Títol d'expert universitari en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Descripció

Cada vegada són més les escoles que estan donant una resposta al més adequada possible al repte de la diversitat educativa aplicant projectes innovadors que promouen l'èxit escolar de tot l'alumnat. Tanmateix, són molts els mestres i els professionals interessats per l'atenció educativa als infants amb necessitats educatives específiques que reclamen una formació major i més específica sobre com abordar l'atenció a la diversitat als seus centres.
Per aquest motiu, es fa necessària una formació avançada i actualitzada que faciliti instruments per a l'anàlisi de totes aquelles situacions relacionades amb la diversitat educativa a l'escola i, al mateix temps, que ajudi a construir entorns educatius on tot l'alumnat pugui aprendre, independentment de quines siguin les seves capacitats.

Temari

Per cursar aquest títol propi l'estudiant ha de matricular-se de 18 ECTS, 12 dels quals corresponen a dues assignatures obligatòries i 6 a assignatures optatives a escollir entre les diferents opcions que s'ofereixen.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (12 ECTS) 

1r semestre

Darreres aportacions en l'atenció a les necessitats educatives derivades de la discapacitat intel•lectual (DI) (6 ECTS) 
 1. La DI. Aspectes clau avui en dia
  1. Aproximació històrica a la DI. Cap a una concepció social i ecològica de la DI
  2. La definició de l'AAIDD-2010
   1. Diagnòstic i classificació
   2. El sistema de suports
  3. La qualitat de vida de les persones amb DI
 2. Bones pràctiques en l'educació de les persones amb DI 
  1. L'avaluació de l'infant (fortaleses i debilitats) i del  context escolar (pràctiques inclusives)
  2. L'accés al currículum i el disseny universal d'aprenentatge
  3. L'aprenentatge de les habilitats comunicatives, de relació social i d'autonomia personal
  4. Els trastorns de conducta
  5. La transició a la vida adulta i laboral (TVA)
  6. El treball amb les famílies
 3. Recerca actual en DI 
  1. Tendències actuals
  2. Qüestions metodològiques freqüents
2n Semestre

L'atenció educativa en l'alumnat amb discapacitat motriu i pluridiscapacitat (6 ECTS)
 1. Referents teòrics sobre l'educació de l'alumnat amb discapacitat motriu i amb pluridiscapacitat
 2. Característiques i necessitats educatives de l'alumnat amb discapacitat motriu i amb pluridiscapacitat
 3. Identificació i valoració de les necessitats educatives
 4. La tecnologia, l'habilitació i l'alumnat amb discapacitat
 5. El desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L'ús de tècniques augmentatives de comunicació
 6. Materials adaptats i productes de suport
 7. Procediments d'intervenció educativa
 8. Models i enfocaments educatius
 9. Cooperació entre professionals i famílies d'alumnes amb discapacitat motriu
 10. Recursos disponibles
ASSIGNATURES OPTATIVES (6 ECTS A ESCOLLIR) 

1r semestre

Intervenció en el marc escolar amb l'alumnat amb trastorns de l'espectre autista (TEA). Les conductes desafiants a l'escola (6 ECTS)      
 1. Descripció de la variabilitat fenotípica de l'alumnat dintre de l'espectre de l'autisme.
 2. Descripció del perfil d'aprenentatge de l'alumne amb TEA. Dificultats en les àrees cognitives: teoria de la ment, funcions executives i dèficit de coherència central
 3. Principis bàsics d'intervenció en la integració de l'alumnat TEA en l'àmbit educatiu
 4. Descripció del funcionament i l'abordatge de l'alumnat TEA en una USEE
 5. Sistemes de comunicació augmentatius i alternatius de llenguatge (SAAC)
 6. Anàlisi de la comunicació i de la conducta inadequada
 7. La naturalesa de les conductes desafiants
 8. El suport conductual positiu: concepte i principis
 9. Sistemes i estratègies d'avaluació funcional de les conductes desafiants
 10. Els diferents nivells d'intervenció: centre, persones de risc i persones concretes
 11. Estudi de casos.
L'atenció educativa als infants amb trastorns d'aprenentatge: dislèxia, discalcúlia i TEL (6 ECTS)  
 1. TDAH
 2. Dislèxia
 3. Trastorns del llenguatge oral
 4. Discalcúlia
 5. Trastorns d'aprenentatge no verbal
 6. Dany cerebral adquirit
2n semestre

Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (AACI) (3 ECTS)
 1. Característiques de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
  1. Models sobre la sobredotació i el talent
  2. Variables implicades en la identificació dels AACI
  3. Perfils dels AACI
  4. Estereotips i prejudicis sobre les altes capacitats
 2. Identificació dels AACI
  1. Mètodes d'identificació a l'aula
  2. Suport dels equips d'orientació en la valoració de les altes capacitats
  3. Problemàtiques associades a les altes capacitats
  4. Identificació de necessitats educatives en funció del perfil dels AACI
 3. Intervenció educativa amb l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
  1. Mesures clàssiques d'intervenció: acceleració, enriquiment, agrupament, etc.
  2. Aspectes legals pel que fa a l'aplicació de mesures extraordinàries i excepcionals
  3. Mesures d'intervenció en el marc de l'escola inclusiva
  4. La relació família - escola - societat
 4. L'educació. Nous reptes de l'educació en l'actualitat: del paradigma de la simplicitat al paradigma de la complexitat. Nous reptes a l'escola
Discapacitat visual (3 ECTS)
 1. La ceguesa i la baixa visió: aspectes generals
 2. Discapacitat visual i desenvolupament
  1. El desenvolupament emocional
  2. El desenvolupament perceptiu i cognitiu
  3. El desenvolupament motor
 3. La intervenció educativa
  1. L'escolarització dels nens amb discapacitat visual
  2. L'estimulació i la rehabilitació visual
  3. Didàctica, adaptació i recursos en les diferents àrees curriculars
  4. Autonomia personal
  5. Discapacitat visual i noves tecnologies
Discapacitat Auditiva (3 ECTS)
 1. Modalitats comunicatives emprades en l'educació de les persones sordes
  1. Mètodes oralistes
  2. Mètodes gestualistes
  3. Mètodes comunicatius mixtes
 2. Recursos tècnics per a facilitar l'audició i la informació a les persones sordes
  1. Audiòfons i implants coclears
 3. Aspectes psicoeducatius més destacables en el desenvolupament de les persones sordes: desenvolupament del llenguatge oral i escrit
 4. La intervenció educativa
 5. El paper de la llengua de signes catalana en la modalitat bilingüe. Ús i funcions de la llengua de signes
 

Destinataris

Mestres, psicòlegs, logopedes i psicopedagogs que actualment estan treballant amb alumnat que presenta discapacitat intel·lectual, motriu, TEA, discapacitat sensorial o trastorns d'aprenentatge, i que desitgen actualitzar els seus coneixements en aquestes àrees.

Durada

D'octubre a juny.

Objectius

Actualitzar i proporcionar estratègies per a l'atenció i orientació tant de l'alumnat amb necessitats educatives específiques com de les seves famílies.

Proporcionar coneixements especialitzats i una perspectiva reflexiva en aquells aspectes clau per a la professió, considerant la diversitat de necessitats dels alumnes.

Facilitar una formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l'educació especial.

Promocions

Descompte alumni Blanquerna: 7%
 

Preu

1700 €
Preu de la formació: 1.700 ? Finançament: l'import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent: Matrícula: 850 ? Gener: 850 ?

Professorat

Coordinador: Dr. Jesús Valero-Garcia
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X