Pc Carrier Formación

Tècnic en Gestió Administrativa

Pc Carrier Formación

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | On-line
  • Barcelona

Descripció

Amb el curs de "Tècnic en Gestió Administrativa" l'alumne obtindrà la formació necessària per exercir amb total solvència la gestió administrativa de qualsevol empresa, això t'obre multitud de sortides laborals per la demanda actual de gestors administratius titulats. En finalitzar el curs també podràs treure els Certificats de Professionalitat Oficials en Activitats de Gestió Administrativa i Activitats de Gestió Administrativa en relació amb el client.


Temari del curs

Comunicació empresarial i atenció al client
Tècniques de comunicació empresarial. Transmissió de comunicació oral a l'empresa. Transmissió de comunicació escrita en l'empresa. Arxiu de la informació en suport paper i informàtic. Reconeixement de necessitats de clients. Atenció de consultes, queixes i reclamacions. Potenciació de la imatge de l'empresa. Aplicació de procediments de qualitat en l'atenció al client.

Operacions administratives de compravenda
Càlcul de preus de venda, compra i descomptes. Confecció de documents administratius de les operacions de compravenda. Liquidació d'obligacions fiscals derivades de la compravenda. Control d'existències de magatzem. Tramitació de cobraments i pagaments.

Empresa i Administració
Característiques de la innovació empresarial. El concepte jurídic d'empresa i empresari. El sistema tributari. Obligacions fiscals de l'empresa. L'IVA. Estructura funcional i jurídica de l'Administració Pública. Les relacions entre administrat i Administració Pública. Gestió de la documentació davant l'Administració Pública.

Tractament informàtic de la informació
Procés de textos alfanumèrics en teclats estesos. Instal·lació i actualització d'aplicacions. Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de càlcul. Elaboració de documents i plantilles mitjançant processadors de text. Utilització de bases de dades ofimàtiques. Integració d'imatges i vídeos a documents. Elaboració de presentacions. Gestió de començament i agenda electrònica.

Tècnica comptable
Elements patrimonials de les organitzacions econòmiques. La metodologia comptable. El Pla General Comptable PIME. Comptabilització dels fets econòmics bàsics de l'empresa. Operacions de comptabilització mitjançant operacions informàtiques específiques.

Operacions administratives de recursos humans
Tramitació administrativa dels processos de captació i selecció de personal. Tramitació administrativa de la formació, desenvolupament i compensació del personal. Confecció de la documentació del contracte de treball, modificacions i extinció del mateix. Elaboració de la documentació corresponent al pagament del salari i obligacions inherents. Elaboració de la documentació relativa a les incidències en la relació laboral ... Aplicació de procediments de qualitat de gestió integral dels recursos humans.

Tractament de la documentació comptable
Preparació de documentació suport de fets econòmics. Registre comptable de fets econòmics habituals. Comptabilització d'operacions d'un exercici econòmic complet. Comprovació de comptes.

Anglès
Anàlisi de missatges orals. Interpretació de missatges escrits. Producció de missatges orals. Emissió de textos escrits. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

Empresa a l'aula
Característiques de projecte de l'empresa a l'aula. Transmissió de la informació en l'empresa a l'aula. Organització de la informació. Elaboració de la documentació administrativa de l'empresa a l'aula. Activitats de política comercial. Atenció d'incidències i resolució de problemes. El treball en equip.

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Aplicació de mètodes de control de tresoreria. Tràmit d'instruments financers bàsics de finançament, inversió i serveis. Càlculs financers bàsics. Operacions bancàries bàsiques.

Formació i orientació laboral
Recerca activa d'ocupació. Planificació de la pròpia carrera. Gestió del conflicte i equips de treball. Contracte de treball. Seguretat Social, ocupació i desocupació. Avaluació de riscos professionals. Planificació de la prevenció de riscos a l'empresa.

Formació en centres de treball
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Processar, transmetre i arxivar tota la informació que es genera a l'empresa utilitzant les
aplicacions informàtiques adequades.

Portar el control administratiu de la compravenda de productes i serveis de l'empresa i
el consegüent assentament que comporta cada operació.

Realitzar totes les gestions de tresoreria i el seu assentament comptable.

Realitzar totes les activitats administratives relacionades amb el departament de personal.

Assessorar sobre una àmplia gamma de serveis financers i d'assegurances.

Iniciar-, mitjançant les pràctiques, en la professió que has triat.

Titulació obtinguda

Presenta't amb Carrier Formació als Exàmens Oficials d'FP amb el Pack Titulació, que inclou convocatòries garantides, la inscripció a l'examen amb totes les gestions administratives necessàries i exàmens de prova.
Podràs presentar-te a les proves oficials per aconseguir el títol oficial del Cicle Formatiu de Grau Mitjà com TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA a la teva Comunitat Autònoma (Reial Decret 1631/2009, de 30 d'octubre, del Ministeri d'Educació).

Perspectives laborals

Presenta't amb PC CARRIER als Exàmens Oficials d'FP amb el Pack Titulació, que inclou convocatòries
garantides, la inscripció a l'examen, amb totes les gestions administratives necessàries i exàmens de prova.
Podràs presentar-te a les Proves Oficials per aconseguir el títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en la teva Comunitat Autònoma (Reial Decret 1147/2011 del Ministeri d'Educació).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Gestió Administrativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Gestió Administrativa