i turisme.
Recepció i atenció al client.
• Organització i prestació del servei de recepció en allotjaments.
• Comunicació i atenció al client en hostaleria i turisme.
• Gestió de protocol.
• Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals.
Gestió de departaments de l'àrea d'allotjament.
• Processos de gestió de departaments de l'àrea d'allotjament.
• Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme.
Veure més

Objetius

• Organitzar i gestionar el servei de recepció d'empreses d'hostaleria.

• Organitzar i gestionar el servei de consergeria en establiments hostalers.

• Organitzar, gestionar i intervenir en el servei de comunicacions d'institucions hostaleres.

Perspectives laborals

Hotels & Resorts.
Oficines de turisme.
Punts d'informació.
Centres d'allotjament rural.
Empreses de transport.
Relacions públiques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de recepcionista d'hotel + Certificat Professional de Recepció en allotjaments

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de recepcionista d'hotel + Certificat Professional de Recepció en allotjaments