Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis capaciten per realitzar autòpsies, processar biòpsies, dur a terme l'estudi citològic de mostres clíniques i interpretar i validar els resultats com a suport a diagnòstic clínic o medicolegal.

Temari

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet d'anatomia patològica i citologia.
     Necròpsies.
     Procés de teixits i citopreparació.
     Fonaments de citologia i histologia.
     Citodiagnòstic ginecològic.
     Citologia de secrecions i líquids.
     Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció.
     Fotografia macroscòpica i microscòpica.
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
     Formació i orientació laboral.
     Formació en centres de treball.
     Síntesi.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

Tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica. Citotècnic o citotècnics. Ajudant de forense.
Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X