Curs de Tècnic Especialista en Domòtica

Curs
Presencial
100 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs d'Especialista en domòtica aprendràs d'una forma pràctica a, conèixer la realitat laboral i estaràs preparat per afrontar llocs de treball amb garanties de professionalitat.
La domòtica és el conjunt de tecnologies aplicades al control i l'automatització intel·ligent de l'habitatge, que permet una gestió eficient de l'ús de l'energia, que aporta seguretat i confort, a més de comunicació entre l'usuari i el sistema.
Un sistema domòtic és capaç de recollir informació provinent d'uns sensors o entrades, processar-la i emetre ordres a uns actuadors o sortides. El sistema pot accedir a xarxes exteriors de comunicació o informació.
La domòtica permet donar resposta als requeriments que plantegen aquests canvis socials i les noves tendències de la nostra forma de vida, facilitant el disseny de cases i llars més humans, més personals, polifuncionals i flexibles.
Extracte informatiu sobre el concepte de domòtica, inclou-també en la descripció, però no igual, resumeix-amb les teves paraules ...

Temari

• Electrònica general
 L'electricitat. conceptes generals
 Resistència, potència i energia elèctrica
 Circuit en sèrie, en paral·lel i mixtos
 Resolució de circuits amb diverses malles
 els condensadors
 Magnetisme i electromagnetisme
 El corrent altern
 Resolució de circuits bàsics en C.A.
 Instrumentació en el laboratori d'electrònica
 Semiconductors El díode
 Aplicació dels díodes a circuits de rectificació
 Transistors
 amplificadors
 Amplificadors de petit senyal amb transistors
 Amplificadors amb transistors d'efecte de camp
 Realimentació en els amplificadors. L'amplificador operacional
 Amplificadors de potència
 Fonts d'alimentació
 Generadors de senyal i oscil·ladors
 Sistemes de comunicació per ràdio
 Electrònica de potència-tiristors
• Electrònica digital i microprogramable
 Introducció a les tècniques digitals
 portes lògiques
 famílies lògiques
 mòduls combinacionals
 Mòduls aritmètics i lògics
 Circuits seqüencials bàsics
 Mòduls basats en circuits seqüencials
 Dispositius lògics programables
 memòries
 Circuits temporals digitals
 Introducció als sistemes programables
 Microprocessadors-Microcontroladors
 Placa Home Work i llenguatge PBASIC
 projectes pràctics
 Tractament digital de senyals analògics
 Instrumentació i detecció d'avaries
pràctiques
Les pràctiques consisteixen en la realització d'un conjunt de muntatges per iniciar-se en electrònica.
• Primera pràctica (Alimentació 0-24 V):
Per funcionar, un muntatge ha de rebre sempre una tensió d'alimentació; la majoria de les vegades, l'aficionat utilitza piles, però el seu preu incita els experimentadors a llançar-se a la realització d'una font d'alimentació.
• Segona pràctica (Indicador de tall de subministrament de la xarxa):
Després d'una absència, pot ser interessant, a la tornada, saber si s'ha produït algun tall en el subministrament de la xarxa de 230 V. Aquesta informació pot ser particularment útil, per exemple, si es disposa d'un congelador.
• Tercera pràctica (Seqüenciador de llums de xarxa de quatre vies):
Entre els diferents jocs de llums, el seqüenciador ocupa un lloc preferent. El model proposat, a part de la seva simplicitat de realització, funciona directament alimentat de la xarxa de 230 V amb un mínim de components.
• Quarta pràctica (telerruptor de xarxa):
Per controlar la il·luminació d'un punt lluminós a partir de dos llocs diferents, és àmpliament conegut el pràctic muntatge amb commutadors. Sí el nombre de posicions de control és superior a dos, el cablejat es fa ràpidament inexplicable. La solució resideix en la realització d'aquest telerruptor que admet un nombre il·limitat de polsadors muntats en paral·lel, simplement amb dos fils.
• Cinquena pràctica (Barrera infraroja: l'emissor):
Una radiació infraroja és invisible per a l'ull humà; de ste fet poden derivar-se un gran nombre d'aplicacions. El present mòdul genera una radiació, creant així una barrera. Amb el muntatge següent, al quin va associat, qualsevol franqueig de la zona controlada és detectat immediatament.
• Sisena pràctica (Barrera infraroja: el receptor):
Quan s'ha franquejat la barrera infraroja emesa pel mòdul precedent, encara que sigui molt breument, el mòdul receptor registra una interrupció de la radiació. Un relé d'utilització es tanca llavors durant alguns segons. Aquest pot controlar una sirena, 1 carilló, un sistema per comptar persones, o fins i tot un d'il·luminació.
• Setena pràctica (Interruptor crepuscular):
Aconseguir la il·luminació automàtica d'un llum al vespre i simular una presència quan s'ha sortit de nit, són les possibles aplicacions d'aquest muntatge molt simple.
• Vuitena pràctica (Termòstat d'ambient):
Aquest muntatge pot assegurar el comportament de la calefacció d'un apartament o d'una casa gràcies a una regulació molt precisa de la temperatura.
• Novena pràctica (Il·luminació controlada per so):
De mans i la llum s'encén; una altra colp i s'apaga. Aquests efectes espectaculars que semblen prodigiosos, poden obtenir gràcies a aquest muntatge molt senzill.

 

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.
Curs de Tècnic Especialista en Domòtica
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
Cursos més populars
X