Riscos Generals Construcció

Preventor On line

Descripció

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997) van establir un nou marc de legalitat en la seguretat i salut laboral i van generar unes necessitats específiques de formació. L'Art.19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) estableix que el treballador haurà de rebre una formació en matèria preventiva, suficient i adequada als riscos del seu lloc de treball o funció de cada treballador.El contingut formatiu d'aquests cursos de Prevenció de Riscos Laborals pretén servir d'ajuda tant a alumnes-treballadors com a formadors en prevenció de riscos, per facilitar i ampliar el coneixement preventiu general i les tècniques de prevenció més habituals enfront de determinats riscos existents en les activitats professionals que es tracten en els cursos.Aquest contingut formatiu contempla de manera genèrica els riscos més habituals d'una activitat professional i no correspon a cap lloc de treball en concret de cap empresa, per la qual cosa haurà de ser l'organització preventiva de cada empresa la que sobre la base de l'avaluació de riscos del lloc de treball, determini si aquest contingut formatiu es correspon o no, amb la formació necessària del lloc de treball a la qual es refereix l'Art.19 anterior

ObjectiusL'Objectiu General d'aquest Curs de Prevenció de Riscos Laborals és dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per poder prevenir i evitar els riscos més habituals en el desenvolupament d'una determinada activitat professional.Els Objectius específics són:• En primer lloc la formació de l'alumne respecte a les mesures preventives que s'han d'adoptar enfront de determinats riscos específics habituals en aquesta activitat professional.

• En segon lloc la formació de l'alumne respecte a les mesures preventives que s'han d'adoptar enfront dels riscos generals més habituals del sector al que pertany aquesta activitat professional.Serà l'organització preventiva de l'empresa la que determinarà si la superació d'aquest curs és SUFICIENT per cobrir l'obligatòria formació en prevenció de riscos laborals del lloc de treball, que ha de rebre el treballador.

Veure més

Temari del curs

o A - Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut
+ El Treball i la Salut
+ Els Riscos Laborals
+ Conseqüències dels Riscos I
+ Conseqüències dels Riscos II
+ El Control de la Salut dels Treballadors
+ Objectius i Tècniques de la Vigilància de la Salut
+ Les Directives Comunitàries
+ La Legislació Aplicable I
+ La Legislació Aplicable II
o B1 - Tècniques Preventives Riscos Genèrics Obres
+ Riscos per la Permanència en Obra
+ Condicions termohigrométricas
+ Actuacions Prèvies
+ Tancament, senyalització i vies d'accés i senyalització
+ Apilament de materials
+ Evacuació d'enderrocs
+ Maquinària d'ús general
+ Xarxes de seguretat
+ Equips de protecció anticaída
+ EPI´s en l'Obra
+ Riscos Ergonòmics-Construcció
+ Manipulació de Càrregues-Construcció
o B2 - Tècniques Preventives Riscos Genèrics Auxiliars
+ Baranes, passarel·les i marquesines
+ Bastides Penjades
+ Bastides de Borriquetas
+ Bastides Mòbils
+ Bastides Tubulars
+ Bats i plataformes metàl·liques
+ Escales Portàtils
+ Muntatge estructures metàl·liques
o B3 - Tècniques Preventives Riscos Equips de Treball
+ Equips Elevadors I Montacargas en ploma
+ Equips Elevadors II Ascensors i montacargas
+ Equips Elevadors III Grues Torre
+ Maneig de Grues Torre
+ Carretons elevadors a motor
+ Moviment de terres, excavacions i desmuntis
+ Maquinària moviment de terres
+ Procediments de treball en la demolició manual
+ Soldadura Oxiacetilénica i Oxicorte
+ Soldadura amb elèctrodes
o B4 - Tècniques Preventives Riscos Senyalització
+ Senyalització
+ Els senyals de lluita contra incendis
+ La senyalització per a canonades
+ Els pictogrames
o B5 - Tècniques Preventives Riscos Productes i Materials
+ Fonamentacions
+ Treballs amb Ferralla
+ Estructures de Formigó
+ Hormigonado
+ Tancaments obra vista
+ Cobertes
+ Instal·lacions elèctriques
o C1 - Primers auxilis
+ Actuació en primers auxilis
+ Activació de Sistemes d'Emergència
+ Baules de la Cadena de Socors
o C2 - Mesures d'Emergència
+ Emergències i Evacuació
+ Organització de les emergències
+ Actuació en un Pla d'Emergència Interior I
+ Actuació en un Pla d'Emergència Interior II
+ Incendis
+ Emergències en la Indústria
o D - Drets i Obligacions
+ L'Avaluació de Riscos
+ La Planificació de l'Activitat Preventiva
+ Modalitats de Recursos Humans i Materials
+ Marco Normatiu Construcció
+ Accident de treball i malaltia professional
+ El pla de Seguretat i Salut
o I - Riscos Generals Construcció
+ Lloc i Superfície de Treball
+ Ordre i Neteja
+ Vies de Circulació, Rampes i Escales
+ Sortides i Accessos
+ Escales manuals
+ Protecció de la seguretat i salut
+ Proteccions col·lectives
+ Proteccions individuals
+ Equips de protecció individual
+ La càrrega i descàrrega
+ El transport de Mercancias
+ Zones de càrrega i descàrrega


Veure més

Destinataris

Per a qualsevol persona interessada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Riscos Generals Construcció

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Riscos Generals Construcció