Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'alumne serà capaç de desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

Temari

MP1: Configuració d'infraestructures de sistemes de telecomunicacions

(Documentació tècnica i normativa ICT, eina de disseny 2D per plans i infraestructures)
 • UF1: ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió
 • UF2: ICT per a serveis de telefonia i banda ampla
MP2: Sistemes informàtics i xarxes locals

(Maquinari i sistemes operatius, Cisco Certified Network Associate primer mòdul)
 • UF1: Selecció i configuració d'equips informàtics
 • UF2: Configuració de serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic
 • UF3: Configuració d'infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat
 • UF4: Xarxes d'àrea local (LAN) i xarxes sense fils (WLAN). Disseny i configuració
 • UF5: Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics i xarxes de dades
MP3: Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions

(Instal·lació d'infraestructures comunes de telecomunicacions)
 • UF1: Replanteig d'infraestructures de sistemes de telecomunicació
 • UF2: Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV
 • UF3: Muntatge i manteniment d'infraestructures d'accés al servei de telefonia i de xarxes de banda ampla
MP4: Sistemes de producció audiovisual

(Eines de disseny, edició i producció d'àudio i imatge 3D)
 • UF1: Muntatge d'instal·lacions de so
 • UF2: Muntatge d'instal·lacions d'imatge
 • UF3: Manteniment d'instal·lacions d'imatge i so
MP5: Sistemes de radiocomunicacions

(Senyals, sistemes emissor i receptor, xarxes sense fils)
 • UF1: Sistemes de transmissió per Ràdio i Televisió
 • UF2: Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i TV
MP6: Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions

(Eines de desenvolupament d'aplicacions web per a smartphones i PC)
 • UF1: Plans i esquemes d'instal·lacions de telecomunicacions
 • UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions
MP7: Sistemes de telefonia fixa i mòbil
 • UF1: Sistemes de telefonia fixa
 • UF2: Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions
 • UF3: Sistemes de telefonia en xarxes IP
MP8: Elements de sistemes de telecomunicacions

(Senyals, sistemes emissor i receptor, mitjans de propagació, circuits analògics i instrumentació electrònica)
 • UF1: Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions
 • UF2: Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió bifilar i fibra òptica
 • UF3: Mesures de senyals.
MP9: Xarxes telemàtiques

(Cisco Certified Network Associate tres mòduls restants)
 • UF1: Protocols d'àrea estesa i configuració de routers
 • UF2: Protocols i configuració de dispositius d'àrea local i de seguretat
 • UF3: Manteniment i verificació de Sistemes Telemàtics.
MP10: Sistemes integrats i llar digital

(Protocols domòtics, circuits digitals, placa Arduino)
 • UF1: Comunicacions, seguretat i control de l'entorn
 • UF2: Accés interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia
MP11: Fonaments de programació

(Java)
 • UF1: Programació estructurada
 • UF2: Disseny modular
MP12: Formació i orientació laboral
 • UF1: Incorporació al treball
 • UF2: Prevenció de riscos laborals
MP13: Empresa i iniciativa emprenedora

MP14: Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics

MP15: Formació en centres de treball

MP16: Anglès
 • UF1: Primer curs
 • UF2: Segon curs

Requisits

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic / a superior o especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat.
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el Curs específic per a l'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
 • Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS). Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle a què volen accedir.

Durada

2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.650 hores lectives i 350 de formació en centres de treball.

Titulació obtinguda

Tècnic / a Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.

Pràctiques

350 hores pràctiques en empreses

Perspectives laborals

Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges edificis. Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions. Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços.

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Borsa de treball

Borsa de treball pròpia
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
CESF
Campus i seus: CESF
CESF
Taquigraf Serra, 7 08037 Barcelona
Cursos més populars
X